Glöm inte att i skattedeklarationen ange de inkomster som du fått av virtuella valutor

Nyhet, 23.4.2020

Inkomster av att använda och bryta virtuella valutor (t.ex bitcoins) är skattepliktiga och ska anges i skattedeklarationen. Du kan också ange utgifterna som avdrag i skattedeklarationen.

Har du förra året växlat virtuella valutor (t.ex. bitcoins) till euro eller någon annan officiell valuta? Har du betalat fakturor eller köpt varor eller tjänster med virtuell valuta? Har du deltagit i brytning av virtuell valuta?

Inkomster från virtuella valutor beskattas i Finland det år då de använts. Ange i din skattedeklaration för 2019

 • de med virtuella valutor betalade fakturorna, till exempel på de varor eller tjänster som du köpt
 • virtuella valutor som du växlat till euro eller andra officiella valutor samt
 • inkomster du har fått av brytning av virtuella valutor

Deklarera även de inkomster av virtuella valutor som du fått via utländska aktörer.

Inkomst av att använda en virtuell valuta beskattas som kapitalinkomst, och virtuell valuta från brytning beskattas som förvärvsinkomst. Värdet på en virtuell valuta är den växelkurs som den virtuella valutan har vid tidpunkten för användningen eller brytningen.
Du kan också dra av kostnaderna för anskaffningen av den virtuella valuta du använt, eftersom endast den virtuella valutans värdestegring beskattas.

Så här deklarerar du

 1. Använd räknaren som hjälp
  För att beräkna inkomsten av virtuella valutor kan du ta Skatteförvaltningens FIFO-räknare till hjälp. Räknaren använder FIFO-principen (First In – First Out, Först in - först ut) som innebär att de virtuella valutorna används i den ordning som de har skaffats.
 2. Deklarera i MinSkatt och spara verifikat
  Ange i MinSkatt de vinster som du har fått av att använda virtuella valutor i punkten "Överlåtelsevinst / Annan egendom". Ange här även överlåtelseförluster av virtuella valutor. Ange dina inkomster från brytning av virtuella valutor i punkten "Övriga förvärvsinkomster".
  Bifoga inte dokument om anskaffning/inköp eller försäljning till skattedeklarationen. Du ska dock bevara kvitton och verifikat i sex år från skatteårets utgång. Skatteförvaltningen ber att få verifikaten vid behov.
 3. Var ute i god tid
  Den utsatta dagen för skattedeklarationen är i år 5.5, 12.5 eller 19.5. Din utsatta dag kan du kontrollera i skattedeklarationen eller i MinSkatt.
  Genom att ange uppgifterna självmant i skattedeklarationen undviker du skatteförhöjning på grund av försummelse av deklarationsskyldigheten. Skatteförvaltningen följer upp och övervakar också deklarationsuppgifter om handel med virtuella valutor. I övervakningen utnyttjas tillgängliga jämförelseuppgifter. Skatteförvaltningen riktar skattekontrollen till sådana aktörer vars deklarationer uppvisar brister.

Mer information:

Inkomstbeskattningen av virtuella valutor (kundanvisning)