Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Så här gör du en fullmaktsansökan i Suomi.fi

Vissa samfund ska göra en fullmaktsansökan i e-tjänsten Suomi.fi innan de kan börja ge fullmakter självständigt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Fullmakt med ansökan är avsett för sådana företag och samfund vars uppgifter inte är införda i handelsregistret, föreningsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet FODS. 

Denna anvisning riktar sig särskilt till samfällda skogar, väglag, fiskelag och skifteslag samt dödsbon med FO-nummer. Anvisningen lämpar sig även för sådana företag, samfund och föreningar vars firmatecknares personbeteckningar inte är registrerade i handelsregistret eller föreningsregistret.

Finländska företag och samfund ska alltid ha ett FO-nummer för att de ska kunna ge en annan person eller ett annat företag fullmakt att sköta ärenden på deras vägnar.

Förbered dig, gör ansökan och ge fullmakt

 1. Kom överens om för vilka i samfundet ni ska söka fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt – dvs. vilka i samfundet som ska hantera och bevilja Suomi.fi-fullmakter.

  Om du ansöker om fullmaktsrätt exempelvis till dig själv, ska du efter att du fått fullmaktsrätt logga in i Suomi.fi-fullmakter och självständigt ge Suomi.fi-fullmakter, dvs. ärendefullmakter. Du kan ge Suomi.fi-fullmakter exempelvis till dig själv, en bokföringsbyrå eller medlemmar i ditt samfund.

  Representantens fullmaktsrätt kan sökas för en person som representerar ett företag eller samfund som har fått fullmakt av en annan person eller ett annat företag eller samfund. Om du ansöker om representantens fullmaktsrätt exempelvis till dig själv, kan du framöver 

  • ge representationsfullmakter till andra personer – en person med representationsfullmakt kan, på det företags eller samfunds vägnar som hen representerar, sköta ärenden för den som har befullmäktigat företaget eller samfundet
  • be om ärendefullmakter av andra företag, samfund eller personer på den parts vägnar som du representerar.

  Exempel: Ett samfund ger en bokföringsbyrå en ärendefullmakt för skötsel av skatteärenden. För bokföringsbyråns ekonomichef söks representantens fullmaktsrätt. Ekonomichefen ger bokförarna i bokföringsbyrån representationsfullmakt. Därefter kan bokförarna sköta skatteärenden på bokföringsbyråns kundorganisations vägnar.

  Observera att det enbart utifrån fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt inte går att sköta ärenden exempelvis i MinSkatt. För att sköta ärenden krävs det ärendefullmakt eller representationsfullmakt.

 2. När dessa personer befullmäktigas ska olika bilagor bifogas till fullmaktsansökan utifrån vem som fullmaktsgivare.

 3. Ta reda på vilka som har firmateckningsrätt i samfundet, dvs. som kan underteckna fullmaktsansökan.

  Firmateckningsrätt på ett samfunds vägnar kan även innehas av ett annat företag eller samfund. I en sammanslutning kan ett dödsbo vara delägare, och därigenom undertecknare. I detta fall ska ansökan undertecknas av de som har firmateckningsrätt på dödsboets vägnar.

  I vissa situationer ska till fullmaktsansökan bifogas ett dokument som påvisar att undertecknaren har rätt att sköta ärenden på företagets eller samfundets vägnar. Kontrollera i anvisningarna för ansökan i Suomi.fi vilka dokument som behövs

 4. Ta reda på vilka alla som behöver fullmakt och för skötsel av vilka ärenden. Observera att fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt ska sökas för alla sådana fullmaktsärenden för vilka det finns ett behov att ge ärendefullmakter eller representationsfullmakter. En person som har fått fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt kan självständigt befullmäktiga dessa personer i Suomi.fi-fullmakter.

