Bilbeskattningen och punktbeskattningen flyttas över till MinSkatt – förfarandena förnyas samtidigt

Nyhet, 22.10.2020

Bilbeskattningen och punktbeskattningen blir en del av tjänsten MinSkatt vid ingången av 2021. Samtidigt förenhetligas förfarandena med övriga skatter som deklareras och betalas till Skatteförvaltningen. Ändringarna gäller inte bara deklaration och betalning av skatter utan också till exempel påföljdsavgifterna och ändringssökande. Mer information om ändringarna finns på adressen skatt.fi/ändringar.

Sättet att deklarera bilskatten ändras och förfarandena blir tydligare

Med bilskatt avses den skatt som betalas till exempel när ett fordon tas i bruk eller registreras första gången i Finland. Inga ändringar är på kommande i bilskattebeloppet eller grunderna för skatten. Ändringarna gäller exempelvis hur deklarationer lämnas och skatt betalas.

De ändringar i bilbeskattningen som träder i kraft den 1 januari 2021 minskar den administrativa bördan för kunderna. Ansökningsprocessen för att bli registrerad uppgiftslämnare för bilskatt blir lättare, snabbare och avgiftsfri. Nytt är också att registrerade uppgiftslämnare för bilskatt deklarerar nya fordon en gång i månaden med en enda deklaration och betalar med ett eget referensnummer för bilskatt.

Bilskattedeklarationer lämnas i MinSkatt från ingången av 2021. Hittills har deklarationerna lämnats i Tullens e-tjänster. Bilskatten kan också betalas via MinSkatt.

Efter årsskiftet kan utöver företag också privatpersoner sköta alla bilskatteärenden i MinSkatt. I tjänsten går det exempelvis att lämna en bilskattedeklaration, anmälan om ibruktagande av fordon och anmälan om skattefri användning. I MinSkatt går det också att ansöka om ett förhandsavgörande av beskattningsvärdet på ett fordon och skattebeloppet.

Skatteförvaltningen ansvarar för bilbeskattningen som anknyter till den första registreringen eller det första ibruktangandet av fordonet. Den årliga fordonskatten betalas fortfarande till Traficom.

Punktskatterna blir skatter som betalas på eget initiativ – mer tid att deklarera och betala

Med punktskatter avses alkohol- och tobaksskatten, skatten på läskedrycker, dryckesförpackningar, flytande bränslen, el och vissa bränslen, avfallsskatten samt oljeskyddsavgiften. Punktskatter betalar till exempel energibolag, tillverkare av läskedrycker, små bryggerier och tobaksbolag.

Punktskattedeklarationerna lämnas i MinSkatt från ingången av 2021. Hittills har deklarationerna lämnats i Tullens e-tjänster. Skatterna kan i fortsättningen också betalas via MinSkatt.

Tidsfristen för att deklarera och betala skatterna blir längre än för närvarande när punktskatterna ändras till skatter som betalas på eget initiativ. Med skatter på eget initiativ avses de skatter som Skatteförvaltningen inte separat påför utan vars belopp kunden själv räknar ut, deklarerar och betalar. Motsvarande tillvägagångssätt används till exempel i momsbeskattningen. I punktbeskattningen har Skatteförvaltningen hittills bekräftat alla de deklarationer som kunden lämnat genom ett beskattningsbeslut och angett det skattebelopp som ska betalas. När deklarationerna i fortsättningen lämnas i MinSkatt handleder tjänsten i att fylla i uppgifterna och beräkna skattebeloppet.  

Mer information

Mer information om bilbeskattningen och punktbeskattningen:skatt.fi/ändringar.

Finansministeriets meddelande: Reformen av förfarandena inom punkt- och bilbeskattningen framskrider