Dividend som erläggs i annan form än pengar

Nyhet, 16.7.2019

Skatteförvaltningen har fått information om att flera offentligt noterade bolag delar ut dividend i annan form än pengar (dividendutdelning in natura) under detta år. Oberoende av ifall dividend erläggs i pengar eller t.ex. i form av ett annat bolags aktier är inkomsten beskattningsbar dividendinkomst för dividendmottagaren i enlighet med 33 a § i inkomstskattelagen.

Då dividend erläggs på annat sätt än genom pengar kan frågor gällande betalning av skatt, överlåtelseskatt och värdering uppstå, vilka alla inte behandlats detaljerat i Skatteförvaltningens nuvarande anvisningar. Skatteförvaltningen kommer till denna del att uppdatera sina anvisningar.

Ifall dividend erläggs som aktier i ett aktiebolag är dividendbeloppet aktiernas gängse värde den dagen då dividenden stått att lyfta (utbetalningsdagen för dividenden eller beslutsdagen för dividendutdelningen, ifall ingen särskild betalningsdag framgår av beslutet). Gängse värde för ett offentligt noterat bolags aktie är aktiens vägda medelpris för dagen ifråga.

Betalaren är skyldig att meddela Skatteförvaltningen om dividenden som erlagts i sin årsanmälan, vilket gör att dividenden syns till rätt belopp på dividendmottagarens förhandsifyllda skattedeklaration. Ifall ingen dividend betalats ut i pengar i samband med dividendutdelningen har inte förskottsinnehållning kunnat verkställas och därmed kommer skatten som skall betalas för dividenden att betalas som kvarskatt. På dividend som i dylika fall erläggs i pengar i samband med dividendutdelningen, t.ex. ifall bråkdelarna av aktierna som delats ut som dividend betalas i pengar, verkställer betalaren förskottsinnehållning till högst penningdividendens storlek. En allmänt skattskyldig dividendmottagare kan undvika eventuell kvarskatt genom att ansöka om förskottsskatt eller tilläggsförskott. Mera om ansökan om förskottsskatt och tilläggsförskott via länkarna Förskottsskatt personkund och Förskottsskatt företagskund.

Eventuell källskatt som fattas för begränsat skattskyldiga debiteras till betalning genom ett särskilt beslut. Ifall Skatteförvaltningen inte särskilt har debiterat källskatt till betalning skall en begränsat skattskyldig ansöka om påförande av källskatt senast då den förhandsifyllda skattedeklarationen för betalningsåret korrigeras året efter att dividenden erlagts. Ifall dividendmottagaren vill att skatteavtalsbestämmelser tillämpas då källskatt påförs skall behövliga uppgifter för tillämpning av skatteavtalet uppvisas. Närmare om tillämpning av skatteavtal i anvisningen Dividender, räntor och royalties till begränsat skattskyldiga. Skatteförvaltningen kan även debitera källskatt redan tidigare ifall behövliga uppgifter finns tillgängliga.

Då en aktie som fåtts som dividend överlåts är anskaffningsutgiften aktiens gängse värde i sin helhet, fastän en del av dividendinkomsten kan vara skattefri inkomst. Aktiens ägandetid beräknas från tidpunkten då dividenden stått att lyfta. Mera om överlåtelse av aktier som fåtts som dividender i kapitel 14 i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av överlåtelse av värdepapper.

Ifall dividend erläggs i form av aktier som innehas av bolaget är en allmänt skattskyldig dividendmottagare skyldig att betala överlåtelseskatt och lämna in en överlåtelseskattedeklaration. Ifall dividendmottagaren är begränsat skattskyldig är dividendbetalaren skyldig att debitera och redovisa överlåtelseskatten för den begränsat skattskyldiga dividendmottagarens del. Ifall bolaget betalar och deklarerar överlåtelseskatten för dividendmottagarens del behöver dividendmottagaren inte separat lämna in en överlåtelseskattedeklaration. Överlåtelseskatt behöver inte betalas ifall överlåtelseskattens belopp underskrider 10 euro per dividendmottagare. Anmälningsförfarandet för överlåtelseskatten kommer att ändras i slutet av år 2019. Skatteförvaltningen kommer att uppdatera sina anvisningar även till denna del.

Överlåtelseskatt som bolaget särskilt betalar för sina aktieägares del är en post av vinstutdelningsnatur (HFD 2015:84). På basis av detta anser Skatteförvaltningen att överlåtelseskatten som bolaget betalar för dividendmottagarens del enligt ISkL 32 § utgör skattepliktig kapitalinkomst för en allmänt skattskyldig dividendmottagare. Posten som beskattats som kapitalinkomst tas i beaktande som en del av aktiernas anskaffningsutgift då dividendmottagaren senare överlåter aktierna vidare.

Då det gäller en begränsat skattskyldig är överlåtaren enligt 16 § i överlåtelseskattelagen skyldig att debitera och redovisa överlåtelseskatten för den begränsat skattskyldiga dividendmottagarens del till Skatteförvaltningen. Därmed uppkommer ingen skattepliktig inkomst och inte heller någon post att ta i beaktande som en del av anskaffningsutgiften i aktiernas överlåtelsebeskattning för den begränsat skattskyldiga.

Ifall beslutet om att betala överlåtelseskatt görs som en del av beslutet om att dela ut dividend (prestationen är en del av dividenden som man beslutat dela ut) utgör överlåtelseskatten som betalats för den allmänt och begränsat skattskyldiges del dividendinkomst för dividendmottagaren.