Bil- och punktskatterna sköts nu hos Skatteförvaltningen

Nyhet, 2.1.2017

Bil- och punktbeskattningen flyttades i början av 2017 från Tullen till Skatteförvaltningen. Ändringen inverkar knappt alls på kunderna och till största delen sköts skatterna som hittills. I praktiken byttes bara den behöriga myndigheten, medan förfarandet och lagstiftningen förblir desamma.

De största ändringarna gäller hur den personliga betjäningen per telefon och på byråer organiseras. Märk att även kontonumren ändrades.

De nya kontonumren är:

Nordea          FI82 1660 3000 3008 25
Danske          FI50 8129 9710 0109 27
OP                 FI97 5000 0120 3431 80 

Varje fordon som importeras ska deklareras separat. Man kan fortsättningsvis deklarera elektroniskt i samma webbtjänst som förr.

Också de elektroniska tjänsterna för punktskatter kvarstår. För punktskatternas del kan kundspecifika rådgivningsmöten till företag ordnas allt efter behov också i fortsättningen.

Så här ändras tjänsterna fr.o.m. början av 2017:

E-tjänster
E-tjänsterna behålls i huvuddrag som de är, men en del har fått nya namn. Tjänsterna hittar du på skatt.fi/e-tjänster.

De nya namnen är:

  • Punktskattedeklaration (Nettiveivi)
  • Bilskattedeklaration (NettiMOVE)
  • Fordonsprisuppgifter (Mahti)
  • Anmälan om skattefria flyttningar av produkter som omfattas av punktskatt (EMCS)
  • Anmälan om ibruktagande av fordon (AKI)
  • Anmälan om temporär skattefri användning av fordon (VAKI)

Telefonbetjäning
Telefonbetjäningen som gäller bil- och punktskatter omorganiseras vid Skatteförvaltningen. De nya telefonnumren är:

  • Bilskatterådgivning: 029 497 150 (finska), 029 497 151 (svenska) och 029 497 152 (engelska)
  • Punktskatterådgivning för personkunder: 029 497 153 (finska och svenska)
  • Punktskatterådgivning för företag: 029 497 154 (finska) och 029 497 155 (svenska)

Besökskunderna
Vad gäller bilbeskattningen betjänas kunder måndagar och torsdagar 9-15 i Myrbacka i Vanda.

Läs mera om bilbeskattningen och punktbeskattningen