Ahtiums (tidigare Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj) konkurs vid personbeskattningen

Nyhet, 21.3.2018

Ahtium Oyj (tidigare Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj) har genom ett beslut av Esbo tingsrätt försatts i konkurs 6.3.2018 och beslutet vann laga kraft 14.3.2018. Anskaffningsutgifterna för aktier i Ahtium Oyj får inte dras av vid personbeskattningen endast på basis av att bolaget har försatts i konkurs. 

En överlåtelseförlust uppstår när egendom säljs till ett lägre pris än inköpspriset. Vid inkomstbeskattningen av privatpersoner jämställs med överlåtelseförlust även en sådan värdeminskning på värdepapper som kan anses slutlig. I sådana fall är förlusten avdragbar under det år då värdeminskningen har konstaterats vara slutlig.

Vid konkurser är värdeminskningen slutlig senast då boförvaltaren ger en slutredovisning vid borgenärssammanträdet. Om boförvaltaren dock före sammanträdet meddelar att borgenärerna inte kommer att få utdelning, kan överlåtelseförlusten betraktas som slutlig. Om konkursen förfaller på grund av brist på tillgångar, är värdeminskningen slutlig när bolaget avförs ur handelsregistret.

Värdeminskningen på Ahtium Oyj:s aktier får inte dras av i personbeskattningen under skatteåret 2017, det vill säga förlusten ska inte anges i den förhandsifyllda skattedeklarationen för skatteåret 2017 som ska granskas i vår. Förlusten får dras av i beskattningen för skatteåret 2018 om värdeminskningen blir slutlig under 2018.

Skatteförvaltningen följer Ahtium Oyj:s konkursförfarande och informerar om huruvida värdeminskningen på aktierna i Ahtium Oyj är slutlig så snart boförvaltaren har gett slutredovisningen eller ett meddelande om utdelningen.