Du kan ansöka om betalningsarrangemang med lättade villkor för ditt företag

På grund av den exceptionella situationen som coronaviruset orsakat har Skatteförvaltningen tills vidare lättat på villkoren för betalningsarrangemang. De lättade villkoren följs i alla de betalningsarrangemang som har ansökts från och med 25.3 och senast före utgången av augusti.

Innehållet i ett godkänt betalningsarrangemang kan inte ändras.

Du kan exempelvis inte be Skatteförvaltningen att ta bort skatter från betalningsarrangemanget eller att lägga till nya skatter i det.

Du kan inte heller be om ökning eller minskning av antalet betalningsrater. Det är dock möjligt att betala skatter i betalningsarrangemanget i snabbare takt, och då kan du ha färre betalningsrater att betala.

I ett godkänt betalningsarrangemang tas automatiskt med också sådana skatter för vilka det när betalningsarrangemanget ingås finns en obetald förpliktelse som förfaller till betalning inom 45 dygn.

Om du inte lämnat en deklaration av skatter på eget initiativ innan betalningsarrangemanget ingicks, var beloppet av skatt på eget initiativ ännu inte känt och skatten kunde inte heller tas med i betalningsarrangemanget. Det är inte möjligt att lägga till nya skatter i betalningsarrangemanget efter att arrangemanget inletts. En skatt som inte ingår i betalningsarrangemanget ska betalas med referensnumret för skatter på eget initiativ.

Eftersom du betalade en skatt på eget initiativ som ingår i det lättade betalningsarrangemanget med skattens eget referensnummer, har inbetalningen gått på kontot för oanvända krediteringar. Då kan inbetalningen inte ens i slutet av månaden användas för att betala skatter som ingår i det lättade betalningsarrangemanget. Vid behov kan du i MinSkatt begära om att den egna inbetalningen återbärs och betala skatten som ingår i betalningsarrangemanget på nytt med betalningsarrangemangets referensnummer. Kom alltid ihåg att använda betalningsarrangemangets referensnummer då du betalar skatter som ingår i betalningsarrangemanget. Referensnumret du hittar du i betalningsarrangemangets betalningsprogram eller i MinSkatt. Läs mer: Så här ser du oanvända krediteringar i MinSkatt.

Om du har ansökt om lättat betalningsarrangemang för skatter är din begäran fortfarande i kraft och betalningsuppmaningen kräver inga åtgärder av dig. En begäran om betalningsarrangemang innebär för tillfället att skatterna inte skickas till utsökning och företagets skatteskulder publiceras inte heller i skatteskuldsregistret eller på protestlistan.

Skatteförvaltningen börjar behandla de inkomna begärandena om betalningsarrangemang så fort som möjligt efter att de lagändringar som behövs har trätt i kraft. Enligt nuvarande uppgifter börjar Skatteförvaltningen behandla begäranden i juni. Därmed kan du förvänta dig ett beslut i din begäran om betalningsarrangemang mot slutet av juni. Du kan eventuellt fram tills dess få anmärkningar om obetalda skatter eller ett meddelande om att skatterna överförs till utsökning.

Skatteförvaltningen lägger till alla de skatter i betalningsarrangemanget som vid den tidpunkt när betalningsarrangemanget godkänns har förfallit och som vi vet att förfaller till betalning inom en månad.

Ansök om betalningsarrangemang i MinSkatt

Det är lättast att göra en begäran om betalningsarrangemang i MinSkatt. De begäranden som kommit in via MinSkatt behandlas snabbare än de som kommit per telefon.

Du kan också ansöka om betalningsarrangemang i servicenumret 029 497 029.

Du kan också ansöka om betalningsuppskov för bil- och punktskatt med lättade villkor. Läs mer: Anstånd med betalning av bilskatt eller uppskov med betalning i punktbeskattning.

Man kan ansöka om att få momser tillbaka från och med 26.5

Från och med 26.5 kan du i MinSkatt eller per telefon göra en begäran om betalningsarrangemang, i vilken du kan begära att få tillbaka de momser som ditt företag har betalat i januari, februari och mars. Begäran ska göras senast 31.8.

Läs mer: Du kan ansöka om att få mervärdesskatterna tillbaka och betala dem senare

Vad innebär ett betalningsarrangemang som gjorts med lättade villkor?

 • Med hjälp av ett betalningsarrangemang får man mer tid för att betala skatter, högst 24 månader från den dag då beslutet fattas (21 rater). Skatteförvaltningen vidtar inte indrivningsåtgärder om du har ett betalningsarrangemang i kraft.
 • Inte heller skatter som ingår i de begäranden om betalningsarrangemang som handläggs som bäst skickas till utsökning och företagets skatteskulder publiceras inte i skatteskuldsregistret eller på protestlistan.
 • Den första betalningsraten infaller tre månader efter att betalningsarrangemanget godkänts i stället för en månad så som tidigare.
 • Dröjsmålsräntan på skatter i ett betalningsarrangemang kommer enligt den temporära lagändringen att sänkas från 7 procent till 2,5 procent. Den reducerade ränta tillämpas på
  • de skatter som förfallit till betalning efter 1.3.2020 och som ingår i ett betalningsarrangemang
  • den moms som du bett att få tillbaka och som sedan senare ska betalas i betalningsarrangemanget
  • de skatter som ursprungligen hade betalats med dina skatteåterbäringar men vars betalning du begärde ska upphävas och som senare betalas tillbaka i betalningsarrangemanget (Obs! Den reducerade räntan gäller i detta fall de momser vars förfallodag infaller 1.1–31.8 och andra skatter vars förfallodag infaller 1.3–31.8)
 • Skatteförvaltningen lägger till alla de skatter i betalningsarrangemanget som vid den tidpunkt när betalningsarrangemanget godkänns har förfallit och som vi vet att förfaller till betalning inom en månad.
 • Om du får skatteåterbäringar under resten av året från och med den dag då betalningsarrangemanget godkänns använder Skatteförvaltningen inte dem till att betala de skatter som ingår i betalningsarrangemanget. Dessa återbäringar betalas till ditt företag.

Det går lättare att få ett betalningsarrangemang

Skatteförvaltningen har tillfälligt underlättat möjligheten att få betalningsarrangemang. Det går dock endast att få betalningsarrangemang om

 • du inte har skatter i utsökning
 • du har lämnat alla skattedeklarationer och alla de anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som ska lämnas till inkomstregistret.

Även företagets eller dess ansvarspersons tidigare försummelser eller ett tidigare förfallet betalningsarrangemang kan hindra möjligheten att få ett nytt arrangemang.

En mottagen begäran om betalningsarrangemang som väntar på behandling avlägsnar nödvändigtvis inte en tidigare anteckning från skatteskuldsregistret. Om Skatteförvaltningen godkänner din begäran om betalningsarrangemang, tas anteckningen bort från skatteskuldsregistret.

En begäran om betalningsarrangemang som gjorts från och med 25.3 hindrar dock en ny anteckning i skatteskuldsregistret från och med mars.

Dessa frågor ställdes

Om inbetalningen har använts till att betala en viss skatt överförs inte inbetalning till att betala någon annan skatt. Försäkra dig om att du använder rätta betalningsuppgifter och också rätt referensnummer så att din inbetalning riktas till rätt skatt.

Din inbetalning kan på din begäran riktas till en annan skatt endast om inbetalningen riktats till en skatt som förfaller till betalning i framtiden. Alltså en skatt som inte ännu har förfallit till betalning, såsom en förskottsskatt som förfaller till betalning följande månad. En inbetalning som riktats till en skatt som förfaller till betalning i framtiden kan också returneras till dig om du inte har sådana skatter som redan förfallit till betalning.

Du kan ansöka om betalningsarrangemang och då skickas inte de skatter som ingår i arrangemanget till utsökning. Till utsökningen skickas i den rådande situationen inte heller de skatter som anknyter till begäranden om betalningsarrangemang som är i handläggning och företagets skatteskuld publiceras inte i skatteskuldsregistret eller på protestlistan.

Coronavirussituationen och de betalningssvårigheter som situationen orsakat utgör inte en grund för att upphäva dröjsmålsräntan. Vid betalningssvårigheter kan du ansöka om betalningsarrangemang och då är även dröjsmålsräntan lägre.

Om du inte kan betala en skatt på förfallodagen på grund av att du blivit akut sjuk eller hamnat i karantän och inte har de uppgifter som du behöver för att betala och inte heller kan använda e-tjänsterna, så är det möjligt att avstå från att ta ut dröjsmålsräntan. Du kan ansöka om avstående från uppbörd av dröjsmålsränta i MinSkatt.

Coronasituationen är inte en grund till befrielse från skatt. När betalningsförmågan sjunker är det möjligt att ansöka om betalningsarrangemang. Beträffande dröjsmålsräntan kan man ansöka om avstående från uppbörd av dröjsmålsränta med samma grunder som i frågan Jag klarar inte av att betala mina skatter i tid. Kan jag få  dröjsmålsräntorna upphävda?