Skatt.fi och våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 6.6 cirka klockan 18–22. Mer information om serviceavbrottet

Biträdande justitieombudsman: behovet av att reglera automatiserade beslut bör utredas omgående

Nyhet, 26.11.2019

Riksdagens biträdande justitieombudsman har publicerat ett avgörande om huruvida den skattskyldiges rättssäkerhet, god förvaltning och tjänstemannaansvar realiseras i Skatteförvaltningens automatiserade beskattnings- och beslutsförfarande.

Biträdande justitieombudsmannen konstaterar i avgörandet att eftersom Skatteförvaltningens automatiserade beskattnings- och beslutsförfarande inte grundar sig på adekvat och preciserad lagstiftning där man ser till att kraven på god förvaltning, rättssäkerhet och tjänstemannaansvar uppfylls, anser hon att förfarandet är lagstridigt. Behovet av att reglera automatiserade beslut bör utredas omgående.

Även Skatteförvaltningen anser att behovet av att reglera automatiserat beslutsfattande bör utredas utan dröjsmål. Det är uppenbart att Skatteförvaltningen följer lagstiftningen.

Automatisering har använts i beskattningen sedan länge. Att utnyttja automatisering i behandlingen av beskattningsuppgifter och i uträkningen av beskattningsbeslut har varit av central betydelse i de lagändringar som godkänts efter 2005 och ingen har ifrågasatt detta. Grundlagsutskottet har emellertid vid behandlingen av andra lagar fäst uppmärksamhet på myndigheternas automatiserade beslutsförfaranden och ansett att behovet av reglering bör utvärderas. Det är naturligt att även de bestämmelser som gäller Skatteförvaltningen ska bedömas på samma sätt.

Vi sätter oss in i beslutet

”Justitieombudsmannens beslut är långt. Vi måste sätta oss in i det ordentligt och analysera vilka av våra förfaranden och uträkningar beslutet kan gälla. Dessutom finns det skäl att diskutera om fortsatta åtgärder med finansministeriet. Det är alltså för tidigt att uttala sig desto mer om vad beslutet betyder”, säger ledande jurist Matti Merisalo.

Att utnyttja automatisering är nödvändigt och det har också gjort Skatteförvaltningens verksamhet effektivare i massförfaranden. Skattelagstiftningen i Finland har ändrats kontinuerligt i riktning mot att Skatteförvaltningen kunnat utveckla automatiserade förfaranden. Automatiseringen har inte bara effektiverat uppgifterna inom beskattningen, utan också främjat likabehandling av kunderna och opartisk verksamhet.

Automatiska processer betyder inte att kunden eller principen om god förvaltning förbigås. Beskattningen grundar sig på de uppgifter som kunden har deklarerat. Om vi avviker från dem måste vi höra kunden och handläggaren måste pröva den mottagna redogörelsen.

”Fel förekommer sällan, men om sådana upptäcks så ansvarar Skatteförvaltningen för felen och rättar dem. Förfaringssättet är detsamma både i det automatiserade förfarandet och när en tjänsteman handlägger ärendet”, konstaterar Merisalo.

Skatteförvaltningen har ett system för kontinuerlig kvalitetssäkring i de olika processerna. Varje process har också utnämnt de personer som ansvarar för processens riktighet och kvalitet.

Läs mera om justitieombudsmannens avgörande.