Tillgänglighetsutlåtande – lomake.fi

Skatteförvaltningen strävar efter att se till att dess webbplats och digitala tjänster är tillgängliga enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Lomake.fi och upprättades 15.9.2020. Tillgängligheten hos den här digitala tjänsten har utvärderats av Eficode Oy.

Status för kravöverensstämmelse

Denna webbplats uppfyller delvis kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Underlåtenhet att uppfylla kraven och undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

De mest använda blanketterna Årsanmälan om dividender, specifikation samt sammandrag och Överlåtelseskattedeklaration är fullständigt tillgängliga. Blanketter som sparats i tjänsten Lomake.fi är fullständigt tillgängliga.

Icke-tillgängligt innehåll (enligt kriterierna WCAG 2.1)

 1. Layout och rubrikstrukturer: På flera banketter används inga rubrikstrukturer alls. På vissa blanketter förekommer huvudrubriken två gånger.
 2. Länkar: I skärmläsare ges inte information om att länkar öppnas i ett nytt fönster. I fråga om förfallodagen finns det på vissa blanketter en länk till tidsplaner-sidan på skatt.fi, på vissa anges förfallodagen däremot direkt i brödtexten.
 3. Gruppering av fält: Checkbox- och radioknapp-grupperna saknar gruppering. I lomake-elementgrupperna (Fieldset) används onödigt omfattande områden.
 4. Tabeller: På blanketterna har tabeller använts för att skapa deluppgiftsgrupper. Skärmläsare kan inte läsa upp innehållet i tabellerna, och tabellerna är krångliga även med tangentbordsnavigering. Innehållet (anmälda uppgifter) på en tabellrad som ska redigeras öppnas för redigering ovanför tabellen. Med skärmläsare är det med andra ord omöjligt att redigera och förstå innehåll. I tabellanvisningen finns det även mycket information som hänför sig till det visuella innehållet (nedanför de ifyllbara fälten, ovanför tabellen osv.). Rubrikerna i tabellen (deluppgiftsgrupp) är markerade som länkar.
 5. Anvisningar: I anvisningarna används sensoriska kännetecken, som färg och placering. T.ex. ”i de vita fälten”, ”i tabellen nedtill”, ”i de ovanstående”. Title-anvisningstexterna visas/hörs inte för tangentbords- och skärmläsaranvändare. Datumformatet framkommer inte i skärmläsare. Rätt format framkommer inte heller av felmeddelandet, eftersom skärmläsare inte läser upp tecknet ' - '. Dessutom är det vilseledande att de aktuella fältens title-text är annorlunda, och den visas inte heller för tangentbordsanvändare.
 6. Kodens validitet: HTML-kodens kvalitet kunde inte valideras.
 7. Felmeddelanden: Skärmläsare får inte information om OK-knappen i felmeddelanden. I fråga om tidsgränsen ges inte information i skärmläsare om knapparna ”lämna” och ”ångra” i rutan ”Vill du lämna sidan”.
 8. Snabblänk: En snabblänk direkt till innehållet saknas.
 9. Brister i tangentbordsnavigering: Navigeringen går inte framåt i logisk ordningsföljd. I koden anges ofta tabindex=""1"" för ett fält. Det går inte att välja alternativknappar med tangentbord.
 10. Tabellayout på blanketter: Skärmläsare inleder de ifyllbara fälten genom att läsa upp t.ex. rad -1 kolumn 0. Tabellstrukturen medför ett överdrivet antal ”tomma” rader i skärmläsare.
 11. Datumfält: Vanligen krävs att datum matas in med punkter (12.03.2019) eller bindestreck (2019-05-15) och anvisning om hur uppgifterna ska matas in saknas. Först i felmeddelandet anges i vilket format uppgifterna ska matas in.
 12. Blankettfältens ordningsföljd: T.ex. på Cbc-blanketten går det att välja radioknapp-fälten i avsnittet Rapporteringsroll, förutsatt att användaren långt tidigare har valt alternativet ”Inget av de ovan nämnda” som Uppgiftslämnarens roll på blanketten.
 13. Markering av text: Understrykning används som markeringssätt, vilket gör det svårt att särskilja texten från länkar.
 14. Tomma form label-element: På blanketterna finns tomma form label-element, t.ex. identifieringsrelaterade uppgifter som skärmläsare läser som tomma.

Oproportionell börda

Det ovan nämnda innehållet och/eller funktionerna är inte tillgängliga på grund av att oproportionell börda som avses i artikel 5 i direktiv (EU) 2016/2102 som tillfälligt tillämpas på dem.

 1. Tjänsten Lomake.fi skapades i början av 2000-talet och dess tekniska utförande stöder för närvarande inte tillgänglighetskraven i tillräckligt stor omfattning, och det är svårt att uppfylla dem i den nuvarande tjänsten. Att göra ändringar med anledning av tillgängligheten i de nuvarande användargränssnitten i Lomake.fi bedöms vara mycket omfattande och det tekniska utförandet skulle kräva en storskalig ombyggnad av tjänsten. Kostnaderna för de nödvändiga ändringarna är stora i relation till antalet blanketter som lämnas in via tjänsten.
 2. Dessutom kommer blanketter att överföras stegvis till MinSkatt fram till 2024, varefter blanketterna är webbtillgängliga.

Respons och kontaktuppgifter

Märkte du brister i tillgängligheten? Informera oss om dem! Du kan kontakta oss med denna nätblankett.

Tillämpningsförfarande

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör. I enlighet med lagen och inom ramen för övergångstiden strävar Skatteförvaltningen efter att svara på respons inom två veckor senast från och med 23.9.2020.

Om du inte är nöjd med svaret kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen tillgänglighetskrav.fi som administreras av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns information om hur du lämnar in klagomål och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn