Ingen källskatt tas ut på royaltyer till Litauen från och med 1.1.2019

Nyhet, 3.10.2019

Skatteavtalet mellan Litauen och Finland innehåller en så kallad mest-gynnad-nations-klausul som påverkar så att från och med 1.1.2019 behöver ingen källskatt längre tas ut på royaltyer som betalas till Litauen.

Finland och Litauen har ett gällande avtal som undertecknades den 30 april 1993. Avtalets syfte är att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatt på inkomst och på förmögenhet (FördrS 94/1993). Enligt artikel 12 i avtalet har det på royaltyer kunnat tas ut källskatt i den stat från vilken den härrör. Det uttagna källskattebeloppet har varit 5 procent på det sammanlagda beloppet av de royaltyer som betalas för användningen av industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning och 10 procent i alla övriga fall.

Litauen har meddelat att det har ingått ett skatteavtal med en tredje stat i vilket de har kommit överens om en snävare definition på royaltyer och om att en royalty endast beskattas i inkomsttagarens hemviststat. På grund av den nämnda så kallade MFN-klausulen (most favoured nation clause) i skatteavtalet mellan Finland och Litauen tillämpas motsvarande bestämmelser automatiskt även mellan Finland och Litauen.

Finansministeriet gav 2.9.2019 ett meddelande som har publicerats i fördragsserien (FördrS 67/2019). Enligt meddelandet ska följande bestämmelser i skatteavtalet tillämpas i stället för styckena 2 och 3 i artikel 12:

Stycke 2: Royalty beskattas inte i den avtalsslutande stat från vilken den härrör.

Stycke 3: Med uttrycket "royalty" förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk (häri inbegripet biograffilm), patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

Om källskatt har tagits ut i strid med den nya bestämmelsen kan utbetalaren av royalty korrigera sin skattedeklaration genom att lämna en ersättande skattedeklaration eller inkomsttagaren ansöka om återbäring av källskatt hos Skatteförvaltningen.