Corona – anvisningar för privatpersoner om att sköta skatteärenden

Tidsplanerna för att deklarera och betala skatter är oförändrade. 

Observera att öppettiderna på skattebyråerna har begränsats på grund av coronavirussituationen. Vi rekommenderar inte besök på skattebyråerna. Sköt helst skatteärenden på nätet, per telefon eller post. Om du kommer till byrån, håll säkerhetsavstånd och följ myndigheternas rekommendation att använda munskydd.

I MinSkatt kan du nu sköta nästan alla skatteärenden. Se listan

Du kan ändra skattesatsen på ditt skattekort 

Om dina inkomster har ändrats kan du beställa ett nytt skattekort.

Förskottsskattebeloppet kan ändras

Om du har förskottsskatter att betala och dina inkomster har ändrats lönar det sig för dig att också kontrollera förskottsskatten.

Kommer du till Finland för att arbeta och behöver ett skattekort eller skattenummer och skattekort

Ring tfn 029 497 050 (på finska och engelska). Våra kundhandledare berättar hur du ska gå till väga.

Att betala och betalningssvårigheter

På grund av de svårigheter som coronaviruset orsakat kan man inte lämna skatter obetalade, och det har inte heller skett ändringar i skattebeloppen, förfallodagarna, dröjsmålsräntorna eller betalningen av skatter för övrigt. 

Betalningsdagarna för fastighetsskatt och kvarskatt infaller först i slutet av sommaren och på hösten. Du kan kontrollera läget i MinSkatt.

Villkoren för betalningsarrangemang lindras temporärt – nytt arrangemang kan ansökas från och med den 21 april.

Bouppteckning – du kan begära om förlängd tidsfrist

Du kan begära om förlängd tidsfrist för att förrätta bouppteckningen och lämna bouppteckningshandlingen. Förlängd tid kan begäras  

 • i MinSkatt (Ingångssidan > Alla funktioner > Arvsskatt > Förlängd tid för bouppteckning eller inlämning av bouppteckningshandling) och
 • om du inte kan sköta ärenden i MinSkatt ska du ringa numret 029 497 019 (samtalspris lna/msa)

Också bouppteckningsförrättare, såsom banker, advokatbyråer och rättshjälpsbyråer, kan ansöka om förlängd tidsfrist i MinSkatt.

Utan förlängd tidsfrist ska bouppteckningen förrättas inom tre månader från dödsdagen och bouppteckningshandlingen lämnas till Skatteförvaltningen inom en månad från bouppteckningen.

Kan bouppteckningen förrättas med hjälp av en distansuppkoppling?

När kan kostnader för munskydd dras av i beskattningen?

Om du använder munskyddet när du åker till arbetet

Om du i kollektivtrafiken under resor mellan hemmet och arbetsplatsen använder ansiktsmask och köper dem själv, kan du dra av kostnaderna för ansiktsmaskerna i beskattningen som resekostnader. Avdragsbeloppet är två euro för de dagar då du gör en resa som berättigar till avdrag efter 13.8.2020 då Institutet för hälsa och välfärd gav rekommendationen. Självrisken för resekostnader mellan hemmet och arbetsplatsen är 750 euro. Om självriskgränsen överskrids ska du ange kostnaderna i sin helhet och inte själv dra av självriskandelen.

Om du använder munskyddet när du arbetar

Om du behöver mask i arbetet och arbetsgivaren inte erbjuder masker, utan du anskaffar dem själv, kan du dra av kostnaderna i beskattningen som kostnader för förvärvande av inkomst. Varje löntagare beviljas automatiskt ett avdrag på 750 euro för förvärvande av inkomst. Om dina kostnader för förvärv av inkomst överstiger 750 euro under året, ska du själv ange dem i sin helhet. Dra inte av självriskandelen.

Arbetsgivare kan erbjuda sina anställda munskydd skattefritt

Arbetsgivare kan skattefritt för arbetet ge sina arbetstagare sådan skyddsutrustning, såsom ansiktsmasker, som är avsedd för att bekämpa spridningen av allmänfarliga smittsamma sjukdomar. Arbetsgivaren kan i beskattningen dra av kostnader för de ansiktsmasker som hen gett för arbete.

Eftersom sådan skyddsutrustning i beskattningen kan jämställas med den hälso- och sjukvård som arbetsgivaren arrangerat, har det i fråga om skattefriheten eller avdragbarheten ingen betydelse om arbetstagaren också använder skyddsutrustningen under annan tid, till exempel under resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

Arbetsgivare kan inte skattefritt ge ansiktsmasker för att användas av arbetstagarens familjemedlemmar.

Arbetsgivaren kan ersätta arbetstagarens coronavirustest skattefritt

Om arbetsgivaren anser att det nu i undantagsförhållanden är nödvändigt med ett test med tanke på arbetsuppgifterna, kan arbetsgivaren betala arbetstagarens coronavirustest skattefritt till den läkarcentral som utfört testet eller till arbetstagaren mot kvitto. Arbetsgivaren kan i beskattningen dra av kostnaderna för de coronavirustest som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna, och det belopp som eventuellt ersätts arbetsgivarbolaget för testkostnaderna är skattepliktig inkomst för arbetsgivaren.

Samma praxis tillämpas på coronavirustest av en ägarföretagare som arbetar i bolaget om man även ersätter testet för andra eventuella arbetstagare på motsvarande sätt. Med tanke på skattefriheten eller avdragbarheten har det ingen betydelse hur omfattande den företagshälsovård är som arbetsgivaren annars ordnat.

En enskild närings- eller jordbruksidkare kan enligt samma villkor dra av kostnaderna för sitt eget coronavirustest i närings- eller jordbruksbeskattningen. Med tanke på skattefriheten eller avdragbarheten har det ingen betydelse hur omfattande den arbetshälsovård är som närings- eller jordbruksidkaren annars ordnat för sig själv.

Arbetsgivaren kan inte skattefritt betala coronavirustest för arbetstagarens familjemedlemmar. Det är fråga om levnadskostnader för familjemedlemmar.

Arbetsgivare kan erbjuda sina arbetstagare mat på ett rekreationsevenemang som arrangeras virtuellt

Arbetsgivaren kan ordna skattefri rekreationsverksamhet också virtuellt. Till exempel under coronan är det inte alltid möjligt att samlas fysiskt på en plats. Med tanke på skattefriheten är det väsentligt att det är fråga om rekreationsverksamhet som arbetsgivaren ordnar och att förmånen är sedvanlig och skälig. Således kan till exempel en rekreationsdag eller julfest som ordnas för personalen utgöra skattefri rekreationsverksamhet, även om arbetstagarna i själva verket inte fysiskt samlas på samma plats.

Arbetsgivaren kan också erbjuda sina arbetstagare mat under ett virtuellt rekreationsevenemang. Det väsentliga med tanke på skattefriheten är att det är fråga om en måltid som arbetsgivaren ordnat och betalat. Arbetsgivaren kan till exempel beställa mat hem till arbetstagarna eller så kan arbetstagaren hämta den mat som arbetsgivaren beställt från ett visst ställe. Arbetsgivaren kan också ordna måltiden genom att till sina arbetstagare skicka olika slag av kuponger eller virtuella koder som arbetstagaren kan använda för att på ett visst ställe hämta ett matalternativ som arbetsgivaren fastställt. Förmånen är skattefri om användningen av kupongen eller koden har begränsats till en viss tidpunkt (exempelvis till den dag då evenemanget ordnas) och till ett visst ställe.

Om arbetsgivaren i stället för det som nämns ovan erbjuder måltiden under rekreationsevenemanget genom att ge arbetstagarna ett presentkort som kan användas i en mataffär, restaurang eller till en matförsändelsetjänst, är det inte fråga om en skattefri måltid som arbetsgivaren ordnat. En förmån i form av ett presentkort utgör lön för arbetstagaren. Det är inte heller fråga om en måltid som arbetsgivaren ordnat om arbetstagaren först betalar maten själv och arbetsgivaren därefter ersätter kostnaderna mot kvitto till arbetstagaren.

Vanliga frågor

Arbetsgivaren kan ge arbetstagaren motionssedlar skattefritt för 400 euro per år (ISkL 69 § 5 mom.). Förmånens brukstid har inte begränsats i beskattningen. För närvarande ordnas förmånen ofta med hjälp av olika mobilapplikationer, varvid arbetsgivaren endast betalar för de använda förmånerna och saldona vanligen nollställs vid årsskiftet. Det tekniska genomförandet kan därför hindra användningen av förmånen det följande året, om man under samma år laddar eller överför motionssedlar till applikationen för mer än 400 euro.

Föreningar får erbjuda sina medlemmar möjlighet att delta i olika evenemang och möten som föreningen organiserar. Deltagandet kan i regel anses som en skattefri medlemsförmån. På grund av koronasituationen har man varit tvungen att inställa många evenemang och möten där fysisk närvaro har varit nödvändig. Därför har föreningarna velat erbjuda sina medlemmar förmåner i andra former.

Coronavirussituationen har inte lett till ändringar i skattebehandlingen av medlemsförmåner. Medlemsförmånerna är skattefria om förmånen har nära samband med föreningens verksamhet. Dessutom ska förmånen vara sedvanlig, måttlig och lika för alla medlemmar. Som skattefri medlemsförmån kan man till exempel betrakta en medlemstidning, en rabatt som beviljas av det allmännyttiga samfundets samarbetspartner och ett evenemang som det allmännyttiga samfundet ordnar för sina medlemmar. Däremot värdefulla objekt, presentkort och liknande är inte skattefria medlemsförmåner. Föreningen kan inte heller ge sina medlemmar motions- och kultursedlar skattefritt, eftersom skattefriheten gäller endast förmåner från arbetsgivaren.

Exempel: En förening ordnar inte i år en traditionell jullunch för sina medlemmar. I stället ger föreningen varje medlem ett presentkort på 15 euro att användas på en restaurang. Presentkortet är skattepliktig förvärvsinkomst för medlemmarna, och föreningen måste anmäla det till inkomstregistret.

Exempel: En förening har inte organiserat en sommarfest eller andra evenemang för sina medlemmar i år. Föreningen vill ge alla medlemmar en smartklocka. Smartklockan är skattepliktig förvärvsinkomst för medlemmarna, och föreningen ska anmäla det till inkomstregistret.

Exempel: En förening organiserar en virtuell julfest för sina medlemmar. Föreningen bjuder medlemmarna även på mat med hjälp av en virtuell kod. Medlemmen kan hämta maten som föreningen har erbjudit och betalat från ett visst ställe på en viss tidpunkt. Förmånen är skattefri om koden har begränsats att gälla bara en viss maträtt, viss tidpunkt (den dag då julfesten äger rum) och ett visst ställe. Det är inte fråga om en måltid som föreningen ordnat om medlemmen först betalar maten själv och föreningen därefter ersätter kostnaderna mot kvitto till medlemmen.

Så här deklarerar du för beskattningen 2020

Du kan dra av dina kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen till ett belopp som motsvarar driftskostnaderna för det billigaste tillgängliga fortskaffningsmedlet och enligt det billigaste biljettpriset, oavsett vilket fordon du i verkligheten använt för din resa. Endast om kollektivtrafikmedel inte varit tillgängliga kan du dra av resorna beräknade enligt egen bil. Arbetsgivarens rekommendation eller att höra till riskgruppen är inte grunder för att dra av resorna enligt egen bil.

Deklarera stödet Economic Impact Payment på din finska skattedeklaration senast på den utsatta dagen i maj. Du betalar inte skatt på stödet i Finland. Inkomsten beaktas dock i dina totala inkomster när skatteprocenten på dina andra eventuella förvärvsinkomster beräknas.

Det har varit möjligt att få stödet Economic Impact Payment om du bor i Finland och är amerikansk medborgare. I fjol delade Förenta staterna ut stöd på grund av coronan.

Så här deklarerar du stödet Economic Impact Payment på skattedeklarationen

Så här deklarerar du i MinSkatt

 • Deklarera stödet i punkten Utländska förvärvsinkomster år 2020. Om utlandskomster visas i de förhandsifylla uppgifterna ska du komplettera uppgifterna i fasen Övriga inkomster.
 • I punkten Övriga utländska förvärvsinkomster ska du Öppna specifikationen och sedan välja Lägg till en ny förvärvsinkomst.
 • Ange följande uppgifter:
  • Betalarens namn: US Government
  • Land från vilket inkomsten har fåtts: Förenta staterna
  • Inkomstslag: Annan inkomst
  • Beskrivning av annan inkomst: Economic Impact Payment
  • Betalare inom den offentliga sektorn: Ja
 • Fyll i även andra uppgifter som behövs, såsom inkomstbeloppet: Omräkna det inkomstbelopp som du fått i US-dollar till euro enligt valutakursen för betalningsdagen. Du kan också tillämpa den medelkurs för 2020 som Europeiska centralbanken publicerat (1,1422).

Så här deklarerar du på en pappersblankett

 • Använd blankett 16A Utredning av utlandsinkomster (förvärvsinkomster)
 • Deklarera inkomsten i punkt 5.6:
  • Beskrivning av annan inkomst: Economic Impact Payment
  • Land från vilket inkomsten har fåtts: Förenta staterna
  • Betalarens namn: US Government
  • Betalare inom den offentliga sektorn: Ja
 • Fyll i även andra uppgifter som behövs, såsom inkomstbeloppet: Omräkna det inkomstbelopp som du fått i US-dollar till euro enligt valutakursen för betalningsdagen. Du kan också tillämpa den medelkurs för 2020 som Europeiska centralbanken publicerat (1,1422).

Läs anvisningen om att använda pappersblanketter

Vad är Economic Impact Payment?

Det har varit möjligt för en person som bor i Finland och är amerikansk medborgare att få stödet Economicc Impact Payment. Tekniskt sett betalar Förenta staterna stödet Economic Impact Payment i form av en skatteåterbäring i förskott. Ur den finska beskattningens synvinkel är det dock inte fråga om en skatteåterbäring från utlandet eftersom återbäringen inte förutsätter att mottagaren har skattepliktiga inkomster i Förenta staterna eller att hen har betalat skatter till Förenta staterna.

Skatteförvaltningens ställningstagande om temat har publicerats (Economic Impact Payment från Förenta Staterna i beskattningen för en person som bor i Finland).

Det kan hänföra sig sådana utgifter till distansarbetet som du får dra av i beskattningen. Sådana är exempelvis utgifter för arbetsrum, möbler och dataanslutningar.

Läs mer om avdrag som hänför sig till distansarbete

Inkomsterna är skattepliktiga inkomster för dig.

Du har inte ett företag 

Du kan också ange inkomsterna på årets skattekort om du har löneinkomster. Ange inkomsterna som övriga förvärvsinkomster. På det här sättet betalar du skatt på dina inkomster redan före den slutliga beskattningen.

Mer information om att ändra skattekortet 

Ange inkomsterna som uppstått år 2020 först i skattedeklarationen nästa vår (2021). Inkomsterna anges som övriga förvärvsinkomster i skattedeklarationen. Från inkomsterna får du dra av de utgifter som förorsakats av inkomsternas förvärvande. De kan vara exempelvis utgifterna för apparater eller andra materialkostnader.

Exempel: Du arrangerar tre separata konserter via streamingtjänsten. Du har inte ett eget företag utan du deklarerar inkomsterna och utgifterna i din egen skattedeklaration. Du streamar konserterna från din bostad där du bor på hyra. För att streama använder du en dator som du köpte i början av året och den mikrofon som du köpt enbart för konserterna. Du får penninggåvor av tittarna som donation via plattformen för streaming. 

Du ska ange inkomsterna som övriga förvärvsinkomster i skattedeklarationen för nästa år. Som utgifter kan du ange anskaffningspriset på mikrofonen i sin helhet och en del av inköpspriset på datorn. Du får dra av 50 % av anskaffningspriset på datorn om du har bevis på att den används för arbete. Datorn har kostat 1 200 euro. Av inköpspriset är 50 %, det vill säga 600 euro, avdragbara utgifter i beskattningen. Utgifterna för internetanslutningen är också avdragbara. Du kan dra av 50 % av fakturorna för de månader då du har haft arbetsanvändning.

Utgifter för arbetsrum kan du dra av med hjälp av det schablonmässiga avdraget. Avdraget för förvärv av tillfälliga biinkomster är 225 euro. I det schablonmässiga avdraget har man beaktat alla indirekta utgifter.

Om du arbetar som privatperson:

 • För anteckningar över utgifter och inkomster.
 • Komplettera och korrigera den förhandsifyllda skattedeklarationen i e-tjänsten MinSkatt.
 • Kom också ihåg att beakta inkomsterna på ditt skattekort.
 • Spara kvitton och verifikat i 3 år efter att beskattningen slutförts.

Du har ett eget företag

Ange inkomsterna och utgifterna både i bokföringen och i skattedeklarationen för näringsverksamhet eller samfund. Beakta också inkomsterna i förskottsbeskattningen.

Om du arbetar via ditt företag:

 • Behandla inkomsterna och utgifterna både i bokföringen och i skattedeklarationen för näringsverksamhet eller samfund. 
 • Kom också ihåg att beakta inkomsterna i förskottsbeskattningen.
 • Kom ihåg att även beakta den eventuella momsen.

Vad är en gräsrotsfinansieringskampanj?

Med det avses en sådan finansieringskampanj där donatorn mot penningbelopp får exempelvis en vara, en tjänst, en upplevelse, ett medlemskap eller en andel.

Om man inte får vederlag för finansieringskampanjen krävs det ett tillstånd av polisen för att samla in pengar.

Läs nyheten (publicerad 17.3)

I allmänhet är lönen för utomlandsarbete skattefri i Finland om arbetstagaren arbetar utomlands i minst sex månader (den så kallade sexmånadersregeln) och inte vistas i Finland mer än sex dagar i snitt per arbetsmånad.

Lönen kan vara skattefri även om vistelsedagarna i Finland överskrids

Enligt Skatteförvaltningens ställningstagande kan coronaviruspandemin dock anses utgöra en sådan orsak för vistelse i Finland som enligt sexmånadersregeln är tvingande, oväntad och oberoende av arbetsgivaren eller arbetstagaren för den tid när utrikesministeriet uppmanar att undvika resor. Detta gäller alla länder så länge som de resebegränsningar som utrikesministeriet utfärdat är i kraft.

I denna situation kan lönen för utlandsarbete vara skattefri oavsett att vistelsedagarna i Finland överskrids om de övriga villkoren för sexmånadersregeln uppfylls.

Läs mer:

Skatteförvaltningens ställningstagande

De insamlade pengarna ska i första han användas till godo för hela klassen exempelvis genom att arrangera en lägerskola eller klassutfärd senare eller på något annat sätt. På våren 2020 och 2021 kan pengarna i vår returneras till familjerna utan att någon skatt behöver betalas på dem. Exempelvis om klassen inte längre fortsätter tillsammans på hösten och det inte på grund av coronaviruset finns tid att arrangera ett ersättande evenemang före vårterminen slutat kan pengarna returneras skattefritt.

Vanliga frågor om naturaförmåner 

Om det har avtalats med arbetsgivaren att arbetstagaren får behålla exempelvis en naturaförmånsbil eller telefon också under permitteringen värderas förmånerna enligt naturaförmånsbeslutet och de beskattas som lön för arbetstagaren. Förskottsinnehållning kan inte verkställas enbart på naturaförmåner. I så fall betalas enbart arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på lönen. Om en arbetstagare under en viss månad enbart fått en naturaförmån, men penninglön betalas ut till hen senare under samma år, ska naturaförmånen beaktas vid verkställandet av förskottsinnehållning på den penninglön som utbetalas senare. Om arbetstagaren inte längre får penninglön under resten av året kan hen ansöka om förskottsskatt på förmånerna eller betala tilläggsförskott efter skatteåret. I andra fall uppbärs skatten på naturaförmånen av arbetstagaren som kvarskatt med ränta i samband med att beskattningen för året i fråga verkställs. 

Det uppkommer ingen skattepliktig förmån för arbetstagaren under permitteringen om hen på förmånerna betalar minst det belopp som motsvarar naturaförmånsvärdet. Förmånen ska även i detta fall anmälas till inkomstregistret.

Arbetsgivaren är inte skyldig att erbjuda personalförmåner under permitteringen (med undantag av den lagstadgade företagshälsovården). Om arbetsgivaren ändå erbjuder personalförmåner för sina permitterade arbetstagare är förmånen skattefri enligt samma villkor som under tjänstgöring.

Med permittering avses enligt 5 kap. 1 § i arbetsavtalslagen att utförandet av arbete och betalningen av lön tillfälligt avbryts genom arbetsgivarens beslut eller med stöd av ett avtal som ingås på initiativ av arbetsgivaren, medan anställningsförhållandet i övrigt består.  Arbetsgivaren är inte skyldig att erbjuda naturaförmåner under permitteringen om inte det avtalas om annat (med undantag för bostadsförmånen, se 13 kap. 5 § i arbetsavtalslagen).

Ja, arbetsgivaren är inte skyldig att erbjuda naturaförmåner under permitteringen. För att ingen bilförmån ska bildas får bilen inte vara i arbetstagarens besittning under permitteringen.

I praktiken är ett sådant här arrangemang rätt omöjligt. För att ingen bilförmån ska uppstå får bilen inte vara i arbetstagarens besittning.

Nej, det kan man inte. Naturaförmånsanvisning: Om man väljer det sätt som baserar sig på antalet körda kilometer för att beräkna bilförmånens värde, ska valet tillämpas systematiskt.

Tillfälligt bruk är avsett för situationer när personen inte har bilförmån utan får arbetsgivarens bil för tillfälligt bruk. Att beräkna bilförmånen enligt tillfälligt bruk lämpar sig inte vid permittering.

Livsmedelsbutiken har tagit till försäljning matportioner som restauranger tillverkat för avhämtning. De färdiga matportioner som restauranger tillverkat för att säljas i butiken kan jämställas med Take Away-portioner från disken i butiken. Därmed kan du betala den med kostförmånen.

Endast att bilen inte används slopar inte naturaförmånen. Bilförmånen kan lämnas obeaktad endast om bilen under permittering inte är i löntagarens besittning eller tillgänglig för hen.

Detta betyder att tjänstebilen ska returneras till arbetsgivaren. Om det inte är möjligt att returnera bilen till arbetsgivaren i undantagssituationer räcker det med att du returnerar bilnycklarna till din arbetsgivare.

Arbetstagaren kan endast använda en kostförmån per dag, alltså hen kan inte betala lunchen för flera dagar under samma dag.