Ändringar träder i kraft 1.1.2019 respektive 1.4.2019 i energibeskattningen

Nyhet, 11.1.2019

Riksdagen har godkänt regeringspropositionerna om ändringarna i beskattningen av uppvärmningsbränslen och bränslen för arbetsmaskiner, beskattningen av ellager samt i beskattningen av kombinerad produktion av el och värme. Ändringarna trädde i kraft 1.1.2019. Beskattningen av ellager tillämpas först fr.o.m. 1.4.2019.

Koldioxidskatten på uppvärmningsbränslen och bränslen för arbetsmaskiner ändrades så att man vid beskattningen beaktar växthusgasutsläppen under bränslets hela livscykel. För närvarande beaktas bara de utsläpp som uppstår vid förbränningen. Det nya förfarandet är likadant som för trafikbränslens del.

Ändringen ökar inte det genomsnittliga beloppet av koldioxidskatt på bränslen för uppvärmning och arbetsmaskiner eftersom värdet på ett ton koldioxid, som utgör beräkningsgrunden för skatten, sänktes. Till följd av ändringarna blir värdet per ton koldioxid 53 euro i stället för nuvarande 62 euro.

Beskattningen av uppvärmningsbränslen och bränslen för arbetsmaskiner skärptes

Koldioxidskatten på stenkol, naturgas, flytgas samt tung och lätt brännolja ändrades. Dessutom höjdes energiskatten på torv. Höjningarna beräknas öka statens skatteintäkter med 38 miljoner euro. Dessa ändringar förbättrar tillsammans ställningen för utsläppssnål och förnybar energi.

Höjningen av energiinnehållsskatten blir 0,13 euro per megawattimme. Energiskatten på torv höjdes med 1,10 euro per megawattimme. De ändringar som ingår i förslagen fördes också in i de skattetabeller som ingår som bilagor till respektive lag.

Förändringar i beskattningen av kombinerad produktion av el och värme
Också beskattningen av kombinerad produktion av el och värme ändrades.Halveringen av koldioxidskatten frångicks, men halveringen kompenserades genom att energiinnehållsskatten på de bränslen som använts i den kombinerade produktionen sänks med 7,63 euro per megawattimme.

Ändringarna innebär en skärpning av beskattningen av stenkol inom den kombinerade produktionen med cirka tre euro per megawattimme och en lindring av beskattningen av naturgas med cirka 0,70 euro per megawattimme.

Beskattningen av ellager blev tydligare

Beskattningen av el ändrades så att man kan undvika dubbel beskattning av ellager. Ändringen gäller till exempel situationer där el överförs från elnätet till skattefria ellager och sedan tillbaka till nätet igen. Ändringen gäller inte ellager vid mikro- och småkraftverk som är kopplade till elnätet, eftersom det inte ska vara tillåtet att överföra el till dem skattefritt från elnätet.

Reformen främjar möjligheterna att utjämna produktions- och konsumtionstoppar i ett läge med ökande väderberoende vind- och solkraftproduktion.

Skatteintäkterna ökar med 38 miljoner

Ändringarna ökar statens energiskatteintäkter med sammanlagt 38 miljoner euro om året. Höjningen av skatten på torv bidrar med ca 10 miljoner euro av ökningen.

Lagändringarna trädde i kraft 1.1.2019. Bestämmelserna om lagring av el tillämpas dock först från och med 1.4.2019.

Läs mera:

Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen

Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen