Tillgänglighetsutlåtande – Tjänsten för bilskattedeklarationer

Skatteförvaltningen strävar efter att se till att dess webbplats och digitala tjänster är tillgängliga enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Tjänsten för bilskattedeklarationer och upprättades 27.8.2020. Tillgängligheten hos den här digitala tjänsten utvärderades av Eficode 27.3.2019.

Status för kravöverensstämmelse

Den här webbplatsen uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Underlåtenhet att uppfylla kraven och undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll (enligt kriterierna WCAG 2.1)

Följande innehåll och/eller funktioner överensstämmer inte med kraven:

 1. Textalternativ: Det finns brister i vissa visuella elements textalternativ, vilket innebär att skärmläsaranvändare inte får någon eller tillräcklig information om dem. (WCAG 1.1.1, 2.4.4)
  • Logotypen saknar en alt-text.
  • Beskrivningsikonerna för knapparna Identifiering som privatperson/företag på sidan Identifiering är inte dolda för skärmläsaren.
  • Ta bort-länkarna (X) och frågeteckenknapparna på halvfärdiga anmälningar saknar textalternativ.
 2. Tangentbordsanvändning: det är inte möjligt att komma åt alla funktioner med tabulatortangenten (WCAG 2.1.1):
  • frågeteckenknapparna på blanketterna
  • dragspelspaneler på olika sidor
  • bläddra-knappen på sidan för infogande av bilagor.
 3. Respons om funktioner: Skärmläsaranvändare får ingen respons om utförandet av funktionerna utan att flytta fokus. Dessa är t.ex. skicka och ta bort bilskattedeklarationer, betala, granska uppgifterna i bilskattedeklaration som skickas samt ladda upp och ta bort bilagor. (WCAG 4.1.3)
 4. Felmeddelanden: Felmeddelanden kan inte observeras med skärmläsare. Användaren får inte information om förekommande fel när hen försöker fortsätta. (WCAG 3.3.1, 4.1.3, Användbarhet)
 5. Felmeddelanden som visas i sidornas övre kant är fältspecifika, och därför är de visuellt urskiljbara från fälten som de hänför sig till. Korrigeringen av fel är krångligt även för icke-synskadade användare på grund av att de kan vara tvungna att rulla sidan fram och tillbaka mellan felmeddelanden och felaktiga fält. Dessutom visas felmeddelanden på ett vilseledande sätt på två olika ställen på sidorna. Skärmläsaranvändare stöter på problem även på grund av att de fältspecifika felmeddelandena inte kopplats programmässigt till fälten, varför de inte får information om att värdet är felaktigt när de förflyttar sig till fältet. (WCAG 3.3.1, 4.1.3, Användbarhet)
 6. Etiketter: Etiketterna (label) för nästan alla fält på blanketten i tjänsten är programmässigt felkopplade till motsvarande fält. Det finns label-element, men de hänvisar till id-attribut som inte existerar. På alla blanketter finns även title-attribut som NVDA-skärmläsare kan läsa, men användning av dessa rekommenderas inte, eftersom alla skärmläsare inte kan läsa dem.
  Fälthelheterna har grupperats även med fieldset-element (t.ex. Växellåda, Framdrivning, Fordonet är nytt/begagnat), vilket är bra, men de saknar ett legend-element som bestämmer gruppens namn och med hjälp av vilken skärmläsaren identifierar fälthelheternas rubriker. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
 7. Sidrubriker: Alla sidors title-element har formen ”Tjänsten för bilskattedeklarationer”. Sidrubriken ger därför inte användaren någon information om var hen befinner sig och användaren kan inte använda den för att skilja sidorna från varandra. (WCAG 2.4.2)
 8. Snabblänk: Sidorna saknar en snabblänk direkt till innehållet. Tangentbordsanvändare tvingas därmed gå igenom länkarna i menyraden upptill på varje sida, innan de kommer sidans kärninnehåll i innehållsområdet. (WCAG 2.4.1)
 9. Kontraster: Följande brister observerades i kontrasterna mellan text och bakgrund: Vit text på ljusgrön bakgrund på tangentkopplade knappar (1,66:1), orange länkar (3,84:1) och asterisker som markerar obligatoriska fält (3,87:1).
  Dessutom upptäcktes brister i kontrasten hos följande gränssnittskomponenter och grafiska element: blankettfältens ljusgrå kanter (1,54:1) och felaktiga blankettfälts ljusröda kanter (2,25:1). Tangentkopplade knappars ljusröda kanter (t.ex. Avbryt, Tillbaka till framsidan, Tillbaka till toppen) (1,39:1). Svaga kontraster orsakar problem särskilt för personer med nedsatt syn och ålderssynthet. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 10. Dragspelspaneler: Skärmläsaranvändare får inte någon information om dragspelspanelernas status, varför det är mycket svårt för användarna att förstå vilka element det är fråga om och om de är öppna eller stängda. (WCAG 4.1.2)
 11. Tidsgräns i anslutningen: Anslutningen till tjänsten avbryts efter en viss tid utan varning. (WCAG 2.2.1, användbarhet)
 12. Textavstånd: Synskadade användare måste kunna använda sina egna textavstånd för att förbättra innehållets läsbarhet. För närvarande när man redigerar textavstånd överlappar innehåll varandra i en del av tabellens celler. (WCAG 1.4.12)
 13. HTML-kodens kvalitet: Det förekommer brister i HTML-kodens kvalitet beroende på sida. Dessa problem kan i vissa fall göra att hjälpmedlen fungerar på överraskande sätt. (WCAG 4.1.1)
