Varor som används för att bekämpa covid-19-epidemin är momsfria

Nyhet, 4.6.2021

Mervärdesskattelagen har temporärt ändrats så att försäljning i Finland och gemenskapsinterna förvärv från andra medlemsstater av varor som används för att förhindra, testa och behandla smitta av covid-19 har fastställts som momsfria (486/2020). Skattefriheten gäller försäljning till aktörer inom den offentliga sektorn. Ändringen kompletterar den skattefrihet som tillämpas vid import av dessa varor.

Import av varor

Europeiska kommissionen antog 3.4.2020 ett temporärt gällande beslut om befrielse från importtullar och moms som beviljas för import av de varor som krävs för att bekämpa effekterna av covid-19-epidemin år 2020 (EU) 2020/491.

Befrielsen kan tillämpas på importerade varor som anskaffats på statliga organisationers vägnar eller initiativ. Till dessa hör exempelvis statliga organ, offentliga organisationer och andra offentligrättsliga organ. Därtill kan befrielsen tillämpas på de varor som importerats på sådana organisationers vägnar eller initiativ som behöriga myndigheter i medlemsstaterna godkänt.

Kommissionen sände EU-länderna en tolkningsanvisning som utfärdats 3.4.2020 samt en förteckning med referenser (Ares (2020) 1923616-03/04/2020) för de varor som befrias. Eftersom listan inte är uttömmande ger den EU-länderna prövningsrätt.

Tullen har gett anvisningar om tullfri och momsfri import av medicinsk utrustning och varor som anknyter till covid-19-epidemin.

Inhemsk försäljning och gemenskapsinternt förvärv

Kommissionens beslut gäller endast vid import av varor. Eftersom beslutet inte gäller inhemsk försäljning eller gemenskapsinternt förvärv har man i mervärdesskattelagen lagt till bestämmelser om skattefriheten för inhemsk försäljning och gemenskapsinternt förvärv av de varor som används för att bekämpa covid-19-epidemin.

I den nya 38 c § i mervärdesskattelagen definieras de försäljningar som är momsfria. De nya bestämmelserna tillämpas på de varor som nämns i kommissionens förteckning. Eftersom förteckningen inte är uttömmande kan bestämmelserna även tillämpas på försäljning och gemenskapsinterna förvärv av andra medicinska varor som används för att bekämpa covid-19-epidemin.

De villkor för skattefrihet som anknyter till köparen

Säljaren behöver inte betala skatt på försäljning av varor som direkt anknyter till att förhindra, testa eller behandla smitta av covid-19 till den som producerar offentliga hälso- och sjukvårdstjänster eller socialvårdstjänster.

Säljaren behöver inte heller betala skatt då den som köper varorna är en sådan statlig aktör som avses i kommissionens beslut (EU) 2020/491, en organisation som Tullen godkänt eller ett allmännyttigt samfund som avses i 4 § i mervärdesskattelagen. Även försäljning av varor exempelvis till välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer, föreningar eller aktiebolag är också skattefri om denna aktör utan vederlag överlåter varorna till en aktör som nämns ovan.

Privata aktörer som producerar offentliga hälso- och sjukvårdstjänster, exempelvis när kommunerna helt och hållet har lagt ut hälso- och sjukvårdstjänsterna på privata aktörer, jämställs endast för denna verksamhets del med producenter av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster. Till övriga delar är försäljningen till privata aktörer fortfarande momspliktig.

Användningsändamålet med varan påverkar skattefriheten

Försäljningen av varor är skattefri endast om köparen anskaffar varorna för något av följande användningsändamål:

  • för att kostnadsfritt delas ut till de personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av sjukdomen covid-19 eller som deltar i bekämpningen av covid-19-epidemin
  • för att kostnadsfritt ställas till förfogande för personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av sjukdomen covid-19 eller som deltar i bekämpningen av covid-19-epidemin, på så sätt att varorna förblir egendom som tillhör producenten av hälso- och sjukvårds- eller socialvårds-tjänster, eller
  • för att utan vederlag överlåtas för att användas för de ändamål som avses i 1 eller 2 punkten.

Utredning som ges till säljaren om användningen av varan

Köparen ska ge säljaren en utredning (209 j § 5 mom. i mervärdesskattelagen) om att varor har anskaffats till sådan användning som uppfyller de krav som ställs för skattefrihet.

Om varans användningsändamål ändras

Om köparen eller aktören, vars avsikt var att överlåta varorna utan vederlag, tar varorna i annat bruk än för att bekämpa covid-19-epidemin, ska köparen eller aktören betala skatt på varorna. Skattesatsen bestäms enligt den skattesats som bestäms med stöd av 84 eller 85 a § i mervärdesskattelagen på basis av inköpspriset eller ett lägre sannolikt överlåtelsepris.

Säljaren har avdragsrätt

Eftersom försäljningen av de varor som hänför sig till covid-19-epidemin har föreskrivits omfatta den så kallade nollskattesatsen, är momsen på inköpen i anslutning till denna försäljning avdragbar för säljaren.

Privat säljare av hälso- och sjukvårdstjänster

Varor som privata aktörer har köpt för privat hälso- och sjukvård är inte momsfria. En privat aktör kan dock erbjuda både privata och offentliga hälso- och sjukvårdstjänster som anknyter till covid-19-epidemin. Försäljning av de varor som används för att bekämpa epidemin till en privat aktör är momsfri endast till den del som aktören köper varorna för att erbjuda offentliga hälso- och sjukvårdstjänster.

Exempel 1: A Ab tillverkar i Finland personliga skyddsutrustningar som omfattas av tillämpningsområdet för skattefriheten och säljer dem till sjukvårdsdistrikt B. B delar ut de personliga skyddsutrustningarna vidare till sjukhus där personalen använder dem i samband med vården av de personer som har insjuknat i covid-19. A Ab säljer skydden skattefritt till B (0 %).

Exempel 2: A Ab tillverkar i Finland personliga skyddsutrustningar och säljer dem till det privata vårdhemmet B. Personalen på B använder dem för att skydda sig själv och boende på vårdhemmet mot en eventuell smitta av covid-19. A:s försäljning till B omfattas av den allmänna skattesatsen (24 %).

Exempel 3: A Ab importerar sådana andningsskydd från Kina som används för att bekämpa covid-19-epidemin. A säljer en del av andningsskydden till sjukvårdsdistrikt B, en del till C Ab som erbjuder privata hälsovårdstjänster och en del till några apotek. C Ab producerar inte alls några offentliga hälsovårdstjänster. Personalen på sjukhusen i sjukvårdsdistrikt B och personalen på C Ab använder skydden för att bekämpa covid-19-epidemin. Apoteken säljer andningsskydden till konsumenter. A säljer andningsskydden skattefritt (0 %) till B och inklusive moms (24 %) både till C och till apoteken.

Exempel 4: A Ab som importerar hälso- och sjukvårdsprodukter köper personliga skyddsutrustningar av ett holländskt företag. Säljaren levererar skydden till A Ab från Holland. Den tillämpade skattesatsen på A Ab:s gemenskapsinterna förvärv är 24 %. A säljer de personliga skyddsutrustningarna till partihandel B. A:s försäljning till B omfattas av den allmänna skattesatsen (24 %). B säljer varorna vidare till det vårdhem C för äldre personer som kommunen upprätthåller. Varorna används av personalen och boende på vårdhemmet för att skydda sig mot covid-19-epidemin. B:s försäljning till C är försäljning som omfattas av nollskattesatsen.

Exempel 5: A Ab är en privat producent av hälso- och sjukvårdstjänster som producerar både offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänster. A Ab har av en finländsk tillverkare anskaffat personliga skyddsutrustningar för att använda dem i bekämpningen av epidemin covid-19 inom de offentliga hälso- och sjukvårdstjänster som bolaget producerar. Priset på skyddsutrustningarna är 4 000 euro (moms 0 %). Efter en tid behöver A Ab hälften av de personliga skyddsutrustningarna i uppgifter som anknyter till att producera privata hälso- och sjukvårdstjänster. A Ab ska betala skatt på de andra personliga skyddsutrustningarna än de som A Ab använder för att bekämpa epidemin covid-19 inom den offentliga hälsovårdstjänsten. A Ab betalar skatt på 2 000 euro enligt den allmänna skattesatsen (24 %), det vill säga 480 euro.

Giltighetstiden för ändringen

Den i mervärdesskattelagen fastställda skattefriheten för varor är temporär. Skattefriheten tillämpas på försäljning, import och gemenskapsinternt förvärv av varor 30.1.2020–31.12.2021, det vill säga skattefriheten trädde i kraft retroaktivt. Den temporära ändringen av mervärdesskattelagen har ändrats så att skattefriheten har förlängts till den 31.12.2021.

De uppgifter som ska korrigeras och som gäller den retroaktiva tillämpningsperioden (från och med 30.1.2020) anges i momsdeklarationen. Om det skattebelopp som ska betalas minskar, medför korrigeringen inga påföljder om den ursprungliga momsdeklarationen har lämnats i tid. Läs mer om att korrigera deklarationer.

Nyheten har uppdaterats 28.8.2020 kl 11.25 (med ett tillägg om att giltighetstiden fortsätter).

Nyheten har korrigerats 28.8.2020 kl 12.45 (med ett tillägg om förslag att giltighetstiden fortsätter).

Nyheten har uppdaterats 21.10.2020 kl 10.20 (med ett tillägg om att giltighetstiden fortsätter).

Nyheten har uppdaterats 18.12.2020 kl 16.30 (med ett tillägg om att giltighetstiden fortsätter).

Nyheten har uppdaterats 4.6.2021 kl 16.55 (med ett tillägg om att giltighetstiden fortsätter).