Ändringar som gäller beskattningen av samfunds förvärvskällor

Indelningen i olika förvärvskällor hos samfund slopas genom en lagändring som träder i kraft 1.1.2020. Bestämmelserna tillämpas för första gången i beskattningen för 2020.

Efter att indelningen i förvärvskällor slopats beräknas samfundens inkomster i regel enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (näringsskattelagen), oavsett karaktären på den verksamhet som ett samfund bedriver. Slopandet av indelningen av samfundens inkomster enligt förvärvskälla gäller dock inte jordbruk. För jordbruken verkställs beskattningen även efter lagändringen enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk.

Ändringen gäller så gott som alla samfund

Lagändringen gäller endast samfund, exempelvis aktiebolag och andelslag. De nya bestämmelserna inverkar således inte på beskattningen av exempelvis fysiska personer, rörelseidkare och yrkesutövare, öppna bolag, kommanditbolag och samfällda förmåner.

Alla samfund omfattas emellertid inte av den slopade indelningen i förvärvskällor. Den slopade indelningen i förvärvskällor gäller inte allmännyttiga samfund, offentliga samfund, andra delvis skattefria samfund enligt inkomstskattelagen, utländska dödsbon eller bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag. Dessa samfund kan även efter lagändringen ha tre förvärvskällor, och näringsskattelagen tillämpas på dem endast när de bedriver näringsverksamhet.

Den personliga förvärvskällan avskaffas

När indelningen i förvärvskällor slopas innebär det att samfundens förvärvskälla för annan verksamhet, dvs. den personliga förvärvskällan, som beskattas enligt inkomstskattelagen avskaffas. Efter lagändringen hör de tillgångar som tidigare hörde till ett samfunds förvärvskälla för annan verksamhet i allmänhet till det nya tillgångsslag, övriga tillgångar, som lagts till samfundens förvärvskälla för näringsverksamhet. Oavdragna förluster i den personliga förvärvskällan och överlåtelseförluster får dras av i förvärvskällan för näringsverksamhet under den återstående tid förlusterna får dras av.

Löpande inkomster som uppkommer på basis av övriga tillgångar och utgifter och förluster för inkomstens förvärvande är inkomster och utgifter i näringsförvärvskällan. Utgifterna och förlusterna får i regel dras av från alla inkomster i näringsförvärvskällan. Man har dock begränsat avdragen av exempelvis förluster från överlåtelse av sammanslutningsandelar som ingår i övriga tillgångar och förluster från överlåtelse av andra än bostads- och fastighetsaktier.

Ändringen inverkar inte på begreppet näringsverksamhet

Den slopade indelningen i förvärvskällor inverkar inte på innehållet i begreppet näringsverksamhet. Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till näringsverksamhet, avses enbart egentlig näringsverksamhet, dvs. rörelse- och yrkesverksamhet.

Ändringar även i annan skattelagstiftning

I samband med slopandet av indelningen i förvärvskällor har också ändringar gjorts förutom i näringsskattelagen även i inkomstskattelagen, lagen om koncernbidrag vid beskattningen, lagen om bostadshusreservering vid beskattningen, lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen och lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning. Exempelvis tillämpningsområdet för lagen om koncernbidrag vid beskattningen har ändrats så att sådana aktiebolag och andelslag som beskattas enligt näringsskattelagen får, med vissa undantag, ge eller ta emot koncernbidrag.

Tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2020

De nya bestämmelserna tillämpas första gången vid inkomstbeskattningen för år 2020. Så för samfund vars räkenskapsperiod går ut 1.1.2020 eller efter det verkställs beskattningen för räkenskapsperioden i fråga i sin helhet enligt näringsskattelagen, oavsett karaktären på samfundets verksamhet. Vid beskattningen av räkenskapsperioder som går ut 31.12.2019 eller före det tillämpas nu gällande bestämmelser.

Kan beaktas i förskottsskatter fr.o.m. 1.1.2020

Slopandet av förvärvskällorna kan beaktas först i de förskottsskatter som fr.o.m. 1.1.2020 fastställs för skatteåren 2020 och 2021. Skatteförvaltningen rättar inte på myndighetsinitiativ de förskottsskatter som har fastställts före det.

Om ett samfund enligt de nuvarande bestämmelserna har inkomst i den personliga förvärvskällan eller sådana oavdragna förluster i den personliga förvärvskällan som samfundet vill att ska beaktas i dess beskattningsbara näringsinkomst som utgör grund för förskotten för skatteåren 2020 och 2021, kan samfundet på dessa grunder fr.o.m. 1.1.2020 ansöka om ändring i sin förskottsskatt via MinSkatt.

Skatteförvaltningen har publicerat en fördjupad skatteanvisning om ändringen av indelningen i förvärvskällor. Skatteförvaltningen uppdaterar även sina övriga anvisningar till följd av ändringen.

Läs mer: