Du kan ansöka om betalningsarrangemang med lättade villkor för ditt företag

20.5.2020: Anvisningen uppdateras för tillfället.

På grund av den exceptionella situationen som coronaviruset orsakat lättar Skatteförvaltningen tills vidare på villkoren för betalningsarrangemang. Därtill bereder Finansministeriet en lagändring om att tillfälligt nedsätta dröjsmålsräntan beträffande de skatter som omfattas av betalningsarrangemang.

Det primära syftet med dessa ändringar är att underlätta de betalningssvårigheter som coronaviruset orsakar för företag och firmaföretagare.

Det lönar sig inte att ansöka om betalningsarrangemang på förhand ”för säkerhets skull” om du inte har obetalda skatter. Du får samma villkor för betalningsarrangemanget och samma dröjsmålsränta, även om du begär om betalningsarrangemang först efter förfallodagen för skatten.

Om du har skatter som förfallit till betalning i mars eller tidigare ska du ansöka om betalningsarrangemang senast före utgången av mars.

Om du har en skatt som förfaller till betalning i april och du inte kan betala den ska du ansöka om betalningsarrangemang i april.

Om du har ett betalningsarrangemang i kraft och du på grund av coronavirussituationen har betalningssvårigheter kan du begära om ett nytt betalningsarrangemang i MinSkatt från och med 25.3. Genom att begära om ett nytt betalningsarrangemang kan du få ett lättat betalningsarrangemang om villkoren uppfylls. Från och med den 25 mars skickas exempelvis inte de skatter till utsökning som ingår i en begäran om betalningsarrangemang som är under behandling.

Läs mer: Coronavirussituationen: Du kan ansöka om betalningsarrangemang med lättade villkor för ditt företag från och med 25.3

Ansök om betalningsarrangemang i MinSkatt

Om ditt företag har svårigheter med att betala skatter på grund av coronaviruset kan du ansöka om underlättat betalningsarrangemang i MinSkatt från och med 25.3.2020.

Du kan också ansöka om betalningsarrangemang genom att ringa vårt servicenummer 029 497 029.

Skatter som anknyter till de begäranden om betalningsarrangemang som handläggs från och med 25.3 skickas inte till utsökning och företagets skatteskulder publiceras inte heller i skatteskuldsregistret eller på protestlistan. Skatteförvaltningen handlägger inkomna betalningsarrangemang efter att lagändringen om nedsatt dröjsmålsränta trätt i kraft. På grund av den situation som coronaviruset orsakar kommer antalet begäranden sannolikt att öka och handläggningstiderna att bli längre.

Om du har ett betalningsarrangemang i kraft och du på grund av coronavirussituationen har betalningssvårigheter kan du begära om ett nytt betalningsarrangemang i MinSkatt från och med 25.3. Genom att begära om ett nytt betalningsarrangemang kan du få ett lättat betalningsarrangemang om din begäran uppfyller de ställda villkoren för betalningsarrangemang.

Villkoren för lättade betalningsarrangemang gäller också uppskov med betalningen av bil- och punktskatt. Läs mer: Anstånd med betalning av bilskatt eller uppskov med betalning i punktbeskattning.

Beslut på begäran om lättat betalningsarrangemang kan man förvänta sig i juni.

Ett lättat betalningsarrangemang som beviljas i juni har den första betalningsraten i september och därefter infaller de följande betalningsraterna månatligen.

Betalningsarrangemanget träder i kraft omedelbart efter att Skatteförvaltningen har godkänt din begäran om betalningsarrangemang. Det gjorda betalningsarrangemanget visas genast i MinSkatt. Också ett eventuellt brev om att betalningsarrangemanget avslagits visas i MinSkatt genast efter att ärendet avgjorts. Breven om betalningsarrangemang sänds också per post om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden.

När du begär betalningsarrangemang behöver du inte framföra någon utredning om betalningssvårigheter för Skatteförvaltningen. När du gör begäran behöver du endast uppgiften om den betalningstid som du begär och de kontaktuppgifter där Skatteförvaltningen kan be om tilläggsuppgifter vid behov.

Betalningstiden vid betalningsarrangemang blir tillfälligt längre och dröjsmålsräntan lägre

Ändringarna i beviljandet av betalningsarrangemang och villkoren för det träder i kraft i och med lagändringen. Ändringarna följs i de betalningsarrangemang som har ansökts från och med 25.3 och före utgången av augusti.

  • Den första betalningsraten infaller tre månader efter att betalningsarrangemanget godkänts i stället för en månad så som tidigare.
  • Skatteförvaltningen lägger de nya skatteskulder som uppstår efter betalningsarrangemanget automatiskt med i betalningsarrangemanget till och med 31.5.2020.
  • Dröjsmålsräntan på skatter i ett betalningsarrangemang sänks enligt den lagändring som bereds från 7 procent till 4 procent. Den nedsatta räntan tillämpas endast de på skatter i betalningsarrangemanget som förfallit till betalning efter 1.3.2020.

Villkor för betalningsarrangemang

Med hjälp av ett betalningsarrangemang får man mer tid för att betala skatter. Skatteförvaltningen vidtar alltså inte indrivningsåtgärder om du har ett betalningsarrangemang i kraft.

I undantagssituationer kan Skatteförvaltningen tillfälligt underlätta möjligheten att få betalningsarrangemang. Det går dock endast att få betalningsarrangemang om

  • du inte har skatter i utsökning
  • du har lämnat alla skattedeklarationer och alla de anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som ska lämnas till inkomstregistret.

Också ett betalningsarrangemang som har förfallit tidigare kan hindra möjligheten att få ett nytt arrangemang.

Dessa frågor ställdes

Om inbetalningen har använts till att betala en viss skatt överförs inte inbetalning till att betala någon annan skatt. Försäkra dig om att du använder rätta betalningsuppgifter och också rätt referensnummer så att din inbetalning riktas till rätt skatt.

Din inbetalning kan på din begäran riktas till en annan skatt endast om inbetalningen riktats till en skatt som förfaller till betalning i framtiden. Alltså en skatt som inte ännu har förfallit till betalning, såsom en förskottsskatt som förfaller till betalning följande månad. En inbetalning som riktats till en skatt som förfaller till betalning i framtiden kan också returneras till dig om du inte har sådana skatter som redan förfallit till betalning.

Du kan ansöka om betalningsarrangemang och då skickas inte de skatter som ingår i arrangemanget till utsökning. Till utsökningen skickas i den rådande situationen inte heller de skatter som anknyter till begäranden om betalningsarrangemang som är i handläggning och företagets skatteskuld publiceras inte i skatteskuldsregistret eller på protestlistan.

Coronavirussituationen och de betalningssvårigheter som situationen orsakat utgör inte en grund för att upphäva dröjsmålsräntan. Vid betalningssvårigheter kan du ansöka om betalningsarrangemang och då är även dröjsmålsräntan lägre.

Om du inte kan betala en skatt på förfallodagen på grund av att du blivit akut sjuk eller hamnat i karantän och inte har de uppgifter som du behöver för att betala och inte heller kan använda e-tjänsterna, så är det möjligt att avstå från att ta ut dröjsmålsräntan. Du kan ansöka om avstående från uppbörd av dröjsmålsränta i MinSkatt.

Coronasituationen är inte en grund till befrielse från skatt. När betalningsförmågan sjunker är det möjligt att ansöka om betalningsarrangemang. Beträffande dröjsmålsräntan kan man ansöka om avstående från uppbörd av dröjsmålsränta med samma grunder som i frågan Jag klarar inte av att betala mina skatter i tid. Kan jag få  dröjsmålsräntorna upphävda?