Naturaförmånsvärdena för år 2021 har fastställts

Nyhet, 27.11.2020

En naturaförmån från arbetsgivaren beskattas som löneinkomst. Skatteförvaltningen meddelar årligen ett beslut om naturaförmånernas värde. Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2021

I beslutet har bostadsförmånens postnummerområde 00380 flyttats enligt Statistikcentralens områdesindelning från Helsingfors 4 till Helsingfors 3.

Beslutet tar i beaktande att bruk av kostförmånen på plats på lunchrestaurangerna delvis förhindras om arbetstagarna måste arbeta hemma på grund av coronapandemin. Bestämmelserna är desamma som fastställts för tiden 24.3–31.12.2020. Det betyder att det möjligt att betala kostnaderna för måltidstransport med måltidskuponger eller andra motsvarande betalningssätt samt med riktade saldobaserade betalningsmedel. Det sammanlagda eurobelopp som arbetsgivaren betalat för måltiden och transportkostnaderna får inte överstiga kostförmånens maximibelopp 10,90 euro. I annat fall ska måltidskupongen eller det eurobelopp som arbetsgivaren laddat in värderas till det nominella värdet.

Också de ändringar i bilförmånen som följer av ändringarna i inkomstskattelagen till följd av regeringens proposition 142/2020 rd har beaktats. I beslutet ingår således inte längre bestämmelser om penningvärdet på förmånen att ladda en elbil. Därtill har till beslutet fogats en ny bestämmelse om cykelförmån.