Offentliga samfund, sammanslutningar, samfällda förmåner, stiftelser, vissa föreningar, företag, väglag och dödsbon: så här ger du fullmakt

Suomi.fi-fullmakter kan redan nu även användas av

 • kommuner, församlingar, läroanstalter och andra offentliga samfund
 • näringssammanslutningar, beskattningssammanslutningar och samfällda förmåner
 • de stiftelser och föreningar som inte har personer med rätt att företräda företaget ensam antecknade i registret
 • de företag i vilka flera personer inte kan ge fullmakt tillsammans exempelvis på grund av firmateckningsregeln
 • de dödsbon som har ett FO-nummer
 • de väglag som har ett FO-nummer

Finländska företag och organisationer ska alltid ha ett FO-nummer för att kunna bevilja ett företag eller en annan person fullmakt att sköta skatteärenden på sina vägnar. Om företaget eller organisationen inte har någon företrädare registrerad i handelsregistret, föreningsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet (ytj.fi), ska man för fullmakten först ansöka om fullmaktsrätt.

Förbered dig på att göra fullmaktsansökan

 1. Bekanta dig med de Suomi.fi-fullmakter som är avsedda för att sköta skatteärenden
 2. Kom överens om för vem ni ansöker om fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt, det vill säga vem det är som administrerar Suomi.fi-fullmakterna och beviljar dem i ert företag eller er organisation. Personen kan exempelvis vara den som hittills haft behörigheten som Katso-huvudanvändare.
 3. Ta reda på vilka i företaget eller organisationen har rätt att underteckna en fullmaktsansökan.
 4. Utred vem det är som sköter ärenden på företagets eller organisationens vägnar i e-tjänsterna och behöver en Suomi.fi-fullmakt för det. Det finns olika slag av Suomi.fi-fullmakter så det är viktigt att komma överens om vem som får sköta vilka ärenden.
 5. Ta i bruk en preciserare för fullmakten om ni behöver begränsa representationsfullmakten för ett visst företag eller en viss person till vissa arbetstagare.
 6. Kontrollera att varje fullmaktshavare har tillgång till personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort som de kan använda för att logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och i e-tjänsterna.

Ansök om fullmaktsrätt

Ett företag eller en organisation ska först ansöka om fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt. Fullmaktsrätten ansöks för de ärenden för vilka organisationen behöver Suomi.fi-fullmakter – exempelvis för att lämna skattedeklarationen.

Representanten för organisationen kan göra en fullmaktsansökan i Suomi.fi. Fullmaktsrätten eller representantens fullmaktsrätt registreras för en eller flera personer i den egna organisationen. Handläggaren registrerar fullmakten på basis av ansökan.

Personer som beviljats fullmaktsrätt kan bevilja Suomi.fi-fullmakter självständigt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. De kan bevilja Suomi.fi-fullmakter exempelvis för sig själv, en bokföringsbyrå eller andra arbetstagare i det egna företaget eller den egna organisationen.

Man kan ansöka om representantens fullmaktsrätt för en person som representerar ett sådant företag eller en sådan organisation som har fått fullmakten av en annan person, ett annat företag eller en annan organisation. När personen har representantens fullmaktsrätt, kan hen

 • ge representationsfullmakter till andra personer − den som har fått representationsfullmakten kan sköta ärenden på det företags eller organisations vägnar som har gett företaget eller organisationen fullmakt
 • be om ärendefullmakter av andra företag, organisationer eller personer på den aktörs vägnar som hen representerar.

Gör en fullmaktsansökan i Suomi.fi

Så här gör du en fullmaktsansökan i Suomi.fi

Den som har fått fullmaktsrätten kan bevilja Suomi.fi-fullmakter

När du har fått fullmaktsrätten kan du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och administrera Suomi.fi-fullmakterna för det företag eller den organisation som du representerar. Du kan bevilja ärendefullmakter till exempel för arbetstagare i din egen organisation eller för en bokföringsbyrå.

När du har fått representantens fullmaktsrätt kan du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och

 • ge andra personer representationsfullmakter.
 • be om ärendefullmakter av andra företag, organisationer eller personer på den aktörs vägnar som du representerar.

Obs! Ett auktoriserat ombud kan också ändra företagets eller organisationens kontonummer i MinSkatt om ombudet har fått fullmakten Skatteärenden.

Katso-behörigheterna kan användas till och med utgången av 2020

Observera att man inte kan sköta ärenden i MinSkatt med Katso-behörigheterna Inkomstskattedeklaration och Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ. Du kan endast sköta ärenden med följande Katso-behörigheter i tjänsten:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag.

Läs mer om e-tjänsten Katso

Katso-koderna och Katso-auktoringarna kan inte användas efter den 30 april 2021

Katso-auktoriseringarna ändras inte automatiskt till Suomi.fi-fullmakter. Om du sköter skatteärenden på någon annans vägnar med Katso-auktoriseringar ska du ersätta dem genom att ansöka om Suomi.fi-fullmakter. Det lönar sig att reservera tid för ansökan och behandlingen av den.

När du använder Suomi.fi-fullmakter ska du logga in i e-tjänsterna med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Så här flyttar du över till att använda tjänsten Suomi.fi

Vanliga frågor

Om dödsboet inte har ett FO-nummer kan dödsboets skatteärenden tills vidare inte skötas med Suomi.fi-fullmakter. Dödsboet kan få ett FO-nummer endast om dödsboet idkar exempelvis sådan näringsverksamhet för vilken man behöver ett FO-nummer.

Eftersom dödsboet inte har ett FO-nummer kan dödsboets skatteärenden för tillfället skötas med pappersblanketter.

Du kan sköta dödsboets ärenden smidigt också i fortsättningen när du gör så här:

 1. Ansök först om fullmaktsrätt för dig själv.
  Börja med att fylla i en ansökan för att registrera fullmakt i e-tjänsten Suomi.fi. Ange i ansökan alla de ärenden för vilka du behöver fullmakt, exempelvis för att sköta skatteärenden för ett dödsbo.

  Du behöver dödsbodelägarnas underskrifter för fullmaktsansökan. Som bilaga behöver du också kopior av ditt eget och dödsboets övriga delägares finländska identitetskort eller pass samt en kopia av bouppteckningsinstrumentets delägarförteckning.
 2. Ange sedan fullmaktsrätt
  När du får ett meddelande om att en fullmaktsrätt har registrerats för dig ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med dina personliga nätbankskoder. Välj Agera på ett företags vägnar. Bevilja dig själv fullmakt för dödsboets skatteärenden. Välj fullmakten Skatteärenden.
 3. Efter att du beviljat fullmakten ska du testa att den fungerar: Logga in i MinSkatt med dina personliga nätbankskoder. Välj Agera på ett företags vägnar. Du borde få fram dödsboets uppgifter i MinSkatt.

Så här gör du en fullmaktsansökan i Suomi.fi

Exempel: Jag och mina tre syskon har en skogssammanslutning. Mina syskon har tidigare gett mig en Katso-auktorisering för att kunna lämna skogssammanslutningens skattedeklaration och momsdeklaration elektroniskt. Jag har hittills använt Katso-kod när jag har loggat in i MinSkatt för att fylla i skattedeklarationen.

Vad ska jag göra när Katso inte längre är i bruk?

Du kan sköta ärenden i MinSkatt också nästa år när du gör så här:

 1. Ansök först om fullmaktsrätt för dig själv.
  Börja med att fylla i en ansökan för att registrera fullmakt i e-tjänsten Suomi.fi. Ange i ansökan alla de ärenden för vilka du behöver fullmakt, exempelvis för att sköta skatteärenden för en skogssammanslutning.

  För fullmaktsansökan behöver du dina syskons underskrifter. Som bilaga behöver du också kopior av ditt eget och dina syskons finländska identitetskort eller pass samt ett dokument av vilket undertecknarnas firmateckningsrätt framgår (exempelvis en kopia av beskattningsbeslutet).
 2. Ange sedan fullmaktsrätt
  När du får ett meddelande om att en fullmaktsrätt har registrerats för dig ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med dina personliga nätbankskoder . Välj Agera på ett företags vägnar så får du fram sammanslutningen. Bevilja dig själv fullmakt för skogssammanslutningens skatteärenden. Välj fullmakten Skatteärenden.
 3. Efter att du beviljat fullmakten ska du testa att den fungerar: Logga in i MinSkatt med dina personliga nätbankskoder. Välj Agera på ett företags vägnar. Du borde få fram skogssammanslutningens uppgifter i MinSkatt.

Så här gör du en fullmaktsansökan i Suomi.fi