Inkomstregistret – ändringar i anmälan av löner och arbetsgivarprestationer 2019

Anmälan av löneuppgifter ändrades när inkomstregistret togs i bruk. Löner och arbetsgivarprestationer som betalats 1.1.2019 eller senare ska anmälas till inkomstregistret. Ändringen gäller alla som anmäler löneuppgifter, till exempel företag och organisationer, föreningar och hushåll. 

Löneuppgifterna anmäls separat för varje löneutbetalning

Löneuppgifterna ska anmälas till inkomstregistret separat för varje löneutbetalning med en anmälan om löneuppgifter. Anmälningstiden är i regel betalningsdagen + 5 dagar 

Exempel: Arbetsgivaren betalar arbetstagarens lön 15.1.2019. Lördag, söndag eller annan helgdag påverkar inte beräkningen av den femte kalenderdagen efter betalningsdagen, men eftersom den sista inlämningsdagen för anmälan 20.1.2019 är en söndag måste arbetsgivaren anmäla den utbetalda lönen till inkomstregistret senast på måndag 21.1.2019.

Utbetalda löner, arbetsersättningar och bruksavgifter anmäls i årsanmälan för sista gången för betalningsåret 2018

Årsanmälningar om lön behöver inte lämnas från och med betalningsåret 2019. Anmälan till inkomstregistret ersätter

  • arbetsgivarens och prestationsbetalarens årsanmälan
  • uppgifter om löner, arbetsersättningar och bruksavgifter i årsanmälan om begränsat skattskyldiga.

Anmäl löner som betalats ut 1.1.2019 eller senare med en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret inom 5 dagar från betalningen.

Anmäl betalda sjukförsäkringsavgifter med arbetsgivarens separata anmälan månatligen senast den femte dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden.

Om ditt företag är infört i arbetsgivarregistret, ska du lämna arbetsgivarens separata anmälan även för de månader då inga löner betalats ut.

Läs mer om hur man anmäler löneuppgifter till inkomstregistret.

Anmäl de korrigeringar till inkomstregistret som gäller löner som har betalats ut 1.1.2019 och därefter.

Löner och arbetsgivarprestationer som betalats ut 2018 eller tidigare ska anmälas till Skatteförvaltningen med deklaration av arbetsgivarprestationer enligt skatteperiod.

Den sista inlämningsdagen för deklarationen av arbetsgivarprestationer är den 12 dagen i den månad som följer på skatteperioden.

Om ditt företag är infört i arbetsgivarregistret, ska du deklarera arbetsgivarprestationer även för de skatteperioder då inga löner betalats ut.

Läs mer om deklaration av skatter på eget initiativ

Kom ihåg att lämna en årsanmälan om löner ännu för betalningsåret 2018. Lämna in årsanmälan elektroniskt senast 4.2.2019 (på papper senast 31.1.2019). Läs mer om årsanmälan

Också korrigeringar som gäller löner som betalats ut före 1.1.2019 ska anmälas till Skatteförvaltningen.

Uppgifterna till inkomstregistret ska anmälas elektroniskt

Om du tidigare har lämnat årsanmälningarna till Skatteförvaltningen via Ilmoitin.fi eller Lomake.fi eller på pappersblankett, ska du kontrollera i tabellen hur du ska lämna löneuppgifterna till inkomstregistret i fortsättningen. 

Om du har använt webbtjänsten Ilmoitin.fi för att lämna årsanmälan, kan du i fortsättningen anmäla arbetsgivarprestationer via inkomstregistrets tekniska gränssnitt. Uppgifter kan inte sändas från Ilmoitin.fi till inkomstregistret.

Med det tekniska gränssnittet kan löneuppgifterna lämnas direkt från lönesystemet till inkomstregistret utan att användaren behöver övergå till en särskild tjänst för anmälningar till inkomstregistret.  Läs mer om anmälan via ett tekniskt gränssnittet.

Om du inte har möjlighet att använda det tekniska gränssnittet, kan du anmäla uppgifterna i inkomstregistrets e-tjänst som du loggar in i på webbplatsen inkomstregistret.fi. Du kan sända filer i XML-format till inkomstregistret via laddningstjänsten i e-tjänsten. Läs mer om att anmäla uppgifter i e-tjänsten.

Om du har använt webbtjänsten Lomake.fi (tidigare Suomi.fi-webblankett) för att lämna årsanmälan, kan du i fortsättningen anmäla arbetsgivarprestationer via inkomstregistrets e-tjänst.

I e-tjänsten kan du lämna uppgifter till inkomstregistret på två olika sätt: genom att ladda upp filer eller mata in uppgifterna från en enskild anmälan. Läs mer om att anmäla uppgifter i e-tjänsten.

