Tullen återbetalar importskatter som p.g.a. ett valutafel betalats till ett för högt belopp – inverkan på momsdeklarationen till Skatteförvaltningen

Nyhet, 6.11.2019

Tullen har av misstag använt fel valutakurser vid förtullningarna som har gjorts 1.5.2016–30.6.2019. Tullen rättar sina felaktiga förtullningsbeslut på eget initiativ. Nästan alla rättelser av valutafelen leder till återbetalningar till kunderna. Kunderna behöver inte kontakta Tullen eller Skatteförvaltningen. Tullen har publicerat ett pressmeddelande om saken 6.11.2019.

Om en vara har förtullats före år 2018, behöver momsdeklarationen inte rättas

Har en vara förtullats före år 2018, återbetalar Tullen inte den moms som påförts till ett för stort belopp om det handlar om en importör som är införd i registret över momsskyldiga eller en annan importör enligt 100 § i mervärdesskattelagen (1486/1994) och om den skatt som betalats för den importerade varan har gått att dra av eller få som återbäring i momsbeskattningen. Tullen återbetalar dock momsen om importören inte har kunnat dra av den moms som på grund av ett valutafel tagits ut till ett för stort belopp.

Kunden behöver inte rätta den momsdeklaration som hen lämnat till Skatteförvaltningen, om varan har förtullats före år 2018.

Momsdeklarationen behöver bara rättas om förtullningen gjorts 1.1.2018 eller senare och återbetalningsbeslutet påverkar momsbeloppet

Skatteförvaltningen ansvarar för momsbeskattningen av varuimport sedan år 2018 i situationer där importören är införd i registret över momsskyldiga. På grund av fel valutakurs ändras såväl tullvärdet som de tullar, skatter och avgifter som Tullen tagit ut, vilket påverkar momsgrunden för importen.

Om Tullens ändringsbeslut påverkar det momsbelopp som ska betalas och förtullningen har gjorts 1.1.2018–30.6.2019 ska momsdeklarationen rättas på eget initiativ (25 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ). Ändringsbeslutet påverkar momsbeloppet om varan importerats för sådan användning som inte berättigar till avdrag i momsbeskattningen.

Uppgifterna som påverkar momsbeloppet kan rättas antingen i enlighet med huvudregel för den skatteperiod då det första förtullningsbeslutet fattades (25 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ) eller enligt det förenklade förfarandet för den skatteperiod då Tullen fattar ändringsbeslutet. Om uppgifterna rättas i deklarationen för den skatteperiod då den första förtullningen gjordes används alternativet Räknefel/Ifyllningsfel som orsak för rättelsen.

Tullen uppskattar att den kommer att fatta besluten om återbäring inom 2020. Den momsskyldige behöver inte vidta några åtgärder innan hen har fått beslutet om återbetalning från Tullen.

Om de varor som importerats i sin helhet används inom momspliktig verksamhet har importören rätt att dra av momsen på importen. Enligt Skatteförvaltningens uppskattning importeras största delen av varorna just för sådan användning som berättigar till avdrag. I dessa situationer påverkar Tullens ändringsbeslut inte det skattebelopp som ska betalas varför Skatteförvaltningen inte förutsätter att momsdeklarationen rättas. Det är dock möjligt att rätta uppgifterna på eget initiativ.

Skatteförvaltningen publicerar i ett senare skede närmare anvisningar om att rätta uppgifterna i momsdeklarationen.