HFD: Vidareförsäljning av momsfria hälso- och sjukvårdstjänster är momsfri

Nyhet, 29.1.2018

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade 19.12.2017 ett avgörande (HFD 2017:192) som gällde vidareförsäljning av synundersökningstjänster. Optiker som var anställda hos optikerföretag utförde synundersökningstjänster som optikerföretagen sålde till A Ab, som sålde dem vidare till slutkunderna. Optikerföretagen hade ett tillstånd som föreskrivs i lagen om privat hälso- och sjukvård, och de som utförde synundersökningarna var legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. A Ab hade inte ett tillstånd som föreskrivs i lagen om privat hälso- och sjukvård. I avgörandet var det fråga om momsbehandlingen av den synundersökningstjänst som A Ab sålde vidare.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens avgörande gäller villkoren för hälso- och sjukvårdstjänsternas momsfrihet både tjänstens innehåll och verksamhetsutövaren. I avgörandet var det fråga om synundersökningstjänster som legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården utförde, vilket innebär att tjänsterna till sitt innehåll var momsfria hälso- och sjukvårdstjänster. Verksamhetsutövarna som tillhandahöll tjänsterna, dvs. optikerföretagen, hade ett tillstånd som föreskrivs i lagen om privat hälso- och sjukvård, vilket innebär att också villkoren som gäller verksamhetsutövarens momsfrihet uppfylldes. När A Ab vidaresålde ovan beskrivna synundersökningstjänster som bolaget hade köpt av optikerföretagen var också A Ab:s vidareförsäljning momsfri trots att A Ab inte hade ett tillstånd som föreskrivs i lagen om privat hälso- och sjukvård.

Avgörandet ändrar beskattningspraxis. I fortsättningen är vidareförsäljning av hälso- och sjukvårdstjänster momsfri även om den som säljer tjänsten vidare inte har ett tillstånd som föreskrivs i lagen om privat hälso- och sjukvård ifall den vidaresålda tjänsten till sitt innehåll är en momsfri hälso- och sjukvårdstjänst och ifall den verksamhetsutövare som tillhandahåller tjänsten har ett tillstånd som föreskrivs i lagen om privat hälso- och sjukvård eller om verksamhetsutövaren är införd som självständig yrkesutövare inom hälso- och sjukvården i registret över tillhandahållare av privat socialservice och privata hälso- och sjukvårdstjänster (Valveri).

Om den som sålt hälso- och sjukvårdstjänster vidare har behandlat försäljningen av momsfria hälso- och sjukvårdstjänster som momspliktig försäljning kan säljaren med en ersättande momsdeklaration rätta den moms som denne betalat obefogat. Om skyldigheten att ge faktura tillämpats på försäljningen ska den felaktiga fakturan med moms som köparen fått rättas genom att ge köparen en ny faktura utan moms. Momsen på anskaffningar som hänför sig till vidareförsäljningen av momsfria hälso- och sjukvårdstjänster är inte avdragsgill.