Du kan ansöka om att få mervärdesskatterna tillbaka och betala dem senare

Företaget kan begära att få tillbaka den moms företaget betalat i början av 2020. I praktiken gör företaget en begäran om betalningsarrangemang och betalar den återbetalade momsen senare tillbaka till Skatteförvaltningen genom betalningsarrangemanget. Det enklaste sättet att göra en begäran om betalningsarrangemang är att göra den i MinSkatt från och med 26.5.

Skatterna ska betalas tillbaka senare genom betalningsarrangemanget

Genom att begära betalningsarrangemang kan du begära återbetalning av de momser som ditt företag har betalat med förfallodag i januari, februari och mars 2020. Observera att du inte kan få tillbaka den dröjsmålsränta som du eventuellt betalat i början av året. Du får endast tillbaka den ursprungliga momsen utan dröjsmålsränta.

Om momsperioden för dig är ett år kan du begära att en fjärdedel återbetalas, alltså 25 procent av momserna för 2019.

Återbetalningen betyder dock inte att ditt företag permanent får behålla de återbetalade inbetalningarna. I betalningsarrangemanget förbinder sig ditt företag att senare betala momsen tillbaka till Skatteförvaltningen.

När du betalar momsen tillbaka till Skatteförvaltningen enligt betalningsarrangemanget ska du därtill betala en dröjsmålsränta på 2,5 %. Dröjsmålsräntan ackumuleras från och med den ursprungliga förfallodagen för momsen. Räntan ingår i betalningsarrangemangets rater.

Exempel 1: Företaget har i början av året betalat moms med förfallodagarna 13.1, 12.2 och 12.3 för sammanlagt 50 000 euro. I maj ansöker företaget om återbetalning av moms genom en begäran om betalningsarrangemang. I juni godkänner Skatteförvaltningen begäran om betalningsarrangemang och återbetalar 50 000 euro till företaget. Den första betalningsraten enligt betalningsarrangemanget infaller då i september. I betalningsraterna ingår en dröjsmålsränta på 2,5 % från och med den ursprungliga förfallodagen för momsen.

I alla betalningsarrangemang som begärts från och med 25.3 tillämpas lättade villkor. Läs mer om underlättat betalningsarrangemang.

Hur ska jag begära om återbetalning av momsen?

Man begär återbetalning av de momser som förfallit och betalats i början av året genom en begäran om betalningsarrangemang. Begäran ska göras senast 31.8. Det är lättast att göra begäran om betalningsarrangemang och begäran om återbetalning av moms i MinSkatt.

Välj i begäran om betalningsarrangemang det alternativ där du begär återbetalning av den moms som betalats i början av året.

Om du inte kan begära om återbetalning av moms i MinSkatt kan du göra en begäran per telefon i Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 029 (Betalningsarrangemang och indrivning).

Betalningsarrangemanget påverkar också användningen av dina skatteåterbäringar

Om din begäran om betalningsarrangemang godkänns påverkar det de eventuella skatteåterbäringar som du får från och med datumet för godkännande till och med utgången av året. Skatteförvaltningen använder inte skatteåterbäringar till att betala skatter som ingår i betalningsarrangemanget utan återbäringarna betalas ut till ditt företag. Skatteåterbäringarna används dock fortfarande till att betala de skatteskulder som inte ingår i betalningsarrangemanget. Därtill används skatteåterbäringarna fortfarande till att betala eventuella andra sådana skulder som är i utsökningen.

Skatteåterbäringar används inte till att betala de skatter som ingår i ett sådant betalningsarrangemang som begärts från och med 25.3.2020.

Du kan också begära att användningen av tidigare skatteåterbäringar upphävs

Om skatteåterbäringar som du eventuellt har fått i april, maj och juni redan har använts till att betala dina skatter kan du begära att användningen av dessa skatteåterbäringar upphävs. Då får du skatteåterbäringarna till ditt företag. I den begäran om betalningsarrangemang som finns i MinSkatt finns en separat punkt där du kan begära att användningen av skatteåterbäringarna upphävs. Begäran om upphävning av användningen av skatteåterbäringar ska lämnas senast 27.7.2020.

Du får tillbaka de återbäringar som använts från och med 25.3 till och med den dag då betalningsarrangemanget godkänts. Skatteåterbäringar används dock fortfarande till de skatteskulder som inte ingår i betalningsarrangemanget. Därtill används skatteåterbäringarna fortfarande till att betala eventuella andra sådana skulder som är i utsökningen.

Obs! Om du väljer att upphäva användningen av skatteåterbäringen blir de skatter som återbäringen ursprungligen använts till obetalda igen och dröjsmålsränta ackumuleras på dem från och med den ursprungliga förfallodagen. Dessa obetalda skatter läggs automatiskt till betalningsarrangemanget och betalas tillbaka som en del av betalningsarrangemanget.

Exempel 2: För företaget förfaller 1 000 euro förskottsskatt 23.4. Av de skatteåterbäringar som bildats för företaget används 1 000 euro till att betala förskottsskatten.

I maj gör företaget en begäran om betalningsarrangemang i vilket företaget antecknar att det vill upphäva användningen av återbäringen. I juni godkänner Skatteförvaltningen begäran och därmed upphävs användningen av skatteåterbäringen till den förskottsskatt som förfallit till betalning 23.4. Företaget får 1 000 euro återbetalt men den förskottsskatt som förfallit till betalning 23.4 blir nu obetald. Förskottsskatten läggs automatiskt till betalningsarrangemanget och betalas tillbaka som en del av betalningsarrangemanget. Det ackumuleras dröjsmålsränta på den efter 23.4.

Du får besked när din begäran om betalningsarrangemang har behandlats

När din begäran om betalningsarrangemang har behandlats får du besked om huruvida begäran godkänts. Om du begärde återbetalning av momsen återbetalas skatterna till dig ungefär inom en vecka från datumet för godkännande. Om du begärde att användningen av skatteåterbäringarna upphävs betalas återbäringarna enligt samma tidtabell.

Kom ändå ihåg att en begäran om betalningsarrangemang och de återbetalningsbegäranden som ingår i den kan godkännas endast om

  • företaget inte har skatter i utsökning
  • företaget har lämnat alla skattedeklarationer och alla de anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som ska lämnas till inkomstregistret.

Ett betalningsarrangemang som har förfallit tidigare kan hindra möjligheten att få ett nytt arrangemang.