  På Skatt.fi kan du kontrollera vilka Suomi.fi-fullmakter som är avsedda för skötsel av skatteärenden

 5. Skaffa dig de nödvändiga dokumenten innan du gör en fullmaktsansökan. Exempel på dokument som behövs:

  Sammanslutning:

  • dokument varav framgår ansökans undertecknares firmateckningsrätt (till exempel beskattningsbeslut, varav framgår delägarna i sammanslutningen)
  • kopia av ansökans undertecknares finska identitetskort eller pass

  Dödsbo med FO-nummer:

  • kopia av delägarförteckningen i bouppteckningen
  • kopia av ansökans undertecknares finska identitetskort eller pass

  Samfälld skog:

  • dokument varav framgår ansökans undertecknares firmateckningsrätt (till exempel protokollsutdrag, varav framgår firmateckningsklausulen och firmatecknarna)
  • kopia av ansökans undertecknares finska identitetskort eller pass

  Information om vilka dokument andra samfund behöver finns i fullmaktsanvisningarna på Suomi.fi

Gå till e-tjänsten Suomi.fi för att fylla i en fullmaktsansökan (öppnas i nytt fönster) 

Fullmaktsansökan består av 10 faser, som du ska gå igenom och fylla i.

 1. Fas 1/10 i ansökan
  Fullmaktsgivare − välj bolagsform, till exempel ett finländskt företag eller ett samfund med FO-nummer.

 2. Fas 1/10 i ansökan
  Välj om det samfund som du företräder införts i handelsregistret eller inte. Om du svarar nej, öppnas en ny listruta. Välj där bolagsformen, till exempel sammanslutning. Välj därefter Nästa.

  En solidariskt ansvarig innehållningsskyldig kan vara ett oregistrerat bolag, en stiftelse eller en förening.

 3. Fas 2/10 i ansökan
  Ange det fullmaktsgivande samfundets FO-nummer och fullständiga namn.

 4. Fas 3/10 i ansökan
  Välj den punkt som motsvarar situationen för det företag eller samfund som du företräder. Om affärsverksamheten är normal, välj Normal situation.

  Efter ditt val öppnas en meny med frågor om vem som undertecknar ansökan, om undertecknarna har ett giltigt officiellt identitetsbevis och om någon av undertecknarna har förordnats en intressebevakare.

 5. Fas 3/10 i ansökan
  Välj vem eller vilka som undertecknar ansökan. Observera att om ett annat företag eller en annan sammanslutning är delägare till exempel i en sammanslutning ska du också välja den andra som undertecknare, det vill säga punkten lägre ner. Exempel: Välj båda punkterna som undertecknare, om delägarna i en sammanslutning med tre delägare är till exempel två personer och ett företag eller dödsbo.

  Välj på vilket sätt ansökan undertecknas. Ansökan kan undertecknas elektroniskt i sin helhet om varje undertecknare har finska nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

  Om en undertecknar ansökan för hand ska en kopia av undertecknarens finska identitetshandling eller pass bifogas till ansökan.

  Välj med vilken handling undertecknaren styrker sin identitet. Du kan också välja flera alternativ beroende på vilka identitetsbevis delägarna i sammanslutningen har.

  Om undertecknaren av ansökan inte har ett giltigt pass eller en giltig identitetshandling, ska hen besöka närmaste skattebyrå för att styrka sin identitet med en annan identitetshandling med bild (till exempel ett körkort som beviljats efter den 1 oktober 1990).

  Om någon av delägarna i sammanslutningen omfattas av intressebevakning, ska ansökan undertecknas av intressebevakaren för personen i fråga.

  De uppgifter som begärs i denna punkt behövs i behandlingen av ansökan om fullmakt och de fastställer vilka dokument som ska fogas till ansökan.

 6. Fas 4/10 i ansökan
  Välj typ av fullmakt. I denna punkt väljer till exempel sammanslutningar, dödsbon med FO-nummer eller samfällda skogar vanligen fullmaktstypen fullmaktsrätt, det vill säga samfundet ger en person rätt att ge ärendefullmakter på samfundets vägnar.

