Ändringar i hur de offentliga uppgifterna lämnas ut till massmedier

EU:s allmänna dataskyddsförordning påverkar i år för första gången hur de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna lämnas ut i elektronisk form för journalistiska ändamål.

Den nationella dataskyddslagen trädde i kraft 1.1.2019, vilket innebär att EU:s allmänna dataskyddsförordning började tillämpas även på inkomstbeskattningsuppgifterna. Skatteförvaltningen har granskat sina tillvägagångssätt beträffande utlämnandet av offentliga uppgifter för att säkerställa att de är enhetliga med dataskyddsförordningen.

Urvalsvillkoren för uppgifterna ändras

  • Uppgifter kan beställas från hela landet eller 1–3 landskap.
  • Urvalet baserar sig på de sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomsterna.
  • Den lägsta inkomstgränsen för vilken man kan begära ett urval av de sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomsterna är 100 000 euro.

En kund kan göra invändningar mot att hens beskattningsuppgifter lämnas ut till massmedier

Inkomstbeskattningens offentliga uppgifter är offentliga enligt lagen, det vill säga Skatteförvaltningen har en lagstadgad förpliktelse att ställa fram alla offentliga beskattningsuppgifter om skattskyldiga och lämna uppgifter om dessa.

Att beställa offentliga uppgifter på förhand är däremot en tilläggstjänst som Skatteförvaltningen erbjuder medierna, inte en lagstadgad förpliktelse. Därför tillämpas rätten att invända i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning.

  • Kunden kan invända mot att hens uppgifter lämnas ut ”av skäl som hänför sig till hens specifika situation”. Skälen undersöks alltid från fall till fall. Rätten att göra invändningar är så ny i lagstiftningen att ingen vedertagen praxis har hunnit skapas. En allmängiltig anvisning om godkända skäl kan således inte utfärdas.
  • Begäran kan framföras på en blankett som finns på skatt.fi. Om begäran uppfyller villkoren tar Skatteförvaltningen bort personens uppgifter från listan som lämnas ut till medierna.
  • Uppgifterna om de personer som gjort invändningar och skälen i begäran är sekretessbelagda uppgifter enligt lagen.
  • Medierna kan beställa uppgifter endast om de personer vars sammanlagda förvärvsinkomster och kapitalinkomster har varit minst 100 000 euro. Således har de personer vars inkomster inte överskrider denna gräns ingen nytta av att göra invändningar mot att hens uppgifter lämnas ut.
  • Begäran gäller endast det aktuella utlämnandet av uppgifter till medierna. Alla kunders offentliga inkomstbeskattningsuppgifter är även i fortsättningen offentliga enligt lagen och tillgängliga på skattebyråernas kundterminaler och per telefon.