Coronavirussituationen: Medicinska anordningar som importerats från länder utanför EU befrias från tullar och moms

Nyhet, 8.4.2020

Kommissionen utfärdade ett beslut (2020/491) den 3 april enligt vilket medicinska anordningar som importerats från länder utanför EU befrias från importtullar och moms. Genom beslutet är syftet att ekonomiskt underlätta anskaffningen av de medicinska anordningar och utrustningar som läkare, sjukskötare och patienter behöver.

Kommissionens beslut är i kraft 30.01.2020–31.07.2020.

Befrielsen kan tillämpas på importerade varor som anskaffats på statliga organisationers vägnar eller initiativ. Till dessa hör exempelvis statliga organ, offentliga organisationer och andra offentligrättsliga organ. Därtill kan befrielsen tillämpas på de varor som importerats på sådana organisationers vägnar eller initiativ som behöriga myndigheter i medlemsstaterna godkänt.

Befrielsen täcker exempelvis import av andningsskydd, skyddsutrustning, tester, respiratorer och andra medicinska anordningar och utrustningar. Tillämpningen av befrielsen förutsätter att

  • varorna är ämnade att delas ut kostnadsfritt till de personer som drabbats av smitta eller riskerar att bli smittade av COVID-19 eller som deltar i bekämpningen av COVID-19-epidemin på initiativ av de ovannämnda organen och organisationerna eller
  • varorna ställs kostnadsfritt till förfogande för de personer som drabbats av smitta eller riskerar att bli smittade av COVID-19 eller som deltar i bekämpningen av COVID-19-epidemin så att varorna stannar i de ovannämnda organens eller organisationernas ägo.

Befrielsen gäller även varor som hjälporganisationer låter importeras för att täcka deras behov under den tid då de erbjuder katastrofhjälp till de personer som har blivit smittade eller ligger i riskzonen att bli smittade av COVID-19 eller som deltar i att bekämpa COVID-19-epidemin.

Läs mer:

Närmare information om detta på webbplatsen för Europeiska Kommissionen.