  • Fullmaktsrätt: En person som har fått fullmaktsrätt kan ge ett företags eller en organisations ärendefullmakter till andra personer, företag och organisationer. Med en fullmaktsrätt går det att granska de fullmakter som ett företag eller samfund gett och som den med fullmaktsrätt är berättigad till. Med fullmaktsrätten går det inte att se vilka fullmakter ett företag eller samfund fått av ett annat företag, samfund eller en annan person.
  • Det går att ansöka om representantens fullmaktsrätt för en person som representerar ett sådant företag eller en sådan organisation som har fått fullmakten av en annan person, ett annat företag eller en annan organisation. Om du ansöker om representantens fullmaktsrätt exempelvis för dig själv, kan du i fortsättningen
   • begära fullmakter för ärendehantering av andra företag, samfund eller personer på den parts vägnar som du representerar
   • ge representationsfullmakter till andra personer – en person med representationsfullmakt kan, på det företags eller samfunds vägnar som hen representerar, sköta ärenden för den som har befullmäktigat företaget eller samfundet

  Om du ansöker om fullmaktsrätt exempelvis för dig själv, ska du efter att du fått fullmaktsrätten logga in i Suomi.fi-fullmakter och självständigt ge Suomi.fi-fullmakter, dvs. ärendefullmakter. Du kan ge Suomi.fi-fullmakter exempelvis till dig själv, en bokföringsbyrå eller medlemmar i ditt samfund. Först efter att du gett dig en fullmaktsrätt kan du sköta skatteärenden elektroniskt till exempel i MinSkatt.

 7. Fas 5/10 i ansökan
  Fullmaktstagare − person som ges fullmaktsrätt.

  Fortsätt enligt anvisningarna till följande fas, där du lämnar uppgifter om fullmaktstagaren.

 8. Fas 6/10 i ansökan
  Fullmaktstagarens uppgifter – fyll i uppgifter om den person som ska börja sköta samfundets fullmaktsärenden. Ange personbeteckningen och det fullständiga namnet. Tryck därefter på Lägg till som fullmaktstagare. Vid behov kan du lägga till flera personer.

  • I denna punkt anges vanligen den medlem eller delägare i en sammanslutning, ett dödsbo med FO-nummer eller en samfälld skog som börjar sköta samfundets ärenden.

  När du lagt till uppgifterna om en eller flera fullmaktstagare ska du fortsätta till följande fas.

 9. Fas 7/10 i ansökan
  Fullmaktsärenden – välj de fullmaktsärenden som den som sköter sammanslutningens fullmaktsärenden kan sköta på sammanslutningens vägnar. Du kan söka fullmakter med sökfunktionen genom att ange till exempel sökordet ”skatt”.

  • Skatteärenden på ett samfunds vägnar: Hantering av skatteärenden.
  • Inkomstregisterärenden på ett samfunds vägnar i MinSkatt: Anmälan om löneuppgifter och Granskning av löneuppgifter.
  • Observera att olika fullmakter används i olika myndigheters tjänster. Det finns separata fullmakter för exempelvis FPA- och tullärenden, vilka ska definieras här beroende på vilka ärenden som ska skötas på samfundets vägnar. Du kan ansöka om alla de fullmakter som samfundet behöver på en gång med en ansökan.

  Välj fullmakt genom att klicka på rutan framför fullmaktens namn.

 10. Fas 7/10 i ansökan
  Fullmaktens specifikation. Vanligen behövs ingen specifikation, men den som lämnar fullmaktsansökan beslutar om en eventuell användning av en specifikation. Läs anvisningarna om fullmaktens specifikation och lägg till en specifikation i fullmakterna vid behov.

 11. Fas 9/10 i ansökan
  Giltighet – välj fullmakternas giltighetstid.

 12. Fas 10/10 i ansökan
  Uppgifterna om fullmakten – du kan skicka ansökan elektroniskt när du har identifierat dig i tjänsten.

  • Logga in exempelvis med personliga bankkoder (punkt 15 i anvisningen). Observera att om ens en av undertecknarna undertecknar ansökan för hand, ska ansökan också skrivas ut, den utskrivna ansökan undertecknas, ansökan skannas i digitalt format eller ett foto tas av den med en smarttelefon, ansökan infogas i digitalt format på nytt i ansökan och därefter ska den skickas. Alternativt kan du skicka ansökan per post eller lämna in den på närmaste skattebyrå tillsammans med alla nödvändiga dokument.

