Skatteförvaltningen rättar beskattningen av dividenderna från Fiskars Oyj Abp

Nyhet, 22.12.2020

I enlighet med högsta förvaltningsdomstolens avgörande (HFD 2020:127) rättar Skatteförvaltningen inkomstbeskattningen för 2019 för de personers del som har mottagit dividender från Fiskars Oyj Adp. Beskattningen rättas så att den överlåtelseskatt som Fiskars betalat på dividendtagarnas vägnar beskattas som dividendinkomst, inte som skattepliktig kapitalinkomst i sin helhet. Endast 85 procent av dividendinkomsterna är skattepliktiga.

Skatteförvaltningen rättar också inkomstbeskattningen för 2019 beträffande de samfund som är aktieägare, om samfundets skattepliktiga inkomstbelopp ändras i och med HFD:s avgörande.

Om återbäringsbeloppet är minst 10 euro, återbärs det automatiskt och kunderna behöver inte kontakta Skatteförvaltningen.

Vad är det fråga om i högsta förvaltningsdomstolens avgörande?

Fiskars Oyj Abp utdelade aktier i Wärtsilä Oyj som dividend till sina aktieägare år 2019. Fiskars betalade överlåtelseskatten på aktiedividenden till Skatteförvaltningen på aktieägarnas vägnar. Vid den verkställda inkomstbeskattningen för 2019 har överlåtelseskattebeloppet ansetts utgöra annan inkomst än inkomst som ska betraktas som dividendinkomst och som enligt Centralskattenämndens avgörande CSN 64/2019 i sin helhet ska beskattats som skattepliktig kapitalinkomst i beskattningen av de fysiska personer som är aktieägare.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade 25.11.2020 sitt avgörande HFD 2020:127 som ändrade skattebehandlingen av den överlåtelseskatt som betalats på aktiedividend. I avgörandet konstateras att den överlåtelseskatt som Fiskars betalat på aktiedividendtagarens vägnar utgör dividendinkomst i mottagarens inkomstbeskattning. Skatteförvaltningen rättar inkomstbeskattningen för 2019 beträffande aktiedividendtagarna i enlighet med högsta förvaltningsdomstolens avgörande.

I beskattningen av de fysiska personer som är aktiedividendtagare är den överlåtelseskatt som Fiskars betalat på personens vägnar enligt avgörandet HFD 2020:127 sådan dividendinkomst som avses i 33 a § 1 mom. i inkomstskattelagen varav 85 procent utgör skattepliktig kapitalinkomst och 15 procent skattefri inkomst.

Hur rättas beskattningen?

Skatteförvaltningen rättar inkomstbeskattningen för 2019 beträffande de personer som mottagit dividender, så att det överlåtelseskattebelopp som i sin helhet beskattats som skattepliktig kapitalinkomst beskattas som dividend varav endast 85 procent utgör skattepliktig inkomst. Den överbetalda skatten återbärs till kunden.

Avgörandet kan också påverka inkomstbeskattningen för 2019 av de samfund som är aktieägare i Fiskars. Skattebehandlingen av dividender vid beskattningen av samfund bestäms i allmänhet enligt NärSkL 6 a §. Skatteförvaltningen rättar också inkomstbeskattningen för 2019 beträffande de samfund som är aktieägare, om samfundets skattepliktiga inkomstbelopp ändras i och med HFD:s avgörande.

När betalas återbäringen?

Beskattningen rättas och återbäringen utbetalas automatiskt om återbäringsbeloppet är minst 10 euro och det inte används till att betala andra skatter. Rättelserna inleds i januari 2021.

På grund av det stora antalet rättelser tar det tid att behandla dem. Kunden får ett beslut när rättelsen har behandlats. Återbäringen betalas till det konto som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. På den skatt som återbäras betalas det krediteringsränta fram till återbäringstidpunkten.

När ska kunden själv agera?

Skatteförvaltningen rättar inte beskattningen på tjänstens vägnar om återbäringsbeloppet på basis av rättelsen understiger 10 euro. Kunden kan dock själv göra en omprövningsbegäran i en sådan situation. Till exempel en fysisk person som är dividendtagare kan yrka på att det överlåtelseskattebeloppet som beskattats som kapitalinkomst beskattas som dividend. Det lönar sig för kunden att göra en omprövningsbegäran när hen också ska få annan skatteåterbäring och återbäringarna sammanlagt är minst 10 euro. 

Exempelberäkningar i situationer där dividendtagaren är en fysisk person och den skatt som ska återbäras är minst 10 euro:

Exempel 1:Om de skattepliktiga kapitalinkomsterna för en fysisk person som är aktieägare i Fiskars Oyj Adp skatteår 2019 är 30 000 euro eller mindre, betalar Skatteförvaltningen skatteåterbäring på eget initiativ om aktieägaren i dividend fick minst 1 047 stycken aktier i Wärtsilä Oyj.

Beräkning:

  • Värdet på aktiedividenden: 1 047 st. x 13,27 euro = 13 893,69 euro.
  • Överlåtelseskatt på detta (1,6 %): 222,30 euro.
  • Den skattefria delen i och med rättelsen (15 %): 33,34 euro.
  • Skatteåterbäring (30 %): 10,00 euro.

Exempel 2: Om de skattepliktiga kapitalinkomsterna för en fysisk person som är aktieägare i Fiskars Oyj Adp skatteår 2019 var över 30 000 euro, betalar Skatteförvaltningen skatteåterbäring på eget initiativ, om aktieägaren i dividend fick minst 924 aktier i Wärtsilä Oyj.

Beräkning:

  • Värdet på aktiedividenden: 924 st. x 13,27 euro = 12 261,48 euro.
  • Överlåtelseskatt på detta (1,6 %): 196,18 euro.
  • Den skattefria delen i och med rättelsen (15 %): 29,43 euro.
  • Skatteåterbäring (34 %): 10,01 euro.