Understöd och bidrag som betalats till företag under coronasituationen

Offentliga samfund, såsom kommunerna, betalar på grund av coronaviruset ekonomiskt understöd och bidrag till företag och företagare. Hur beaktas dessa understöd och bidrag i beskattningen?

Ekonomiska understöd och bidrag som betalats ut för att täcka näringsverksamhetens utgifter utgör skattepliktig inkomst för mottagaren, det vill säga företaget eller företagaren (NärSkL 4 §). Företaget ska ta upp understödet eller bidraget i sin bokföring.

I beskattningen enligt prestationsprincipen utgör inkomst intäkt för det skatteår under vilket den erhållits i pengar, i form av en fordran eller såsom annan förmån med penningvärde (NärSkL 19 §). Företagens allmänna understöd och bidrag ska i regel periodiseras enligt understödsbeslutets datum. Riktade coronastöd, som förutsätter att företagaren haft kostnader, ska periodiseras i takt med att kostnader uppstår.

I beskattningen enligt kontantprincipen utgör understödet eller bidraget inkomst för det skatteår under vilket det betalas ut (NärSkL 27 §). 

Utbetalaren anmäler understödet eller bidraget till Skatteförvaltningen med en årsanmälan  (Årsanmälan om offentliga understöd för näringsverksamhet). Årsanmälningarna för 2020 ska lämnas 31.1.2021. Dessa inkomster anmäls inte till inkomstregistret och ingen förskottsinnehållning verkställs på dem.

Understöd och bidrag räknas inte med i momsgrunden eftersom de inte direkt hänför sig till priset på en vara eller tjänst (MomsL 79 § 1 mom.).