  I denna fas kan du också få ett meddelande om att ansökan kan lämnas in för behandling enbart genom att besöka ett serviceställe. Du får information om serviceställen på samma gång som du skriver ut eller sparar en ansökan för att undertecknas.

 13. Fas 10/10 i ansökan
  Ange den e-postadress i kontaktuppgifterna som du vill få en bekräftelse till när den sökta fullmaktsrätten eller representantens fullmaktsrätt har registrerats.

  • Via e-post ombeds du också att vid behov lämna mer uppgifter om något dokument saknas i ansökan eller ansökan är bristfälligt ifylld.
 14. Fas 10/10 i ansökan
  Kontrollera i sammandraget att alla uppgifter är rätt.

 15. Fas 10/10 i ansökan
  Om du har valt att skicka ansökan elektroniskt ska du i denna fas logga in genom att identifiera dig med en stark personlig identifierare (t.ex. bankkoder).

 16. Lägg till dem som skriver under ansökan en i sänder och välj underskriftssättet. När du lägger till en undertecknare behöver du utöver namnet hens personbeteckning.

  Välj också om du skickar ansökan elektroniskt, per post eller lämnar in den på ett serviceställe.

  Välj på sammanfattningen uppe till höger i hörnet Spara och lägg till bilagor eller Skriv ut ansökan (detta visas om du har valt att lämna in ansökan på ett serviceställe eller skicka den per post).

 17. Du kan vid behov spara ansökan som halvfärdig och återkomma till den senare för att göra den färdig. Du kan bli tvungen att spara ansökan halvfärdig till exempel om du ännu inte har alla nödvändiga bilagor eller inte får alla underskrifter på ansökan genast efter att du skrivit ut ansökan.

  I denna fas ska du vid behov lägga till nödvändiga handlingar till ansökan. Observera att utan nödvändiga handlingar kan ansökan förkastas eller inte godkännas.

  Exempel på handlingar som behövs:

  Om en undertecknare undertecknar ansökan för hand ska en kopia av undertecknarens finska identitetshandling eller pass bifogas till ansökan.

  Dödsbo med FO-nummer: Kopia av delägarförteckningen i bouppteckningen.

  Samfälld skog: Handling som redogör för undertecknarnas firmateckningsrätt (till exempel ett utdrag ur protokollet med firmateckningsklausulen och firmatecknarna).

  Information om vilka dokument andra samfund behöver finns i fullmaktsanvisningarna på Suomi.fi

 18. Skriv ut ansökan på papper. (Se bild 17: Skriv ut eller spara ansökan (pdf). När du har laddat ned fullmaktsansökan kan du skriva ut den.)

  Spara ansökans identifikationsnummer.

  Be de berörda personerna att underteckna ansökan.

  Vid behov kan du göra så här:

  1. Underteckna först ansökan själv.
  2. Skanna den undertecknade ansökan.
  3. Skicka sedan den undertecknade ansökan till alla de andra undertecknarna exempelvis med e-post.
  4. Alla undertecknar underskriftssidan av ansökan, skannar den och skickar en kopia av underskriftsidan tillbaka till dig.

  Skicka samtidigt alla underskriftssidor och en ansökan för att handläggas.

 19. Om du skickar ansökan elektroniskt, gör så här:

  • Ladda ned fullmaktsansökan.
  • Skriv ut ansökan om någon av undertecknarna undertecknar den för hand.
  • Be om underskrifterna till ansökan (alla delägare ska underteckna ansökan). Om alla undertecknar ansökan elektroniskt ska du be att alla undertecknare identifierar sig i Suomi.fi (suomi.fi/fullmakter) och godkänner fullmaktsansökan för egen del.
  • Om ansökan har undertecknats för hand: Skanna eller ta ett foto av den undertecknade ansökan och de övriga bilagorna, om de ännu inte är i digitalt format.
  • Gå till sidan Fullmakt med ansökan på Suomi.fi. Rulla neråt på sidan tills du ser rubriken Egna ansökningar. Under rubriken Logga in ska du exempelvis välja personliga bankkoder. Därefter kan du komplettera din halvfärdiga ansökan.

  Lägg till den skannade ansökan och de övriga bilagorna genom att trycka på Lägg till fil (kom ihåg att bifoga kopior av undertecknarnas pass eller fotoförsedda identitetskort).

 20. Skicka ansökan till behandling på önskat sätt.

 21. När fullmaktsansökan har behandlats och godkänts får du ett meddelande om detta till den e-postadress som du angett i ansökan.

 1. Identifiera dig i Suomi.fi-fullmakter exempelvis med personliga bankkoder.

 2. När du har fått information om att fullmaktsansökan har godkänts kan du själv ge ärendefullmakter eller representationsfullmakter på samfundets vägnar.

 3. Om du inte ännu i detta skede har ett identifieringsverktyg för stark autentisering, skaffa dig ett sådant. Personliga bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort är identifieringsverktyg.

  Säkerställ också att alla fullmaktstagare har personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort så att de kan identifiera sig i e-tjänster.

  Läs mer om identifiering

 4. Välj Uträtta ärenden för företag. I menyn visas de samfund på vilkas vägnar du kan sköta ärenden (t.ex. sammanslutning, dödsbo med FO-nummer eller samfälld skog).

 5. Välj fullmaktstypen Ärendefullmakt eller Representationsfullmakt.

 6. Välj på listan det samfund på vilkets vägnar du vill sköta ärenden.

 7. Välj Ge fullmakt.

  Ge ärendefullmakter eller representationsfullmakter till de personer som behöver dem för att sköta ärenden på samfundets vägnar. Om du själv ska börja sköta samfundets ärenden ska du komma ihåg att ge dig själv fullmakt. Du kan också ge fullmakt exempelvis till en bokföringsbyrå.

  Exempel:

  • Skatteärenden på ett samfunds vägnar i MinSkatt: hantering av skatteärenden
  • Inkomstregisterärenden på ett samfunds vägnar: anmäla löneuppgifter och granska löneuppgifter
  • Observera att olika fullmakter används i olika myndigheters tjänster. Det finns separata fullmakter för exempelvis Fpa-ärenden och tullärenden.
 8. Lägg i nästa fas till uppgifter om den person eller den bokföringsbyrå som blir fullmaktstagare under Lägg till person eller Lägg till företag. Ange i sökfältet exempelvis bokföringsbyråns namn eller FO-nummer eller personens personbeteckning och välj Lägg till.

 9. Välj fullmaktsärenden i nästa fas, dvs. de ärenden som du vill ge bokföringsbyrån eller personen rätt att sköta. Kontrollera i beskrivningarna av fullmaktsärendena vilka befogenheter respektive fullmakt ger. Du kan söka fullmakter med sökfunktionen genom att ange till exempel sökordet ”skatt”. 

 10. Fastställ i nästa fas fullmaktens startdatum och giltighetstid. Du kan antingen ange ett slutdatum eller välja att fullmakten ska gälla i 1, 5, 15, 20 eller 25 år från startdatumet. Vid behov kan du annullera en fullmakt under giltighetstiden.

 11. Gå till nästa fas för att kontrollera att alla uppgifter i fullmakten är riktiga och bekräfta fullmakten. Du får en kvittering på att bekräftelsen av fullmakten har lyckats.

 12. Därefter kan fullmaktstagaren logga in exempelvis i MinSkatt med egna nätbankskoder. När hen väljer ”Uträtta ärenden för företag” i MinSkatt kan hen på samfundets vägnar sköta sådana skatteärenden hen har fått fullmakt för.

  Om du har gett dig själv fullmakt att sköta samfundets ärenden, kontrollera efter att du har beviljat fullmakten att den fungerar. Logga in exempelvis i MinSkatt och välj ”Uträtta ärenden för företag”. Om allt är i ordning ser du uppgifter om det samfund på vilkets vägnar du har fullmakt att sköta ärenden.