Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Fullmakter i Skatteförvaltningens e-tjänster

Du kan sköta skatteärenden på någon annans vägnar på elektronisk väg, om du har fått Suomi.fi-fullmakt för det ändamålet. Följande Suomi.fi-fullmakter kan användas för att sköta skatteärenden i olika e-tjänster:

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade hantera fullmaktsgivarens alla skatteärenden och få skatteuppgifter som gäller fullmaktsgivaren.

 • Organisationens skatteärenden.
 • När det gäller en enskild näringsidkare både personliga skatteärenden och skatteärenden som relaterar till näringsverksamheten.
 • När det gäller en person omfattar fullmakten personliga skatteärenden.

Ombudet har också tillgång till skatteuppgifterna i MinSkatt. Exempelvis en bokförare kan sköta ett företags alla skatteärenden.

Observera att med fullmakten Skatteärenden kan ombudet inte ändra företagets kontonummer i MinSkatt om bolagsformen är aktiebolag, publikt aktiebolag eller ideell förening.

Fullmaktshavaren kan sköta ärenden på kundserviceställen, per telefon, i MinSkatt, i e-tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi samt i framtida servicekanaler. Fullmakten kan inte användas för att sköta ärenden i Palkka.fi eller för att lämna anmälningar till inkomstregistret. Det finns särskilda fullmakter för inkomstregistret. Fullmakten Hantering av skatteärenden fungerar inte i e-tjänsten EMCS eller i e-tjänsten Punktskattedeklaration.

Fullmakten Skatteärenden kan användas av

 • privatpersoner
 • näringsidkare (firmaföretagare)
 • öppna bolag och kommanditbolag
 • aktiebolag, bostadsaktiebolag och andelslag.

Rörelseidkare eller yrkesutövare, fullmaktshavaren har också tillgång till dina personliga skatteuppgifter

Med hjälp av fullmakten Skatteärenden får bokföringsbyrån tillgång till både ditt företags uppgifter och dina personliga skatteuppgifter i MinSkatt.

Fullmaktshavaren ser bland annat följande uppgifter i MinSkatt

 • uppgifter om inkomstskatter och arvs- och gåvoskatter
 • förhandsavgöranden, omprövningsbegäranden och omprövningsbeslut som gäller inkomstbeskattningen
 • Skatteförvaltningens och skatterättelsenämndens omprövningsbeslut
 • brev och beslut som gäller beskattningen
 • skatterevisionsberättelser som gäller företagsverksamheten
 • beslut om förhandsavgöranden som fattats i MinSkatt.

Insiderinformation enligt marknadsmissbruksförordningen visas inte i MinSkatt.

Med fullmakten Skatteärenden kan man söka uppgifter om näringsidkarnas skatteskulder i skatteskuldsregistret. Man kan söka uppgifter om företagens och samfundens skatteskulder utan fullmakt.

Med hjälp av denna fullmakt går det inte att sköta ärenden i MinSkatt.

Fullmaktshavaren kan endast lämna skattedeklarationer och andra uppgifter som hänför sig till att sköta skatteärenden på fullmaktsgivarens vägnar i tjänsten Lomake.fi och Ilmoitin.fi. Med fullmakten Skattedeklarering går det också att söka uppgifter i skatteskuldsregistret om näringsidkarnas skatteskulder. Det går att söka uppgifter om företagens och samfundens skatteskulder utan fullmakt.

I Ilmoitin.fi går det att skicka anmälningar och deklarationer som filer som ett ekonomiprogram skapat. Filen ska motsvara postbeskrivningen.

Om du vill lämna exempelvis momsdeklarationen på annat sätt än som en fil behöver du fullmakten Hantering av skatteärenden. Med hjälp av den kan du lämna deklarationen i MinSkatt.

Fullmaktshavaren kan på fullmaktsgivarens vägnar granska och komplettera de fastighetsuppgifter som utgör grunden för fastighetsbeskattningen och begära förlängd tidsfrist för att lämna fastighetsskattedeklarationen samt begära omprövning av fastighetsbeskattningen.

Fullmaktshavaren kan på fullmaktsgivarens vägnar

 • anmäla, läsa och redigera de entreprenad- och arbetstagaruppgifter som gäller byggarbete samt bygganmälningar för hushåll
 • be om skattenummeruppgifter för byggbranschen och skeppsbyggnadsbranschen.

Fullmakten Bygganmälningar och skattenummerbegäran kan användas av

 • privatpersoner
 • näringsidkare
 • öppna bolag och kommanditbolag
 • aktiebolag
 • bostadsaktiebolag
 • andelslag.

Vilka uppgifter ser fullmaktsinnehavaren i MinSkatt?

Fullmaktshavaren ser

 • uppgifterna om alla bygganmälningar som har lämnats med den uppgiftsskyldiges beteckning – oavsett vem som har lämnat anmälningarna
 • brev som anknyter till innehållet i anmälningarna om byggande
 • uppgiften om att ett skattenummer är eller inte är i det offentliga skattenummerregistret för byggbranschen eller på skeppsbyggnadsbranschen.

När företaget registrerar personer med personbeteckning i det offentliga skattenummerregistret för byggbranschen eller skeppsbyggnadsbranschen får företaget även uppgifterna om de registrerades skattenummer.

