Regeringen föreslår ändringar i energibeskattningen

Nyhet, 20.10.2020

Regeringen föreslår ändringar av lagen om punktskatt på flytande bränslen, lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket. Enligt propositionen avses lagarna träda i kraft den 1 januari 2021. Skatteåterbäringen till energiintensiva företag slopas gradvis 2021—2024.

Skatten på bränslen för uppvärmning, kraftverk och arbetsmaskiner höjs

Skatten på bränslen för uppvärmning, kraftverk och arbetsmaskiner, dvs. lätt och tung brännolja, biobränsle, flytande gas, stenkol och naturgas höjs genom en höjning av energiinnehållsskatten. Höjningen är 2,7 euro per megawattimme. Energiskatten på torv och tallolja höjs i motsvarande grad.

Skattestödet för kombinerad produktion av el och värme sänks

Skattestödet för kombinerad produktion av el och värme sänks genom slopande av beräkningsregeln, som sänker beskattningen av den värmemängd som beskattas i produktionen och således skatten på bränslen som används i värmeproduktion. Sänkningen av energiinnehållsskatten på kombinerad produktion av el och värme bevaras vid 7,63 euro per megawattimme. Dessa åtgärder ökar statens årliga skatteintäkter med 105 miljoner euro.

Skatten enligt skatteklass II för elström sänks

Skatten enligt skatteklass II för elström sänks från 0,69 cent till EU:s miniminivå på 0,05 cent per kilowattimme i början av 2021. Återbäringen av energiskatt på bränslen till energiintensiva företag slopas stegvis 2021—2024 så att företagen inte längre är berättigade till återbäring för 2025.

Slopandet av återbäringen genomförs så att energiskattebelastningen för de företag som belastas mest av en höjning av nettobeskattningen ökar kraftigast först i slutet av övergångsperioden. Utifrån dessa utgångspunkter genomförs slopandet av återbäringen så jämnt som möjligt.

Ändringarna av skatten enligt skatteklass II för elström och återbäring av energiskatter omfattar utöver industrin dessutom gruvdrift och yrkesmässiga växthus. Även skatten på el som används bland annat inom jordbruk sänks, men detta sker på samma sätt som i dag genom att årligen återbära skatt som motsvarar skillnaden mellan skatteklass I och II till jordbruk. Sänkningen av skatteklass II för elström gäller också el som förbrukas av serverhallar med en total effekt på över fem megawatt.

Läs mer:

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om energibeskattning  (RP 167/2020 rd)