Ålands skatteavdrag i kommunalbeskattningen

Nyhet, 30.7.2019

På Åland genomförs inte alla ändringar i kommunalskattelagen för landskapet Åland som ingår i regeringens proposition 124/2018 gällande grundavdraget, pensionsinkomstavdraget och avdrag för bostad på arbetsorten för år 2019.

Ålands lagting har däremot beslutat om ändring av 25a § i kommunalskattelagen för landskapet Åland gällande höjd inkomstgräns för arbets- och pensionsinkomstavdraget.

Grundavdragets maximibelopp höjs inte

Grundavdraget dras av från nettoförvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen. För skatteår 2019 har grundavdraget på fastlandet höjts från 3 100 euro till 3 305 euro. Kommunalbeskattningen på Åland förblir oförändrad och grundavdraget är därmed fortsättningsvis högst 3 100 euro för 2019.

Pensionsinkomstavdraget ändras inte

Pensionsinkomstavdraget dras av från nettoförvärvsinkomsten vid stats- och kommunalbeskattningen. På fastlandet höjs pensionsinkomstavdraget för skatteår 2019 så att den koefficient som används för beräkningen av pensionsinkomstavdragets fulla belopp stiger från 1,393 till 1,395 procent. Avdraget är därefter högst 9 050 euro i kommunalbeskattningen.

Höjningen av pensionsinkomstavdragets koefficient kommer inte att genomföras på Åland. I den åländska kommunalbeskattningen är avdragets maximibelopp högst 9 040 euro.

Oförändrat avdrag för bostad på arbetsorten

På fastlandet höjs avdraget för bostad på arbetsorten skatteår 2019 från 250 euro per månad till 450 euro per månad. Grunderna för beviljande av avdrag för bostad på arbetsorten förblir dock oförändrade i kommunalbeskattningen på Åland så att avdraget för bostad på arbetsorten fortsättningsvis är 250 euro per månad.

Höjd inkomstgräns för arbets- och pensionsinkomstavdrag

Inkomstgränsen för det åländska arbets- och pensionsinkomstavdraget höjs skatteår 2019. Avdrag beviljas från skatteår 2019 vid en skattepliktig förvärvsinkomst under 55 000 euro. Den tidigare inkomstgränsen har varit 35 000 euro. Maximibeloppet för avdraget är fortsättningsvis 100 euro.

Inga åtgärder krävs

Ovanstående åländska avvikelser från rikslagstiftningen har inte beaktats i förskottsuppbörden för de åländska kunderna. Skatteberäkningen kommer att korrigeras på myndighetsinitiativ i samband med deklarationen för skatteår 2019. Det behövs inga åtgärder från den skattskyldiges sida. Beräkningen kan inte justeras under innevarande år i förskottsuppbörden.