Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Hur HFD:s avgörande inverkar på rätten att dra av räntekostnader vid arrangemang för nedtryckning av skulder

Nyhet, 27.5.2016

Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden 19.5.2016 förtydligar den oklara situationen inom rättspraxis vid företagens arrangemang för nedtryckning av skulder (debt push down). Skatteförvaltningen önskar att företag som har använt sådana räntearrangemang som HFD:s beslut beskriver kontaktar Skatteförvaltningen så att fallen kan lösas snabbare och tilläggspåföljder kan minimeras.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) publicerade 19.5.2016 två årsboksbeslut som gällde avdrag av ränteutgifter. Samma dag fattade HFD tre andra beslut om mycket liknande skattearrangemang. I dessa fall gav HFD inte företagen besvärstillstånd gällande förvaltningsdomstolarnas beslut, i vilka arrangemangen hade tolkats som kringgående av skatt.

Tidigare har det inte funnits rättspraxis från den högsta domstolsnivån för finansieringsstrukturer vid avdrag av räntor. Enligt de nu publicerade besluten kan räntorna inte betraktas som avdragsgilla när aktierna för vilkas förvärv skulden tagits inte kan allokeras som filialens tillgångar eller om arrangemanget kan tolkas som kringgående av skatt.

Filialer och icke-avdragsgilla räntor

I HFD:s avgörande kunde aktierna inte allokeras som filialens tillgångar eftersom funktioner hade överförts till filialen endast i anspråkslös utsträckning och det inte gick att visa att de som representerade filialen skulle ha utövat den bestämmanderätt som aktierna medförde. HFD ansåg att den skuld som berodde på förvärvet av aktierna följaktligen inte anses vara filialens skuld och filialen fick sålunda inte dra av räntorna på skulden.

Arrangemang för nedtryckning av skulder som kringgående av skatt

På basis av de fall som HFD nu avgjort kan man också konstatera att arrangemang för nedtryckning av skulder kan tolkas som kringgående av skatt om:
1. koncernens interna finansiering har arrangerats med hjälp av en finländsk filial eller ett finländskt hjälpbolag och
2. arrangemanget har getts en sådan rättslig form som inte motsvarar ärendets egentliga natur eller syfte samt
3. arrangemangen har vidtagits för att befrias från skatt.

Skatteförvaltningens praxis efter avgörandena

Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden förtydligar den tidigare rådande situationen inom rättspraxis som lämnade rum för tolkning. Riktlinjerna som presenteras i avgörandena har i regel följts inom rätts- och beskattningspraxis men tidigare har det inte funnits ett avgörande i ett dylikt ärende från den högsta domstolsnivån.

Finansieringsstrukturarrangemang som liknar dem i HFD:s färska avgöranden har använts i vid utsträckning. Skatteförvaltningen har utrett och följt med dessa fall i flera år. Vi har tiotals liknande arrangemang under behandling. Arrangemangens skatteintresse är synnerligen betydande. Nu tolkas alla dessa arrangemang fall för fall i enlighet med riktlinjerna i HFD:s avgöranden.

Skatteförvaltningen önskar att företag som har använt räntearrangemang i enlighet med de ovan beskrivna situationerna kontaktar Skatteförvaltningen på eget initiativ. Då kan fallen lösas snabbare och tilläggspåföljderna kan minimeras.

Man kan i förväg försäkra sig om behandlingen vid beskattningen
Vi rekommenderar att företag redan i förväg via Skatteförvaltningen försäkrar sig om hur betydande företagsomstruktureringar eller andra åtgärder som innehåller skatterisker behandlas vid beskattningen. Det finns flera sätt på vilka detta kan uppnås

  • Företaget kan ansöka om ett bindande förhandsavgörande
  • De största företagen kan också delta i det fördjupade kundsamarbetet med Koncernskattecentralen.
  • Företagens representanter kan när som helst komma för att diskutera sina planer med Skatteförvaltningens sakkunniga. Dessutom använder sig Koncernskattecentralen av en särskild diskussion på förhand.

När man försäkrar sig om rätt beskattning redan i förväg kan man undvika dyra processer och tilläggspåföljder i efterhand.

Bakgrund

HFD:s avgöranden 19.5.

HFD:2016:71 (sammandrag på svenska, hela beslutet finns endast på finska)
I avgörandet HFD:2016:71 ansåg domstolen att det förvärvade dotterbolagets aktier inte kunde räknas till tillgångarna för det utländska företagets filial i Finland och att de ränteutgifter som förorsakats av förvärvet av aktierna inte var avdragsgilla vid filialens beskattning.
 
HFD:2016:72 (sammandrag på svenska, hela beslutet finns endast på finska)
I avgörandet HFD:2016:72  ansåg domstolen att ett arrangemang i många olika steg hade gjorts i syfte att kringgå skatt. Arrangemanget ledde till att man via ränteavdrag och koncernbidrag kunde kringgå skatt.

 
Fallen i vilka HFD inte gav besvärstillstånd

I de fall där högsta förvaltningsdomstolen inte gav besvärstillstånd handlade det om liknande situationer som i de publicerade fallen. I förvaltningsdomstolarnas avgöranden hade det ansetts att det handlar om kringgående av skatt.

Läs även: Högsta förvaltningsdomstolen bekräftade Skatteförvaltningens linje i två betydande fall som gäller internationellt skattekringgående