Ny lag om rapportering av gränsöverskridande skatteplaneringsarrangemang

Nyhet, 31.12.2019

Riksdagen har godkänt regeringens proposition (RP 69/2019) med förslag till lag om rapporteringspliktiga arrangemang. Dessutom sker det ändringar i lagen om beskattningsförfarande och i lagen om administrativt samarbete i fråga om beskattningen i enlighet med regeringens proposition.

Lagarna träder i kraft 1.1.2020. De tillämpas på arrangemang som är redo för genomförande 1.7.2020 eller därefter. Lagarna tillämpas dessutom enligt en övergångsbestämmelse på arrangemang beträffande vilka det första steget har genomförts 25.6.2018 eller därefter.

Enligt den nya regleringen ska vissa gränsöverskridande arrangemang som kan innehålla element av kringgående av skatt eller skatteflykt rapporteras till Skatteförvaltningen. Upplysningar om arrangemang ska lämnas inom 30 dagar från det att de tillgängliggjorts, de är redo för genomförande eller det första steget i genomförandet har tagits.

Rapporteringsskyldiga är de tillhandahållare av skatteplaneringstjänster som har deltagit i utformningen, marknadsföringen eller organiseringen av arrangemanget. De skattskyldiga är rapporteringsskyldiga endast i undantagsfall, om ingen tillhandahållare av tjänsten är skyldig att rapportera arrangemanget eller om tillhandahållaren är undantagen från skyldigheten att lämna upplysningar.

Skatteförvaltningen ger detaljerade anvisningar om tillämpningen av lagen och om deklarationerna i mars-april 2020.

Läs mer om innehållet i lagen