Anvisning om dividend på en förvaltarregistrerad aktie som betalats till en i Finland allmänt skattskyldig har publicerats

Nyhet, 24.1.2020

Skatteförvaltningen har publicerat detaljerade anvisningen Förskottsinnehållning på dividend på en förvaltarregistrerad aktie till en i Finland allmänt skattskyldig. Anvisningen behandlar situationer där man skall verkställa en förskottsinnehållning på 50 % då utbetalaren inte får identifieringsuppgifter om dividendtagaren och utbetalaren vet att dividendtagaren är allmänt skattskyldig i Finland. Den nya paragrafen 4 a § i lagen om förskottsuppbörd tillämpas fr.o.m. 1.1.2020 på dividend som betalas på en förvaltarregistrerad aktie.

I anvisningen ger man anvisningar för utbetalaren om förfarandet genom vilket utbetalaren identifierar en allmänt skattskyldig dividendtagare då det gäller dividend som betalas på en förvaltarregistrerad aktie. Utbetalaren kan överföra utredningsskyldigheten till den förvarare som finns närmast dividendtagaren. Denna levererar identifieringsuppgifterna om mottagaren till utbetalaren på det sätt som överenskommits i förvaringskedjan. Utbetalar ansvarar ändå alltid för skatten.

Anvisningen ersätter Skatteförvaltningens anvisning 25.4.2016 Beskattningsförfarande gällande förvaltarregistrerat inhemskt aktieinnehav (Dnr A18/200/2016).

Skatteförvaltningen kommer att uppdatera anvisningen på basis av den ändring i källskattelagen som träder i kraft 1.1.2021 enligt vilken ett förfarande enligt TRACE-modellen tillåts.

Skatteförvaltningens fördjupade anvisning: Förskottsinnehållning på dividend på en förvaltarregistrerad aktie till en i Finland allmänt skattskyldig.