 14. Skalbarhet: Tjänsten är responsiv och förstoras riktigt bra i de flesta fallen, vilket krävs av WCAG 2.1-kriterierna. Dock om innehållet har en bredd på 320 CSS-pixlar överlappar innehåll varandra en aning i en del av tabellens celler. (WCAG 1.4.10)
 15. Rubriker: Det finns vissa brister i användningen av HTML-rubriknivåer. Till exempel på vissa sidor hoppas nivån <h3> eller nivåerna <h2>–<h3> över helt. Dessa brister gör det svårare att förstå de inbördes relationerna mellan sidornas struktur och informationen. (WCAG 1.3.1)
 16. Länkar som öppnas i nytt fönster: Länkar som öppnas i nya webbläsarflikar eller -fönster (t.ex. Anvisningar, Tilläggsuppgifter om bilskatten, Öppna beslut (PDF)) har inte markerats. Därför får användaren ingen förhandsinformation om vad som kommer att hända när hen klickar på en länk. (WCAG 2.2.4, användbarhet)
 17. Anmärkningselement: Om tjänsten kräver en åtgärd av användaren indikeras detta för icke-synskadade användare med anmärkningsikoner och orange färg (t.ex. Begäran om utredning, Betalning). Anmärkningsikoner förmedlas dock inte till skärmläsaranvändare. (WCAG 1.1.1, 1.4.1)
 18. Deklarationernas länkar: Länkar som öppnar halvfärdiga och skickade deklarationer är problematiska för skärmläsaranvändare, eftersom de inte enbart utifrån länkens namn kan avgöra till vilken deklaration länken leder. (WCAG 2.4.4)
 19. Sidladdningar för blankettfältens val: I bilskattedeklarationen finns flera rullgardinsmenyer och alternativknappar, där ett val öppnar nya fält eller redigerar antalet fält på blanketten. Detta sker dock inte dynamiskt, utan fälten skapas först efter sidladdningen. Tangentbordsfokus verkar fungera varierande: ibland flyttas fokus logiskt genast till det fält som redigerats efter sidladdningen, men andra gånger flyttas det till sidans början. Detta är vilseledande i synnerhet för skärmläsaranvändare. (WCAG 3.2.2)
 20. Enheter: Blankettfältens enheter har inte kopplats programmässigt till fältrubriken. I detta fall får skärmläsaranvändare inte någon information om enheten. Dessutom kan inte skärmläsaren avläsa enheter för kilometer som har formen 000 km. (WCAG 3.3.2)
 21. Förflyttning mellan faser: Bilskattedeklarationens blankett har indelats i faser i dragspelspaneler, där man går till följande fas genom att trycka på Spara och Fortsätt. I detta fall förblir den föregående fasens dragspelspanel, vars fält är nu passiva, öppet och efter sidladdningen rullas sidan till början av följande dragspelspanel. Det är dock krångligare för skärmläsaranvändare att förstå denna interaktion, vilket kan vara förvirrande för användaren och få hen att tappa bort sig. Efter sidladdningen får användaren börja rulla sidan från början och är tvungen att bl.a. gå igenom tidigare fasers öppna dragspelspaneler och deras innehåll (gäller även tangentbordsanvändare) innan hen hittar följande fält att fylla i. (WCAG 2.4.1)
 22. Dolda knappar: I varje dragspelspanel på sidan finns dolda Skicka-knappar som dock står i tabulatorordning. Dessa är förvirrande för skärmläsaranvändare. (WCAG 1.3.1, 2.4.4)
 23. Frågeteckenknappar: Frågeteckenknapparna har genomförts som span-element, vilka skärmläsaranvändare inte får tillräcklig information om. Dessutom är tipstexten som öppnas under knappen inte i tangentordning och kommer genast till nästa utan först efter fältets etikett. (WCAG 4.1.2, 1.3.2)
 24. Uppgifter om den skattskyldige: Då användaren verkar som den skattskyldiges ombud, öppnas på blanketten fler ifyllbara fält som har rubricerats på samma sätt som fälten ovan. Fältet är inte grupperat programmässigt, varvid skärmläsaranvändare kan bland ihop eller missförstå dem. Dessutom saknar valknapparna (Person/Företag) rubrik, varför användaren kan ha svårt att förstå dem. (WCAG 3.3.2)
 25. Redigera-länkar: Skärmläsaranvändare kan ha svårigheter att avgöra vad som redigeras via dragspelspanelernas Redigera-länkar. (WCAG 2.4.4)
 26. Avbryt-knappen: Avbryt är inte en beskrivande knappterm från och med början av blankettens andra fas, eftersom den även sparar halvfärdiga bilskattedeklarationer. (Användbarhet)
 27. Infoga och ta bort bilagor: Länkar för att infoga bilagor är problematiska för skärmläsaranvändare, eftersom användarna inte kan enbart utifrån länkens namn avgöra vilken typ av bilaga som ska infogas. Knapparna för att ta bort bilagor kan på samma sätt vara problematiska, om det finns flera bilagor. (WCAG 2.4.4)
 28. Flikar: Flikarna är genomförda som länkar. Skärmläsaren får med andra ord inte information om att det är fråga om flikar. Valda flikar har heller inte markerats programmässigt. (WCAG 4.1.2)
 29. Uppladdning av bilagor före meddelande: Tjänsten anvisar användaren att ladda upp bilagor innan hen skickar meddelandet. Anvisningen urskiljs dåligt och processen är även i övrigt icke-intuitiv, eftersom användaren ska skriva meddelandet i gränssnittet innan bilagan infogas. Dessutom får inte skärmläsaranvändare denna anvisning när de ansluter till fältet. (WCAG 3.3.2, användbarhet)

