Anmälningar om internationella skatteplaneringsarrangemang inleds på sommaren

Nyhet, 22.6.2020

Skatteförvaltningen har publicerat anvisningarna om den nya anmälningsskyldigheten som gäller gränsöverskridande skatteplaneringsarrangemang. Anmälningsskyldigheten börjar vid ingången av juli men arrangemang genomförda innan det under övergångsperioden ska anmälas före utgången av augusti.

Skatteförvaltningen har 30.4.2020 publicerat en detaljerad anvisning och en anmälningsanvisning om tillämpningen av lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning och de ändringar som hänför sig till den i lagen om beskattningsförfarande.

Gränsöverskridande skatteplaneringsarrangemang som kan ha kännetecken på att undvika eller kringgå skatt ska anmälas till Skatteförvaltningen. Anmälningsskyldigheten gäller sådana arrangemang där parterna är från flera än en stat och arrangemanget har åtminstone ett av de kännetecken som fastställs i lagen.

Det är fråga om en ny anmälningsskyldighet som gäller arrangemang förverkligade av både företag och privatpersoner. Tjänsteleverantörerna och de skattskyldiga ska till Skatteförvaltningen anmäla de i lagen avsedda gränsöverskridande skatteplaneringsarrangemangen från och med 1.7.2020. Arrangemang ska rapporteras inom 30 dagar från det att de tillgängliggjorts, de är redo för genomförande eller det första steget i genomförandet har tagits.

Lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning baserar sig på Europeiska unionens DAC6-direktiv vars syfte är att öka transparensen i beskattningen och förhindra gränsöverskridande skatteplanering.

Från och med att direktivet trädde i kraft 25.6.2018 ska de arrangemang som förverkligats under övergångsperioden anmälas före utgången av augusti. Anmälan ska göras i tjänsten Ilmoitin.fi eller i undantagsfall på papper.

 

Mer information: