Anvisning om distansförsäljning av punktskattepliktiga produkter till Finland har publicerats

Nyhet, 17.4.2020

Skatteförvaltningen har publicerat den detaljerade anvisningen Distansförsäljning av punktskattepliktiga produkter till Finland. Anvisningen behandlar beskattningsfrågor som anknyter till distansförsäljning av punktskattepliktiga produkter. Anvisningen gäller enbart punktbeskattningen.

Säljaren är skyldig att betala punktskatterna till Finland när hen på distans säljer punktskattepliktiga produkter till Finland. I anvisningen utreds när det är fråga om sådan distansförsäljning som avses i punktskattelagen och hur distanssäljaren ska gå till väga i beskattningen.

Skatteförvaltningens detaljerade anvisning:  Distansförsäljning av punktskattepliktiga produkter till Finland