Kommunala aktörer: Användningen av tjänsten Katso upphör − gör så här

Nyhet, 20.4.2020

Användningen av Katso-koderna och Katso-behörigheterna upphör under 2020. I fortsättningen kan man endast autentisera sig i Skatteförvaltningens och inkomstregistrets e-tjänster med sina personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Om du sköter ärenden på någon annans vägnar behöver du även en Suomi.fi-fullmakt.

Ansvarspersonerna i kommunerna kan från och med juni 2020 ansöka om fullmaktsrätt i tjänsten Suomi.fi. Med hjälp av fullmaktsrätten kan ansvarspersonerna bevilja Suomi.fi-fullmakter till andra personer för att sköta ärenden på kommunens vägnar. Fullmaktsrätten behövs för att kommunen kan övergå från användningen av Katso till Suomi.fi-fullmakter.

Förbered dig före juni

 1. Bekanta dig med Suomi.fi-fullmakter

 2. Kom överens om vem som får fullmaktsrätten, det vill säga administrerar Suomi.fi-fullmakterna och ger dem inom kommunen (jämför med rollen Katso-huvudanvändare). Dessa personer kan på kommunens vägnar auktorisera andra anställda inom kommunen eller till exempel en bokföringsbyrå att sköta exempelvis fastighetsskatteärenden i MinSkatt.

  När dessa personer auktoriseras ska en fullmakt bifogas till varje fullmaktsansökan. Med hjälp av fullmakten anger kommunen vem som har rätt att befullmäktiga på kommunens vägnar. Av fullmakten ska de personer framgå som befullmäktigats och deras behörighet. Gör fullmakten på blanketten som finns i e-tjänsten Suomi.fi. Blanketten publiceras i juni 2020. Bifoga den undertecknade fullmakten till ansökan.

  Redogör för vem i kommunen kan underteckna fullmakten. Kommunens egen lagstiftning och det dokument som anger behörigheten i kommunen, exempelvis arbetsordningen eller förvaltningsstadgan, bestämmer undertecknarna.

  Om fullmakten undertecknas för hand ska du bifoga en kopia av identitetshandlingarna för samtliga undertecknare. Om fullmakten undertecknas elektroniskt med ett certifikatkort behövs inga identitetshandlingar.

 3. De utvalda personerna ansöker om fullmakt elektroniskt i e-tjänsten Suomi.fi eller genom att besöka registreringsstället. Du kan också posta ansökan. Ansökan kan lämnas från och med juni 2020. Fullmakten träder i kraft efter att handläggaren registrerat den.

 4. Ta reda på vem i kommunen sköter ärenden på kommunens vägnar i e-tjänsterna och behöver en Suomi.fi-fullmakt för det. Det finns olika slag av fullmakter så det är viktigt att komma överens om vem som sköter vilka ärenden. Fullmakten kan ges exempelvis för alla skatteärenden eller endast för att sköta namngivna ärenden (till exempel att lämna anmälningar om byggande).

  Fullmakten kan även riktas till exempelvis endast en viss underorganisation med hjälp av avgränsningsidentifierare. Med underorganisationens identifierare kan kommunen specificera till exempel avdelningar i organisationen. Det är bra att i tid även fundera på denna typ av begränsningar.

Mer information