Det gick att ansöka om återbetalning av moms som en del av betalningsarrangemanget fram till 31.8

Fram till 31.8 hade företag en möjlighet att ansöka om återbetalning av de momser som de betalat under början av 2020. Företag ansökte om att få momserna återbetalade genom att begära betalningsarrangemang. I betalningsarrangemanget förband sig företaget att senare betala tillbaka till Skatteförvaltningen de momser som återbetalades till företaget.

De lättade villkoren tillämpas på alla betalningsarrangemang som gjorts mellan 25.3 och 31.8. Läs mer om lättat betalningsarrangemang.

Momserna ska betalas tillbaka senare som en del av betalningsarrangemanget

Fram till den 31 augusti kunde du i en begäran om betalningsarrangemang ansöka om att få de momser återbetalade som hade förfallodag i januari, februari och mars 2020. Dröjsmålsräntor som du eventuellt betalat på dessa momser återbetalades inte. Du fick endast tillbaka den ursprungliga momsen utan dröjsmålsränta.

Om din skatteperiod för moms är ett år var det möjligt för dig att begära återbetalning av en fjärdedel (25 procent) av momserna för 2019.

Återbetalningen betyder dock inte att ditt företag permanent skulle få behålla de återbetalade inbetalningarna. I betalningsarrangemanget förbinder sig ditt företag att senare betala momsen tillbaka till Skatteförvaltningen.

När du betalar momsen tillbaka till Skatteförvaltningen enligt det lättade betalningsarrangemanget ska du därtill betala en dröjsmålsränta på 2,5 procent. Dröjsmålsränta ackumuleras från och med den ursprungliga förfallodagen för momsen. Räntan ingår i betalningsarrangemangets rater.

Exempel 1: Företaget har i början av året betalat moms med förfallodagarna 13.1, 12.2 och 12.3 för sammanlagt 50 000 euro. I maj ansöker företaget om återbetalning av moms genom en begäran om betalningsarrangemang. I juni godkänner Skatteförvaltningen begäran om betalningsarrangemang och återbetalar 50 000 euro till företaget. Den första betalningsraten enligt betalningsarrangemanget infaller då i september. I betalningsraterna ingår en dröjsmålsränta på 2,5 procent från och med den ursprungliga förfallodagen för momsen.

Ett lättat betalningsarrangemang påverkar också användningen av dina skatteåterbäringar

Om du mellan 25.3 och 31.8 begärde lättat betalningsarrangemang och Skatteförvaltningen godkände din begäran, används dina skatteåterbäringar inte till att betala skatter som ingår i betalningsarrangemanget fram till utgången av 2020. Skatteförvaltningen använder inte dina skatteåterbäringar till att betala skatter som ingår i betalningsarrangemanget utan återbäringarna betalas ut till ditt företag. Skatteåterbäringarna används dock fortfarande till att betala de skatteskulder som inte ingår i betalningsarrangemanget. Därtill används skatteåterbäringarna fortfarande till att betala eventuella andra skulder som är i utsökning.

Skatteåterbäringar används inte till att betala de skatter som ingår i ett betalningsarrangemang som godkänts 26.6–31.8.2020.

Om skatteåterbäringar som du eventuellt fått i april, maj och juni redan hade använts till att betala dina skatter hade du fram till 27.7.2020 möjlighet att begära att användningen av dessa skatteåterbäringar upphävs. Med denna begäran fick du skatteåterbäringarna till ditt företag.

Du fick tillbaka de återbäringar som använts från och med 25.3 fram till den dag då betalningsarrangemanget godkändes. Skatteåterbäringar används dock fortfarande till de skatteskulder som inte ingår i betalningsarrangemanget. Därtill används skatteåterbäringarna fortfarande till att betala eventuella andra skulder som är i utsökning.