Oproportionell börda

Det ovan nämnda innehållet och/eller funktionerna är inte tillgängliga på grund av att oproportionell börda som avses i artikel 5 i direktiv (EU) 2016/2102 som tillfälligt tillämpas på dem.

 • Bilbeskattningens funktioner överförs 1.1.2021 till Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt. Användningen av Tjänsten för bilskattedeklarationer som beskrivs i detta dokument upphör stegvis under perioden 31.12.2020–25.1.2021. Granskning i tjänsten är möjlig fram till 30.6.2021.
  • På grund av den korta tidsperioden mellan att tillgänglighetslagstiftningen träder i kraft 23.9.2020 och användningen av Tjänsten för bilskattedeklarationer upphör skulle uppdatering av Tjänsten för bilskattedeklarationer för att uppfylla tillgänglighetskraven medföra en oproportionell börda. På grund av detta uppdateras inte längre Tjänsten för bilskattedeklarationer.
  • Det är möjligt att lämna skattedeklarationen på papper, om systemets tillgänglighetsbrister förhindrar deklaration via e-tjänsten. Skattedeklarationsblanketter för bilbeskattningen finns på Skatteförvaltningens webbplats skatt.fi.

Respons och kontaktuppgifter

Märkte du brister i tillgängligheten? Informera oss om dem! Du kan kontakta oss med denna nätblankett.

Skatteförvaltningens bilbeskattning ansvarar för den här tjänstens tillgänglighet och hanteringen av responsen.

Tillämpningsförfarande

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör. I enlighet med lagen och inom ramen för övergångstiden strävar Skatteförvaltningen efter att svara på respons inom två veckor senast från och med 23.9.2020.

Om du inte är nöjd med svaret kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen tillgänglighetskrav.fi som administreras av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns information om hur du lämnar in klagomål och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn