Punktskatt på flytande bränslen höjs den 1.8. 2020 

Nyhet, 25.6.2020

Punktskatten på drivmedel såsom motorbensin, dieselolja och ersättande biobaserade bränslen höjs. Höjningen riktas både till energiinnehållsskatten och till koldioxidskatten.

Grunden för beräkning av koldioxidskatt uppdateras därtill så att den motsvarar de nya värden för livscykelutsläpp som togs i bruk vid ingången av 2019 i samband med ändringen av beskattningen av arbetsmaskin- och uppvärmningsbränslen.

Skatten på fossil motorbensin höjs med 5,71 cent per liter och skatten på fossil dieselolja med 6,46 cent per liter. Höjningen per liter för biodrivmedel som är framställda av förnybara råvaror blir lägre än för de ovannämnda drivmedlen.

I punktskattelagen gjordes en ändring av teknisk natur. Med den sattes den ändring i EU-lagstiftningen i verket där Campione d’Italia och de italienska delarna av Luganosjön inkluderades i unionens tull- och punktskatteområde.  

Ändringen i punktskatten på flytande bränslen träder i kraft den 1 augusti 2020.

Läs mer:

Regeringens proposition RP 66 2019 rd

Lagom ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen