Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Anvisningar till företag i coronavirussituationen

Coronaviruset kan orsaka situationer för företagare, företag och bokförare som försvårar att sköta skatteärenden. Skatteförvaltningen stöder företag i denna exceptionella situation. Vi har samlat anvisningar till denna sida för de företag och företagare som har svårigheter med att deklarera och betala skatter i tid på grund av coronavirussituationen.

Om du eller ditt företag har betalningssvårigheter: 

  • Du kan ansöka om betalningsarrangemang vid tillfälliga betalningssvårigheter.
  • Vi kan avstå från att ta ut dröjsmålsräntorna på betalningen av särskild orsak, till exempel om sjukdom har hindrat från att betala på förfallodagen. Du begära om detta i MinSkatt.

Skattedeklarationer: förlängd tidsfrist för att deklarera 

Du kan vid behov ansöka om en förlängd tidsfrist för företagets inkomstskattedeklaration eller fastighetsbeskattningen. Förlängd tidsfrist kan beviljas om du har en särskild orsak, till exempel en sådan sjukdom som hindrar dig från att lämna deklarationen inom utsatt tid.

Du kan ansöka om förlängd tidsfrist i MinSkatt eller med en blankett (Ansökan om förlängd inlämningstid för skattedeklaration). Observera att ansökan ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen för skattedeklarationen. Sänd inte ett läkarintyg med skattedeklarationen. Det räcker med en fritt formulerad redogörelse.

Förskottsskatter kan vid behov ändras 

Om företagets inkomster har minskat på grund av coronaviruset lönar det sig att ändra förskottsskatten. Du kan söka ändring flera gånger under året. Du får också söka ändring i betalningsmånaderna för förskottsskatt. Anvisning: Så här ansöker du om förskottsskatt i MinSkatt

Om dina förskottsskatter redan har förfallit ska du ansöka om ett betalningsarrangemang. Du kan ansöka om betalningsarrangemang.

Moms 

  • Det är inte möjligt att bevilja förlängd tidsfrist för deklaration av moms eller andra skatter på eget initiativ. Kom ihåg att lämna momsdeklarationen även om ditt företag inte haft någon momspliktig verksamhet. Ange då Ingen verksamhet under skatteperioden. Skatteförvaltningen påför en förseningsavgift för försenade deklarationer. Obs!Om ditt företag har deklarationer som inte lämnats kan företaget inte beviljas ett betalningsarrangemang.
  • Anvisningar om momsbeskattningen i coronavirussituationen

Understöd och bidrag som betalats till företag under coronasituationen

Offentliga samfund, såsom kommunerna, betalar på grund av coronaviruset ekonomiskt understöd och bidrag till företag och företagare. Hur beaktas dessa understöd och bidrag i beskattningen? 

För arbetsgivare

Vanliga frågor

En nyttighet hör till näringsverksamhetens förvärvskälla och räknas till näringsverksamhetens nettoförmögenhet om den uteslutande eller huvudsakligen används i näringsverksamheten (53 § NärSkL). Frågan om en bil hör till näringsverksamhetens förvärvskälla avgörs enligt antalet körkilometer. Om mer än hälften av det sammanlagda kilometerantalet hänför sig till näringsverksamheten, hör bilen till näringsverksamhetens förvärvskälla. Förhållandet mellan körningar inom näringsverksamheten och privata körningar granskas i regel per skatteår.

När man avgör om bilen hör till näringsverksamhetens förvärvskälla beaktas förutom de faktiska kilometrarna för ett enskilt skatteår dock även deras eventuella avvikelse från det sedvanliga bruket av bilen i näringsverksamheten. Vid denna bedömning kan den aktuella coronavirussituationen betraktas som ett tillfälligt undantag, och en bil som tidigare hörde till näringsverksamhetens förvärvskälla fortfarande kan höra till näringsverksamhetens förvärvskälla i beskattningen även om över hälften av körningarna under skatteåren 2020 och 2021 inte skulle vara körningar i näringsverksamheten. Observera att den faktiska privata användningens andel av kostnaderna för bilen ska dock intäktsföras i beskattningen.

Privatbrukets andel har betydelse också för tilläggsavdraget som görs på basis av körningar i näringsverksamheten (NärSkL 55 §). Till denna del är maximibeloppet alltid skatteårsspecifikt, dvs. om mindre än hälften av antalet kilometer under skatteåret utgör körningar i näringsverksamheten, kan man göra tilläggsavdrag i beskattningen på basis av resorna som hänför sig till näringsverksamheten.

Sidan har senast uppdaterats 2.2.2022