Fullmaktshavaren ser inte

 • försummelseavgifter för anmälningar om byggande
 • brev om försummelseavgifter
 • omprövningsbegäranden
 • brev om annat än anmälningar om byggande.

Fullmaktshavaren kan på fullmaktsgivarens vägnar skapa och bearbeta återbäringsansökningar för moms som skickas till andra EU-länder samt läsa delgivningar.

Vilka uppgifter ser fullmaktsinnehavaren i MinSkatt?

Fullmaktshavaren kan sköta alla ärenden som gäller återbäringsansökningar:

 • göra en ansökan
 • följa upp ansökans status
 • läsa meddelanden och beslut som offentliggörs i MinSkatt.

Fullmaktshavaren ser inte i MinSkatt några uppgifter om fullmaktsgivarens andra skatteärenden, till exempel om betalningen av skatter.

Fullmaktsinnehavaren kan på fullmaktsgivarens vägnar

 • ansöka om registrering i den särskilda ordningen för moms
 • sköta skatteärenden som hör samman med den särskilda ordningen

Vilka uppgifter ser fullmaktsinnehavaren i MinSkatt?

Fullmaktshavaren

 • kan lämna, se och redigera momsdeklarationer för den särskilda ordningen för moms
 • ser skattebeloppet som ska betalas, referensnumret och kontonumret då hen lämnar deklarationen men inte skatternas betalningsläge
 • kan svara på en begäran om utredning
 • ser påminnelser om de betalningar och deklarationer samt de utredningsbegäranden och beslut som anknyter till den särskilda ordningen
 • ser registreringsuppgifterna i den särskilda ordningen och kan redigera dem
 • kan göra en nedläggningsanmälan i den särskilda ordningen.

Fullmaktsinnehavaren ser inte i MinSkatt

 • några uppgifter om fullmaktsgivarens andra skatteärenden
 • några saldo- eller betalningsuppgifter om skatterna
  Fullmaktsinnehavaren ser dock det skattebelopp som har angetts i deklarationen för den särskilda ordningen och som ska betalas.

En fullmaktshavare kan för fullmaktsgivarens räkning ansöka om

 • återbäring av källskatt  på dividender, räntor och ja royalties som tagits ut till ett för stort belopp eller utan grund i Finland,
 • en utländsk samfunds källskattekort för dividend-, ränte- och royaltyinkomst.

Fullmakten används i Ilmoitin.fi.

Företag och privatpersoner kan ge en suomi.fi-fullmakt för ärenden i MinSkatt.

Fullmaktsinnehavaren kan på det auktoriserande företagets eller den auktoriserande personens vägnar sköta sådana beskattningsärenden som gäller de fordon som registreras för första gången eller tas i bruk i Finland, såsom

 • registrera sig som uppgiftslämnare för bilskatt och ändra uppgifterna i registreringen
 • lämna bilskattedeklarationer och svara på begäranden om tilläggsutredning
 • granska beskattningsbeslut
 • lämna prisuppgifter om nya fordon och granska inlämnade prisuppgifter
 • lämna anmälningar om ibruktagande av demonstrationsfordon
 • ansöka om återbäring av bilskatt
 • lämna ansökan om förlängning av tidsfristen för turistbruk
 • ansöka om beslut om stadigvarande boningsort för bilbeskattningen
 • söka ändring i ett beslut som gäller bilskatt.

Med denna fullmakt kan fullmaktshavaren på fullmaktsgivarens vägnar i MinSkatt

 • lämna punktskattedeklarationer
 • lämna förhandsanmälan och se säkerhetens betalningsstatus
 • ansöka om återbäring av punktskatt
 • läsa tidigare beskattnings- och återbäringsbeslut om punktskatt
 • ansöka om nytt punktskattetillstånd eller om ändring av ett existerande tillstånd
 • sköta ärenden som gäller stödmottagarregistret för punktskatt (VATU)
 • registrera sig som punktskatteskyldig eller ändra registreringsuppgifter.

Med fullmakten Hantering av punktskatteärenden kan man inte på någon annans vägnar

 • sköta betalningsärenden i MinSkatt. Företaget som fått fullmakten kan då betala skatter, andra betalningar och säkerheter i nätbanken. För betalningen behöver man de uppgifter om skattebeloppet, kontonumret och referensnumret för skatter på eget initiativ som finns i MinSkatt.

Med denna fullmakt kan fullmaktshavaren agera på fullmaktsgivarens vägnar i ärenden som gäller flyttningar inom ramen för ett uppskovsförfarande för punktskattepliktiga produkter.

E-tjänsten EMCS (Anmälan om skattefria flyttningar av punktskattepliktiga produkter) överförs till MinSkatt 2023.

Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt

Så här ger du fullmakt – läs anvisningarna som lämpar sig i din situation

Vanliga frågor

Det går inte längre att granska behörigheterna i tjänsten Katso vid inloggning med en stark personlig identifierare. Du behöver en Suomi.fi-fullmakt i stället för Katso-auktoriseringarna.

När du loggar in i tjänsten med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort kontrolleras din behörighet att sköta ärenden på en organisations vägnar

 • i handelsregistret
 • i företags- och organisationsdatasystemet (YTJ)
 • i föreningsregistret
 • i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.