Indelningen i förvärvskällor hos samfund slopas först senare

Nyhet, 23.5.2019

Tidpunkten då lagarna för att slopa indelningen av samfundens inkomster i olika förvärvskällor träder i kraft ändras. Riksdagen godkände 21.5.2019 de lagförslag genom vilka lagarna om slopande av indelningen av samfundens inkomster i olika förvärvskällor träder i kraft senare. Lagarna träder i kraft 1.1.2020 i stället för det tidigare antagna datumet 1.7.2019.

Att lagarnas ikraftträdande ändras påverkar endast att slopandet av indelningen i förvärvskällor inte kan beaktas i förskottsskatterna fr.o.m. 1.7.2019, såsom vi har berättat tidigare. Slopandet av förvärvskällorna kan beaktas först i de förskottsskatter som fr.o.m. 1.1.2020 fastställs för skatteåren 2020 och 2021. Skatteförvaltningen rättar inte på myndighetsinitiativ de förskottsskatter som har fastställts före det.

Om ett samfund enligt de nuvarande bestämmelserna har inkomst i den personliga förvärvskällan eller sådana oavdragna förluster i den personliga förvärvskällan som samfundet vill att ska beaktas i dess beskattningsbara näringsinkomst som utgör grund för förskotten för skatteåren 2020 och 2021, kan samfundet på dessa grunder fr.o.m. 1.1.2020 ansöka om ändring i sin förskottsskatt via MinSkatt.

Tidpunkten för att tillämpa lagändringarna som gäller indelningen i olika förvärvskällor hos samfund har inte ändrats. Bestämmelserna tillämpas för första gången i beskattningen för 2020.

Läs mer om slopandet av indelningen i olika förvärvskällor hos samfund: