Fullmakt för elektronisk kommunikation

Med fullmakt för elektronisk kommunikation avses ett förfarande där en huvudman (t.ex. ett företag) kan auktorisera ett ombud (t.ex. en bokföringsbyrå) att sköta huvudmannens ärenden i elektroniska tjänster.

En förutsättning för att skapa en fullmakt är att ombudet och huvudmannen har ingått ett uppdragsavtal. Ombudet ska ha en Katso-kod med hjälp av vilken hen skapar en fullmakt i webbtjänsten Katso och skickar den till huvudmannen för godkännande. Huvudmannen (eller hens representant) aktiverar auktoriseringen genom att godkänna fullmakten. Fullmakten kan godkännas antingen med hjälp av nätbankskoder via en länk som kommer till e-posten, eller vid ett av Skatteförvaltningens Katso-kundregistreringsställen. Behörigheterna och giltighetstiden framgår av fullmakten. Ombudet sköter ärenden för sin huvudmans räkning i de elektroniska tjänsterna i den omfattning som behörigheterna tillåter.

En fullmakt för elektronisk kommunikation kan även skapas för flera huvudmän samtidigt, om ombudet har ombudsstatus.

Anvisningar

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken