Redovisningen av förskottsinnehållningar till kommunerna rättar till sig

Nyhet, 30.6.2020

De förhandsbesked för skatteåret 2019 som håller på att bli färdiga visar att mindre med skatteåterbäringar kommer till utbetalning i år än i fjol medan betydligt mera kvarskatter ska betalas. Skattetagarna, såsom kommunerna, får således mera förskottsinnehållningar redovisade nu än i fjol och samtidigt rättar sig skatteintagsunderskottet. Bland annat för kommunerna som har ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruset kommer tillväxten av skatteintäkterna väl till pass.
 
Det totala beloppet av skatteåterbäringar uppskattas enligt nuvarande uppgifter minska med cirka 330 miljoner euro för 2019 jämfört med 2018. Det sammanlagda beloppet av kvarskatterna är nu 160 miljoner euro större än året innan. Reflekterat på tillväxtprognosen på 3 procent ser det ut att intagsunderskottet på 400 miljoner euro enligt nuläget kommer att rätta sig i och med nästan 500 miljoner euro mindre med nettoskatteåterbäringar. 
 
Det totala beloppet av återbäringar förväntas ännu minska något och kvarskattebeloppet förväntas öka före utgången av oktober då inkomstbeskattningen av alla kunder senast slutförs. 

De förändringar som beskattningen orsakat är nu förbi 

I fjol fick skattetagarna ett mindre förskottsinnehållningsintag än väntat. Förskottsinnehållningar inflöt, bland annat till kommunerna, först i slutet av året och delvis först på det här årets sida.
 
En av orsakerna till att redovisningen av förskottsinnehållningarna inflöt långsammare antogs bero på inkomstregistret. Arbetsgivarna började anmäla lönerna till inkomstregistret från och med ingången av 2019 och Skatteförvaltningen redovisade på basis av dessa uppgifter de inkomna förskottsinnehållningarna till skattetagarna. Läget hann dock rätta sig redan före utgången av 2019.
 
En betydligt större faktor än de svårigheter som inkomstregisteranmälningarna orsakade i början visade sig dock vara de ändringar i förskottsinnehållningsförfarandet som trädde i kraft vid ingången av 2019. Förskottsinnehållningar inflöt under året med grundskattesatsen då man i förskottsinnehållningarna på alla löner slopade skattekortet för biinkomster och började använda den årliga inkomstgränsen. Dessa ändringar jämnade ut intaget av förskottsinnehållningar och var också på sin plats för att minska speciellt de för stora förskottsinnehållningar som togs ut på biinkomster.
 
Det sammanlagda intaget av privatpersonernas inkomstskatter för skatteår 2019 och således också de belopp som redovisas till skattetagarna kommer alltså inte att bli mindre än det prognostiserats men tidsplanen för intaget ändrades i och med förnyelsen. 

Allt mer preciserad beskattning 

Under tidigare år har privatpersoner vanligtvis betalat mer skatt i form av förskottsinnehållningar och förskottsskatter än vad som behövs. Därför har det efter att beskattningen slutförts betalats ut betydligt mer skatteåterbäringar till privatpersoner än vad kvarskatter har påförts dem. Under de senaste åren har återbäringsbeloppet varit nästan två miljarder euro större än kvarskattebeloppet. 
 
I och med att inkomstregistret tagits i bruk får Skatteförvaltningen exaktare uppgifter än tidigare om hur privatpersonernas inkomster och uttagna förskottsinnehållningar utvecklas och fördelas. Med hjälp av dessa uppgifter kan intaget av förskottsinnehållningar följas upp under året och beräknas noggrannare än förut. På detta sätt kan privatpersonerna handledas när det finns behov av att göra ändringar i skattekortet. 
 
Tack vare ändringarna kommer skattetagarredovisningarna att vara mer förutsägbara och ske med kortare fördröjning än tidigare. Coronavirusets inverkan på ekonomin medför naturligtvis egna utmaningar också i utsikterna för hur förskottsinnehållningarna inflyter.