Byggarbetsplatser för egnahemshus som föremål för kontrollbesök

Nyhet, 1.7.2019

Skatteförvaltningen utförde i början av juni kontrollbesök på 52 stycken byggarbetsplatser för egnahemshus runt om i Finland. Kontrollbesöken utfördes på nybyggnadsområden där det fanns flera byggarbetsplatser igång samtidigt. Kontrollbesöken gjordes i samarbete med Regionförvaltningsverkets beställaransvarsinspektörer, som utförde inspektioner inom ramen av sin behörighet.

Syftet med kontrollbesöken var att handleda och övervaka hushåll eller företag som fungerar som byggherrar i fråga om skyldigheter som gäller betalningen av löner eller arbetsersättningar. Från och med ingången av år 2019 måste löneuppgifterna ha anmälts till inkomstregistret.

På största delen av kontrollbesöken upptäcktes inte bristfälligheter. På kontrollbesöken upptäcktes dock en del saker som kräver tilläggsutredning, t.ex. i Nyland upptäcktes på varannan byggarbetsplats ärenden som behöver utredas. Via övervakningen uppdagades bland annat arbetstagare om vilka någon anmälan om löneuppgifter inte hade lämnats till inkomstregistret. På byggarbetsplatserna fanns både inhemska och utländska företag som enligt preliminära utredningar har försummelser som anknyter till beskattningsrelaterade skyldigheter.

I sin egenskap av byggherre har hushållet också skyldigheter

Innan ett hushåll betalar en faktura har hushållet skyldighet att kontrollera om det företag som fakturerat är förskottsuppbördsregistrerat. Detta går att kontrollera i företags- och organisationsdatasystemet på adressen ytj.fi. Om företaget inte är infört i förskottsuppbördsregistret ska uppgifterna anmälas till inkomstregistret. Om arbetsersättningen som det fakturerar för arbetet överskrider 1500 euro under ett kalenderår ska hushållet också ta ut förskottsinnehållning på beloppet.

För ett hushåll kan försummelsen av skyldigheterna medföra en oförutsedd utgift till följd av betalningen av förskottsinnehållningen om beloppet inte kan debiteras hos det företag som fakturerat.

Inom byggbranschen finns skyldigheter som anknyter till bekämpning av grå ekonomi, såsom t.ex. skattenummer samt att uppgifter om arbetstagare och entreprenader anmäls till Skatteförvaltningen. Det finns särskilda bestämmelser i lagstiftningen då det gäller byggande av egnahemshus om byggherren är en privatperson som tar egnahemshuset i eget bruk.

Läs mera:
Anvisningar för egnahemsbyggare - gör så här