Riksdagen har godkänt regeringens proposition om bl.a. ändring av källskattelagen

Nyhet, 15.4.2019

Riksdagen har godkänt regeringens proposition om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, lagen om beskattningsförfarande, lagen om förskottsuppbörd samt lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter.

Lagarna träder i kraft den 1.1.2021. Bestämmelserna om källskatt på dividend på förvaltarregistrerade aktier tillämpas första gången på dividend som betalas 1.1.2021 eller därefter.

Lagen om ändring av lagen om förskottsuppbörd tillämpas på dividend som betalas 1.1.2020 eller därefter. En förskottsinnehållning på 50 procent verkställs på dividend på förvaltarregistrerade aktier som betalas till en skattskyldig som bor i Finland, om inga uppgifter om slutlig mottagare ges om den skattskyldiga.

I och med lagändringen upphör det nuvarande registret över utländska egendomsförvaltare och det förenklade förfarandet enligt källskattelagen 10 b §, vilka har samband med varandra. Förutsättningarna för att behandling i enlighet med skatteavtalet vid utbetalning av dividend i fortsättningen skall kunna tillämpas är att

  • dividendtagaren är identifierad
  • dividendtagarens preciserade uppgifter lämnas i årsdeklarationen till Skatteförvaltningen

Genom lagändringen möjliggörs ett förfarande i enlighet med OECD:s TRACE-modell, om vilket Skatteförvaltningen ger mer ingående anvisningar.

Skatteförvaltningen informerar om lagändringen på sin nya webbplats om finansbranschen. Innehållet på webbplatsen uppdateras fortlöpande. På webbplatsen finns närmare information om lagändringens inverkan samt mer information om hur du kan kontakta Skatteförvaltningen i frågor som gäller lagändringen.