Begränsat skattskyldig: Kom ihåg att ansöka om källskatt på de aktiedividender som du fått

Nyhet, 31.3.2020

I fjol betalade flera finländska bolag ut så kallad aktiedividend, det vill säga dividend i form av aktier. Också aktiedividend är källskattepliktig inkomst för begränsat skattskyldiga. En källskatt som eventuellt saknas påförs till betalning med ett separat beslut. Om Skatteförvaltningen inte separat har påfört källskatt ska den begränsat skattskyldiga ansöka om påförande av källskatt hos Skatteförvaltningen. Mer information om beskattningen av dividend som erläggs i annan form än pengar finns i den tidigare publicerade nyheten (16.7.2019)

Hur ansöker man om källskatt och vilka bilagor behövs?

Man ska ansöka om påförande av källskatt med Skatteförvaltningens blanketter. Det finns olika blanketter för privatpersoner och samfund. Om ett ombud representerar inkomsttagaren ska en fullmakt bifogas till ansökan. Vi rekommenderar att man till ansökan också bifogar ett sådant verifikat på utbetalningen av inkomsten som banken eller någon annan förmedlare beviljat.

Om inkomsttagaren vill att Skatteförvaltningen tillämpar bestämmelserna i ett skatteavtal när källskatten påförs ska hen bifoga ett hemvistintyg som hemviststaten beviljat för det år då inkomsten utbetalats.

Om ett samfund anser att det kan jämställas med ett skattefritt finländskt samfund och därmed är berättigad till befrielse från källskatt ska samfundet bifoga en noggrann motivering till ansökan. Vid behov kan Skatteförvaltningen också begära att inkomsttagaren sänder andra bilagor som är nödvändiga för behandlingen.

En begränsat skattskyldig fysisk person 

Ett begränsat skattskyldigt samfund 

Välj blanketten enligt det bolag som betalat ut aktiedividenden till inkomsttagaren.

Värdepapperscentralen Euroclear Finland har också delat ut dessa blanketter till kontoförvaltarna.

När ska man senast ansöka om källskatt?

Om den begränsat skattskyldiga fysiska personen har fått aktiedividend skatteår 2019 ska hen lämna en ansökan om påförande av källskatt till Skatteförvaltningen senast 19.5.2020. Ansökan kan också lämnas inom tre år från utgången av det år då skatten borde ha påförts. Om den begränsat skattskyldiga beslutar att följa denna tidsfrist på tre år kan en förseningsavgift påföras.

Begränsat skattskyldiga samfund ska ansöka om påförande av källskatt inom fyra månader efter utgången av räkenskapsperioden. I samband med ansökan ska man också ange räkenskapsperioden för samfundet. Till exempel om räkenskapsperioden för samfundet är ett kalenderår ska ansökan lämnas senast 30.4.2020. Om ansökan kommer in för sent kan en förseningsavgift påföras.

Enligt 1 § i Skatteförvaltningens beslut (VH/5450/00.01.00/2019) ska begränsat skattskyldiga i sin skattedeklaration ange exempelvis inkomster på vilka skatt påförs enligt 16 § 2 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978).

Paragrafen i fråga syftar på situationer där källskatten inte påförts av annan anledning än på grund av försummelse av den som är skyldig att ta ut skatten (såsom beträffande aktiedividender).