Genom samarbete kunskap om att bekämpa grå ekonomi i städerna

Nyhet, 5.12.2018

Erfarenheterna av förebyggande bekämpning av grå ekonomi i samarbete med städerna har varit lovande.

Skatteförvaltningens bekämpning av grå ekonomi inledde 2016 ett även internationellt nytt samarbete med städerna genom förebyggande verksamhet i bekämpningen av grå ekonomi. Till samarbetet har det i början valts städer som har en fiskalt betydande upphandling och geografiskt ligger på olika håll i Finland.  Även konkurrens- och konsumentverket har deltagit i samarbetet ända från början genom att i sin verksamhet i huvudsak betona frågor som gäller karteller.

Målet med samarbetet är att utveckla städernas beredskap att identifiera och bekämpa grå ekonomi inom deras olika funktioner. Samtidigt har den gråa ekonomins mångfald lyfts fram utöver den traditionella formen att betala lön svart. Även frågor om korruption har framförts. 

Goda erfarenheter som förebild

Städerna har satsat på bekämpningen av grå ekonomi och övervakningen av oegentligheter på mycket olika sätt.

Vissa städer har infört en intern tipskanal för att lämna anonyma iakttagelser. För att behandla tipsen har det skapats ett ändamålsenligt förfarande och en dokumentering av olika faser vilka tillsammans skapar en grund för trovärdigt ingripande i och uppföljning av oegentligheter samt ökar det interna förtroendet.

– Situationen skiljer sig betydligt från de situationer där iakttagelserna har riktats direkt till stadsdirektören för kännedom, påpekar överinspektör Tommi Lehtinen.

Anvisningarna och den interna övervakningen hjälper att etablera kutymen

I allmänhet baserar sig städernas anvisningar i huvudsak på de krav som upphandlings- och beställaransvarslagen ställer. I utvecklade modeller utgör andra förfaringssätt som anknyter till bekämpningen av grå ekonomi en del av upphandlingsanvisningen eller finns som en separat anvisning.

Verksamhet som typiskt pekar på korruption i Finland kan vara exempelvis ett nätverk av gamla vänner. Vi har stött på företeelsen i samarbetet och i vissa sammanhang har attityderna till missbruk av inflytande varit förringande. Tillvägagångssätten som är etiskt tvivelaktiga kan från tidigare vara sådana allmänt godtagna sätt att gå till väga som ingen vill eller vågar ingripa i.

– Vem som helst kan övervaka exempelvis publicerade inköpsfakturor men egen övervakning behövs ändå mot oegentligheter. I allmänheten har det förelegat exempel på situationer där den egna övervakningen har brustit, berättar Lehtinen.

De observationer som vi har gjort under samarbetet är att vissa städers interna funktioner inte har varit medvetna om vem som ska ta hand om övervakningen i vilka situationer eller var alla olika anvisningar finns. I vissa städer ligger bekämpningen av grå ekonomi på vissa aktörers ansvar vilka har som uppgift att samordna helheter med olika enheter. Dessa städer har ofta även satsat på att övervaka att anvisningarna följs samt på att utveckla den interna övervakningen.

Genom samarbete söks genomslagskraft

Genom samarbetet strävar Skatteförvaltningen efter att öka medvetenheten om de metoder som kan användas för att identifiera en oärlig aktör före ett avtal ingås eller under avtalsperioden. Genom att använda förbyggande metoder strävar vi efter att främja städernas val av sina avtalsparter så att de väljer företag som handlar rätt och sköter sina lagstadgade förpliktelser. Detta påverkar också en ökning av skatteintäkterna eftersom städerna utöver att de är betydande användare av offentliga medel även är skattetagare.  

Ekonomisk brottslighet och grå ekonomi förorsakar samhället miljardförluster i skatter och avgifter. Det här försvagar välfärdsstatens finansieringsgrund och skadar sund företagsverksamhet. Skatteförvaltningens mål är att främja konkurrenssituationen för ärliga aktörer genom att bekämpa grå ekonomi.

Sidan Samarbete med städer på skatt.fi innehåller olika sätt att identifiera grå ekonomi inom städernas olika funktioner.