Ansökan om ombudsstatus

En organisation som har ett finskt FO-nummer och en giltig Katso-kod med behörighet som huvudanvändare kan under de nedannämnda kriterierna ansöka om ombudsstatus hos myndigheten. Statusen gäller tills vidare. Statusen har behörighet KATSO - Ombud. Med hjälp av behörigheten kan organisationens Katso-huvudanvändare använda en Excel-tabell för att skapa en fullmakt för elektronisk kommunikation för flera huvudmän.

Ombudsstatus kan beviljas enligt följande kriterier:

  • det finns ett uppdragsavtal mellan ombudet och huvudmannen och
  • ett av följande villkor uppfylls
    • organisationen är medlem i ekonomiförvaltningsbundet (Taloushallintoliitto) eller disponentförbundet eller
    • organisationen har varit verksam minst två år och man kan anse att en del av branschen är att fungera som professionellt ombud eller
    • det är fråga om koncernens interna ekonomiförvaltning eller ett ombud som sköter långfristiga kundrelationer.

Ombudsstatus söks med nedanstående blankett. Skicka den undertecknade blanketten till den adress som framgår av blanketten.

Ansökan om ombudsstatus (doc / pdf)

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken