Inkomstregistret tas i bruk 2019 – visste du det här?

Nyhet, 30.3.2017

Inkomstregistret minskar företagens administrativa börda genom att förenkla anmälningsförfarandet vid löneutbetalning. Från och med 1.1.2019 anmäls löneuppgifterna till inkomstregistret direkt vid betalningstransaktionen. Inkomstregistret ersätter de årsanmälningar som för närvarande ska lämnas till bland annat Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna och arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Elektronisk databas över inkomstuppgifter

Inkomstregistret innehåller omfattande löne-, pensions- och förmånsuppgifter. Dataproducenterna – exempelvis arbetsgivare och bokföringsbyråer – anmäler uppgifter om förvärvsinkomster till inkomstregistret i samband med varje enskild betalning i realtid.

Inkomstregistret införs stegvis:

  • 1.1.2019  löneuppgifter
  • 1.1.2020  förmåns- och pensionsuppgifter.

Alla som betalar ut löner och förmåner ska börja anmäla uppgifter till inkomstregistret enligt denna tidsplan, utan övergångsperioder.

Vem producerar data till registret?

Alla arbetsgivare och andra aktörer som är skyldiga att anmäla löneuppgifter i Finland blir producenter av löneuppgifter från 2019. Löneuppgifter kan anmälas till inkomstregistret även av en därtill befullmäktigad part, exempelvis en bokföringsbyrå eller annan partner som ekonomiförvaltningsuppgifter har utkontrakterats till.

Från 2020 växer antalet dataproducenter när inkomstregistret utvidgas till att gälla producenterna av pensions- och förmånsuppgifter såsom arbetspensionsförsäkringsbolagen, arbetslöshetskassorna och skadeförsäkringsbolagen.

Vem använder uppgifterna i inkomstregistret?

Uppgifterna i inkomstregistret används från och med 1.1.2019 av Skatteförvaltningen, FPA, arbetslöshetsförsäkringsfonden och arbetspensionsanstalterna. Från 2020 växer antalet användare när bland annat skadeförsäkringsbolagen, arbetslöshetskassorna och arbetarskyddsmyndigheterna börjar använda uppgifterna.

Enskilda inkomsttagare får aktuell information från registret om prestationer som betalats ut till dem. De som behöver inkomstuppgifter kan hämta informationen direkt från registret. Exempelvis en person som ansöker om arbetslöshetsförmån behöver inte längre själv lämna ett löneintyg, utan arbetslöshetskassan får det direkt från inkomstregistret.

Inkomstregistret lättar på företagarnas anmälningsskyldigheter

Det primära syftet med inkomstregistret är att minska företagens administrativa börda genom att införa enklare sätt att anmäla och rapportera löner som betalas. För närvarande ska arbetsgivarna lämna uppgifter om betalade löner till flera olika parter i olika tekniska format och efter olika tidsplaner. I framtiden anmäler de uppgifterna till det centrala inkomstregistret endast en gång i samband med löneutbetalningen. Skyldigheten att rapportera samma löneuppgifter flera gånger upphör, och dataöverföringsmängderna och de manuella arbetsfaserna minskar. 

Vem har rätt till uppgifterna i inkomstregistret?

Inkomstregistret skapar inga nya rättigheter att få uppgifter. Alla uppgifter i inkomstregistret är alltså inte fritt tillgängliga för alla, utan lagstiftningen anger vilka uppgifter en användare får se eller använda.

Inkomstregisterprojektet

Projektet för att starta ett nationellt inkomstregister (KATRE) är ett av den nuvarande regeringens spetsprojekt för digitalisering av offentliga tjänster. Finansministeriet ansvarar för den allmänna projektstyrningen och Skatteförvaltningen för det praktiska genomförandet.

Har du frågor om inkomstregistret? Vi svarar gärna.

Tekniska frågor: YHT.Tulorekisteri_tekninen@vero.fi 
Andra frågor: YHT.Tulorekisteri_toiminnallinen@vero.fi

Mer information om inkomstregistret på adressen inkomstregistret.fi