Ett utländskt samfund är allmänt skattskyldigt i Finland på basis av den verkliga platsen där ledning utövas från och med den 1 januari 2021

Nyhet, 22.12.2020

I och med lagändringen betraktas också ett sådant utländskt samfund vars verkliga ledning utövas i Finland som allmänt skattskyldigt i Finland. Med platsen där den verkliga ledningen utövas avses den plats där samfundet fattar de viktigaste besluten om den högsta dagliga ledningen. Lagändringen träder i kraft från och med den 1 januari 2021.

I och med ändringen kommer bestämmelsen om allmän skattskyldighet i fråga om samfunden att motsvara lagstiftningen i flera andra stater. Finlands territoriella beskattningsrätt utvidgas då så att den är likadan som i flera andra stater.

Ändringen gäller de utländska samfund vars verkliga ledning utövas i Finland. Ändringen påverkar inte sådana utländska samfund vars verkliga ledning inte utövas i Finland eller de samfund som redan före lagändringen har varit allmänt skattskyldiga i Finland.

Efter ändringen ska allmänt skattskyldiga utländska samfund i sina skattedeklarationer i Finland ange alla sina globala inkomster, eftersom Finland har beskattningsrätt till allmänt skattskyldiga samfunds globala inkomster. Ett samfund betraktas som allmänt skattskyldigt från det att det har bildats eller registrerats eller från det att en plats för var den verkliga ledningen utövas har uppkommit.

Om ett utländskt samfund har haft ett fast driftställe i Finland innan lagändringen träder i kraft, ska den näringsverksamhet som bedrivs i det fasta driftstället efter ikraftträdandet av lagändringen, på basis av platsen för den verkliga ledningen, betraktas som näringsverksamhet som bedrivs av det allmänt skattskyldiga utländska samfundet. Det FO-nummer som ett fast driftställe fått bevaras också när platsen för den verkliga ledningen uppkommer eftersom det oavsett lagändringen fortfarande är fråga om samma juridiska person.

Ett utländskt samfund som är allmänt skattskyldigt på basis av att den verkliga ledning utövas i Finland ska lämna en skattedeklaration. Allmänt skattskyldiga utländska samfund ska efter lagändringen lämna skattedeklaration 6B.

I anslutning till lagändringen publiceras en ny detaljerad skatteanvisning och uppdaterade kundanvisningar vid årsskiftet.