Om du har använt en pappersblankett för att lämna årsanmälan, kan du i fortsättningen anmäla arbetsgivarprestationer via inkomstregistrets e-tjänst.

Uppgifterna kan endast av särskilda skäl anmälas till inkomstregistret på pappersblankett. Ett särskilt skäl är till exempel att det är omöjligt för en privatperson, ett dödsbo, en tillfällig arbetsgivare eller en utlänning att lämna anmälan på elektronisk väg på grund av tekniska hinder.

Läs mer om att anmäla uppgifter i e-tjänsten

Läs mer om att anmäla uppgifter på pappersblankett 

Obs. Förtroendepersonavgifter som partier anmält ska inte anmälas till inkomstregistret. Kontakta oss på adressen ohjelmistotalot@vero.fi för att komma överens om hur du ska anmäla uppgifterna till Skatteförvaltningen.

Läs mer om inkomstregistrets anmälningskanaler.

Löneuppgifter som anmälts till inkomstregistret visas i MinSkatt

När ett företag har anmält löner och arbetsgivarprestationer till inkomstregistret, räknar Skatteförvaltningen ihop dem till totalbelopp den 6 dagen i den månad som följer på skatteperioden eller följande vardag. Uppgifterna visas i MinSkatt på den vardag som följer på den dag totalbeloppen har bildats.

  • Exempelvis om den 6 dagen i en månad är en lördag, bildas totalbeloppen av lönerna och arbetsgivarprestationerna måndagen den 8. Uppgifterna visas i MinSkatt tisdagen den 9.

Betalningsdagen förändras inte

Arbetsgivarprestationernas sista betalningsdag är densamma som tidigare, dvs. den 12 dagen i månaden. Om förfallodagen är en lördag eller en helgdag, ska man betala arbetsgivarprestationerna senast den första vardagen därefter. Arbetsgivarprestationerna kan betalas via MinSkatt, som förut.

Vilka är följderna av försenad anmälan eller betalning?

Förseningsavgift

Förseningsavgift påförs för prestationer som betalats 2019 endast i det fall att försummelsen av anmälningsskyldigheten tyder på uppenbar likgiltighet. Förutom för prestationer som betalats, gäller detta för förmåner som beviljats och återbetalningar som gjorts.

Försummelseavgift

Om en löneuppgiftsanmälan är felaktig från beskattningssynpunkt, skickar Skatteförvaltningen ett brev till uppgiftslämnaren. Uppgiftslämnaren ska korrigera de felaktiga uppgifterna till inkomstregistret för att inte behöva betala försummelseavgift. Skatteförvaltningen kan inte korrigera de felaktiga uppgifterna.

Skattebetalning och dröjsmålspåföljder

Arbetsgivarprestationerna ska betalas till det belopp som anges för förpliktelserna i MinSkatt på förfallodagen. Om förpliktelserna betalas till ett för litet belopp, börjar dröjsmålsränta löpa på den andel som inte betalats eller som betalas senare.

Anmälningar till inkomstregistret kan också lämnas via Palkka.fi

Från och med januari 2019 sänder webbtjänsten Palkka.fi anmälningar om de löner som räknats ut i Palkka.fi direkt till inkomstregistret. Om ett hushåll använder Palkka.fi för löneutbetalning, sänder webbtjänsten hushållets anmälningar automatiskt till inkomstregistret. I Palkka.fi ska företagsanvändare välja automatisk anmälningsrörelse för att webbtjänsten ska sända anmälningarna till inkomstregistret.

När anmälningarna går via Palkka.fi behöver uppgifterna inte ytterligare sändas till inkomstregistret separat. Om ett hushåll eller företag så vill kan det också självt lämna uppgifterna till inkomstregistret exempelvis via inkomstregistrets e-tjänst.

Underredovisningsenheter används inte längre

Skatteförvaltningen slopar användningen av underredovisningsenheter för löneuppgifter som anmäls till inkomstregistret. Underredovisningsenheter används inte för löner från och med 1.1.2019 eller för pensioner och förmåner från och med 1.1.2021. Man kan anmäla uppgifter till inkomstregistret enligt underredovisningsenhet, men den uppgiften förmedlas inte till Skatteförvaltningen.

Vem kan jag kontakta när det gäller att anmäla löneuppgifter?

Kontakta Skatteförvaltningen om din fråga gäller exempelvis om en inkomst är skattepliktig, om förskottsinnehållning ska verkställas på en prestation eller om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska betalas.

Kontakta Inkomstregisterenheten (inkomstregistret.fi) om du har en allmän fråga om anmälningar till inkomstregistret, om e-tjänsten eller exempelvis om hur man hänför löneslagen inom löneadministrationen till de olika inkomstslagen som finns i inkomstregistret.

Ytterligare information: