Understöd och bidrag som betalats till företag under coronasituationen

Offentliga samfund, såsom kommunerna, betalar på grund av coronaviruset ekonomiskt understöd och bidrag till företag och företagare. Hur beaktas dessa understöd och bidrag i beskattningen?

Ekonomiska understöd och bidrag som betalats ut för att täcka näringsverksamhetens utgifter utgör skattepliktig inkomst för mottagaren, det vill säga företaget eller företagaren (NärSkL 4 §). Företaget ska ta upp understödet eller bidraget i sin bokföring. Företaget ska också deklarera stöden i skattedeklarationen. Läs mer om hur stöden deklareras.

I beskattningen enligt prestationsprincipen utgör inkomst intäkt för det skatteår under vilket den erhållits i pengar, i form av en fordran eller såsom annan förmån med penningvärde (NärSkL 19 §). Företagens allmänna understöd och bidrag ska i regel periodiseras enligt understödsbeslutets datum. Riktade coronastöd, som förutsätter att företagaren haft kostnader, ska periodiseras i takt med att kostnader uppstår.

I beskattningen enligt kontantprincipen utgör understödet eller bidraget inkomst för det skatteår under vilket det betalas ut (NärSkL 27 §). 

Utbetalaren anmäler understödet eller bidraget till Skatteförvaltningen med en årsanmälan  (Årsanmälan om offentliga understöd för näringsverksamhet). Årsanmälningarna för 2020 ska lämnas 31.1.2021. Dessa inkomster anmäls inte till inkomstregistret och ingen förskottsinnehållning verkställs på dem.

Understöd och bidrag räknas inte med i momsgrunden eftersom de inte direkt hänför sig till priset på en vara eller tjänst (MomsL 79 § 1 mom.).

Hur beaktas återbetalningen av ett understöd eller bidrag som deklarerats som skattepliktig inkomst i beskattningen?

Företaget kan vara tvunget att återbetala understödet eller bidraget delvis eller i sin helhet. Företaget har eventuellt också frivilligt återbetalat understödet eller bidraget.

Återbetalningen av ett understöd eller bidrag som räknats som skattepliktig inkomst är avdragbar i beskattningen. I beskattningen enligt prestationsprincipen dras återbetalningen av i beskattningen för det skatteår till vilket återbetalningen hänför sig enligt prestationsprincipen. Exempelvis om återbetalningen baserar sig på ett återkrav är återbetalningen kostnad för det skatteår under vilket beslutet om återkrav tagits. I beskattningen enligt kontantprincipen dras återbetalningen alltid av som kostnad för det skatteår under vilket återbetalningen skett.

Sidan har senast uppdaterats 16.4.2020