Obs! Om du valde att upphäva användningen av skatteåterbäringen blev de skatter som återbäringen ursprungligen använts obetalda igen och dröjsmålsränta ackumuleras på dem från och med den ursprungliga förfallodagen. Dessa obetalda skatter lades automatiskt till betalningsarrangemanget och betalas tillbaka som en del av betalningsarrangemanget.

Exempel 2: För företaget förföll 1 000 euro i förskottsskatt 23.4. Av de skatteåterbäringar som bildats för företaget användes 1 000 euro till att betala förskottsskatten.

I maj lämnade företaget en begäran om betalningsarrangemang i vilken företaget antecknade att det vill upphäva användningen av återbäringen. I juni godkände Skatteförvaltningen begäran och därmed upphävdes användningen av skatteåterbäringen till den förskottsskatt som förfallit till betalning 23.4. Företaget fick 1 000 euro återbetalt men den förskottsskatt som förfallit till betalning 23.4 blev obetald. Förskottsskatten lades automatiskt till betalningsarrangemanget och företaget betalar den tillbaka som en del av betalningsarrangemanget. Dröjsmålsränta ackumuleras på den efter 23.4.

Du får besked när din begäran om betalningsarrangemang har behandlats

När din begäran om betalningsarrangemang har behandlats får du besked om huruvida begäran godkänts. Om du begärde återbetalning av momsen återbetalas skatterna till dig ungefär inom en vecka från datumet för godkännande. Om du begärde att användningen av skatteåterbäringarna upphävs betalas återbäringarna enligt samma tidtabell.

Kom ändå ihåg att en begäran om betalningsarrangemang och de återbetalningsbegäranden som ingår i den kan godkännas endast om

  • företaget inte har skatter i utsökning
  • företaget har lämnat alla skattedeklarationer och alla de anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som ska lämnas till inkomstregistret.

Även företagets eller dess ansvarspersons tidigare försummelser eller ett tidigare förfallet betalningsarrangemang kan hindra möjligheten att få ett nytt arrangemang.

Vanliga frågor

Innehållet i ett godkänt betalningsarrangemang kan inte ändras.

Du kan inte be Skatteförvaltningen att lägga till nya skatter till ett pågående betalningsarrangemang eller tar skatter ut ur arrangemanget.

Kom ihåg att betala raterna i betalningsarrangemanget senast på förfallodagen. Kom också ihåg att betala skatterna som inte ingår i betalningsarrangemanget senast på förfallodagen.

Om du inte betalar betalningsarrangemanget eller skatterna utanför det senast på förfallodagen, förfaller betalningsarrangemanget!

Antalet betalningsrater

Du kan inte heller be om ökning eller minskning av antalet betalningsrater. Det är dock möjligt att betala skatter i betalningsarrangemanget i snabbare takt, och då kan du ha färre betalningsrater att betala. Läs mer: Kan jag betala skatter i betalningsarrangemanget i snabbare takt än vad som fastställts i betalningsprogrammet?

Ja. Du kan betala skatter i betalningsarrangemanget i snabbare takt eller i större rater än enligt betalningsprogrammet. Kom då också ihåg att använda referensnumret för betalningsarrangemanget.

Referensnumret hittar du exempelvis

  • i de betalningsuppgifter i betalningsarrangemanget som skickats till dig per post och visas i MinSkatt.
  • I MinSkatt (Logga in i MinSkatt ⇒ Klicka på ingångssidan i menyn Funktioner på länken ”Betalning av skatter” ⇒ Betalningsarrangemangets referens finns i den gula inforutan)

När du betalar de skatter som ingår i betalningsarrangemanget snabbare än enligt betalningsprogrammet minskar totalbeloppet av den skatt som ingår i betalningsarrangemanget snabbare och därmed minskar också den dröjsmålsränta som du ska betala.

Se till att du vet hur mycket du har betalat av de skatter som ingår i betalningsarrangemanget. Du kan lättast kontrollera betalningsarrangemangets aktuella helhetssituation i MinSkatt.