Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Nytt i MinSkatt i november

I MinSkatt kan man fr.o.m. den 19 november kl. 18 lämna in anmälningar som för tillfället lämnas i Skatteförvaltningens e-tjänst. Den nuvarande inloggningssidan ”Elektroniska anmälningar, deklarationer och ansökningar” tas ur bruk.

I november kommer vi att förbättra sökningen av transaktioner och granskningen av saldouppgifter. Också uppföljningen av behandlingsläget i MinSkatt kommer att omfatta nya ansökningar och anmälningar.

Dessutom kan de privatpersoner och företag inom EU som använder eIDAS-identifiering identifiera sig i MinSkatt och skicka kontaktbegäranden.

Anmälningar som gäller land-för-land-rapportering för beskattningen kan lämnas i MinSkatt från och med den 19 november.

I MinSkatt kan man sköta mer ärenden än förut

En separat inloggningssida för Skatteförvaltningens e-tjänst (ilmoitus.vero.fi) tas ur bruk. Funktionerna finns fr.o.m. den 19 november i MinSkatt. Identifieringen i MinSkatt sker på samma sätt som tidigare. Dessutom tas eIDAS-identifiering för EU-medborgare i bruk. Den har använts i Skatteförvaltningens e-tjänst. Man kan sköta ärenden begränsat med hjälp av eIDAS-indentifieringen.

Via MinSkatt går det att

 • lämna vissa årsanmälningar
 • lämna fastighetsmäklares eller värdepappershandlares överlåtelseskattedeklaration
 • skicka bouppteckning eller göra övriga begäranden som anknyter till bouppteckningen på kundens vägnar
 • göra uppgiftsbegäranden om enskilda handlingar
 • be om en diskussion på förhand
 • ansöka om källskattekort för dividend-, ränte- eller royaltyinkomst (endast samfund)
 • ansöka om återbäring av källskatt på dividend-, ränte- eller royaltyinkomst (personer och samfund).

Efter inloggningen väljer man i punkten Begränsad anmälan och begäran om uppgifter länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat.

Via länken kan anmälningar lämnas till exempel då en arbetstagare i ett företag skickar uppgifter om sin kund endast en gång. För att skicka uppgifterna krävs i denna situation inte Suomi.fi-fullmakt.

Uppgifter som lämnats via denna länk kopplas alltså inte på något sätt till uppgiftslämnarens personliga skatteärenden. Om du exempelvis som fastighetsmäklare skickar en överlåtelseskattedeklaration för din kunds räkning eller om du som jurist skickar en bouppteckning på din kunds vägnar visas dessa uppgifter inte för dig i MinSkatt när du sköter dina personliga skatteärenden.

Mer information och anvisningar läggs till i vero.fi i november på sidan Information om MinSkatt samt på anvisningssidorna för olika anmälningar och ansökningar.

Förbättringar i sökning av transaktioner

Sökvillkoren har förbättrats i sökning av transaktioner. I fortsättningen är det till exempel möjligt att till transaktionssökningens sökresultat ta med betalningar som gjorts under en tidsperiod som motsvarar sökningen.

Bokförare ser sammandrag av kundernas saldoinformation via kundlistan

Bokföringsbyråerna och bokförarna får en ny vy i MinSkatt. Till vyn kommer man via kundlistan, dvs. på sidan där man väljer den man uträttar ärenden för. På den nya sidan visas kunderna och dessutom

 • uppgifter om kundernas öppna saldon
 • det senaste sammandraget där man ser skattebetalningsläget
 • de utredningsbegäranden som väntar på svar
 • information om försenade skattedeklarationer.

Som bokförare ser du saldoinformation ifall din kund har gett dig Suomi.fi-fullmakten Hantering av skatteärenden.

I den nya vyn finns uppgifter om alla kunder om antalet kunder är 300 eller mindre. Om det finns fler än 300 kunder ser du uppgifterna om de kunder som du lagt till dina favoriter.

Du kan följa upp hur behandlingen av ärendet framskrider i MinSkatt

Du kan i MinSkatt följa upp hur behandlingen av anmälan, deklarationen eller ansökan framskrider om du skickar någon av följande:

 • omprövningsbegäran (alla andra men inte arvsbeskattning i Finland)
 • ansökan om dispens för förluster
 • ansökan om skriftlig momshandledning
 • ansökan om återbäring av överlåtelseskatt
 • ansökan om rätt till återbäring av bilskatt på grund av skada
 • ansökan om återbäring av bilskatt på grund av skada.

Behandlingen av ansökan om förhandsavgörande har kunnat följas upp i MinSkatt redan tidigare. I framtiden utvidgas uppföljningen av behandlingsläget till allt fler anmälningar och deklarationer.

I MinSkatt visas som status för behandlingen av deklarationen eller ansökan Har tagits emot, Under behandling, Väntar på tilläggsutredning eller Färdig.

De som använder eIDAS-identifiering i EU-länder kan skicka kontaktbegäran

Medborgare och företag i EU-länder kan identifiera sig i MinSkatt med hjälp av eIDAS-identifieringen, dvs. med dentifieringsverktyget i sitt land. Användaren av eIDAS-identifieringen kan dock tills vidare sköta ärenden i MinSkatt begränsat:

 • En utländsk privatperson kan fylla i en kontaktbegäran med hjälp av vilken hen kan inleda ärendet elektroniskt hos Skatteförvaltningen i Finland.
 • Utländska privatpersoner och företag kan i vissa mycket begränsade situationer lämna anmälningar eller ansökningar i MinSkatt.

Möjligheterna till att sköta ärenden utökas i framtiden.

Ytterligare information och anvisningar publiceras i november på sidorna Identifiering - gör så här och Information om MinSkatt.

Anmälningar som gäller land-för-land-rapporteringen kan i fortsättningen lämnas i MinSkatt

Lomake.fi stängs den 29 februari 2024 men land-för-land-rapporter och anmälningar om den utredningsskyldige kan lämnas i MinSkatt redan den 19 november från och med kl. 18. I webbtjänsten Ilmoitin.fi kan du lämna anmälningar på vanligt sätt också i fortsättningen.

Land-för-land-rapporteringen berör sådana multinationella koncerner vars omsättning är minst 750 miljoner euro enligt koncernresultaträkningen.

Ytterligare information publiceras på sidan Land-för-land-rapport för beskattningen i november. Dessutom kommer blankettanvisningar att publiceras i vero.fi för anmälan i MinSkatt. De nuvarande blankettanvisningarna som gäller Lomake.fi är tillgängliga fram till slutet av februari 2024.

Sidan har senast uppdaterats 8.11.2023