Utredningen av det nya datainnehållet i momsdeklarationen fortsätter

Nyhet, 28.11.2019

Skatteförvaltningen planerar som bäst hur momsrapporteringen ska utvecklas. Utkastet till en ny mer omfattande momsdeklaration som ska genomföras i den första fasen av förnyelsen har nyligen kommenterats av olika intressegrupper och kunder. Nu granskas deklarationsutkastet på basis av inkommen respons.

Vi har tidigare berättat att Skatteförvaltningens mål är att fatta ett beslut om datainnehållet i den nya momsdeklarationen före utgången av 2019. Vi fortsätter dock att utreda datainnehållet i den nya momsdeklarationen eftersom vi behöver mer detaljerad information om eventuella ändringar, kostnader eller utmaningar som anknyter till förnyelsen. Vi informerar vidare när utredningen framskrider.

Målet är dock att omfattningen av momsrapporteringens ändring i sin helhet är beskriven med tillräcklig noggrannhet senast sommaren 2020, alltså ett och ett halvt år före den första fasen av ändringen, det vill säga den mer omfattande momsdeklarationens planerade lansering 2022. Förnyelsens eventuella andra fas handlar om att samla in elektroniska faktura- och kvittospecifika uppgifter. Tidtabellen för den andra fasen är bunden till regeringsprogrammets strävan att ta i bruk elektroniska fakturor och kvitton.

Gemensamt utvecklingsarbete tillsammans med kunderna utgör ett av Skatteförvaltningens strategiska mål

Utkastet till ny momsdeklaration har nyligen kommenterats av Skatteförvaltningens flera olika intressegrupper, såsom näringslivets intresseorganisationer. Vi har även samlat in kommentarer och synpunkter av kunder med en Webropol-enkät som resulterade i drygt hundra svar. Vi går som bäst igenom kommentarerna och responsen som vi sedan använder som grund för att göra nödvändiga ändringar i deklarationsutkastet.

Det gemensamma utvecklingsarbetet tillsammans med kunderna utgör ett av Skatteförvaltningens strategiska mål. Datainnehållet i momsdeklarationen har redan tidigare omarbetats utgående från den respons och de utvecklingsförslag vi fått av kunderna. - All den respons som vi får av kunderna och intressentgrupperna är viktig och nyttig eftersom vi kan använda den för att tänka ut och planera hurdant datainnehåll i deklarationen tjänar dem bäst, säger Jenni Similä som ansvarar för kundsamarbetet i momsdeklarationens förnyelseprojekt. - Momsdeklarationen och rapporteringen behöver också utvecklas för att vi i den framtida föränderliga världen med hjälp av mer täckande och omfattande uppgifter säkrar intaget av skatter till rätt belopp och även konkurrens på lika villkor för företag genom effektiverad skattekontroll, säger Similä.

Läs mer om ändringarna: