Bokföringsbyrå eller annan som sköter någon annans ärenden: så här begär du fullmakt att sköta skatteärenden

Om du behöver fullmakt för att kunna sköta skatteärenden för en annan person, ett företag eller ett samfund elektroniskt, kan du lämna en begäran om fullmakt i Suomi.fi.

Observera att fullmaktsgivaren måste godkänna begäran om fullmakt. Godkännandesättet påverkas av huruvida fullmaktsgivaren har personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Så här lämnar du en begäran om fullmakt

1

Utred nödvändiga fullmakter

Med hjälp av fullmakt för skötsel av skatteärenden kan man sköta alla fullmaktsgivarens skatteärenden. Med hjälp av andra fullmakter kan man endast sköta specifika ärenden i begränsad utsträckning.

Läs fullmakternas beskrivningar för att se vilken som bäst passar dina behov

Välj fullmakt senare i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

2

Begär fullmakt i Suomi.fi

Identifiera dig i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Skicka sedan en begäran om fullmakt till kunden.

Gå till tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Anvisning i Suomi.fi: Begär fullmakt som företag eller samfund

3

Be kunden godkänna begäran om fullmakt

A) Om kunden har personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort, be denne logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och godkänna begäran om fullmakt där.

Alla måste gå in och godkänna begäran om fullmakt för egen del, om firmateckningsregeln enligt bolagsordningen är

  • styrelse tillsammans (aktiebolag, bostadsaktiebolag, stiftelse, förening)
  • två styrelseledamöter tillsammans (aktiebolag, bostadsaktiebolag)
  • ordförande och styrelsemedlem tillsammans (aktiebolag, bostadsaktiebolag).

Tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Anvisning i Suomi.fi: Ge fullmakt som företag eller samfund

Anvisning i Suomi.fi: Ge ärendefullmakt som person

B) Om kunden saknar ett identifieringsverktyg, be denne besöka skattebyrån med ett pass, fotoförsett personkort, körkort eller annat personkort med foto. Personen måste alltid kunna identifieras på fotot. Kunden kan godkänna en begäran om fullmakt vid skattebyrån. Kunden ska besöka byrån personligen.

Om en person besöker skattebyrån för att godkänna en begäran om fullmakt på delägarnas vägnar, behövs dessutom

  • en fullmakt, av vilken framgår firmateckningsrätt på delägarnas vägnar (fullmakten får vara högst 6 månader gammal)
  • kopior av alla de delägares pass eller fotoförsedda personkort som inte närvarar vid skattebyrån
  • en kopia av delägarförteckningen i bouppteckningen, om det är fråga om ett dödsbo med FO-nummer.

Skattebyråernas kontaktinformation

4

Du kan sköta fullmaktsgivarens skatteärenden elektroniskt

När begäran om fullmakt har godkänts kan du logga in i Skatteförvaltningens e-tjänster med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Efter inloggning i MinSkatt ska du välja ”Uträtta ärenden för företag” eller ”Sköt ärenden för en annan persons räkning” beroende på huruvida du sköter ett företags eller en persons skatteärenden.

Bokföringsbyrån kan avgränsa bokförarens tillträde till endast namngivna kunders uppgifter

Bokföringsbyrån kan påverka vilka kunders uppgifter varje bokförare kan se i MinSkatt. Bokföringsbyrån kan använda en s.k. specifikation då den ger arbetstagarna fullmakter att sköta kundernas ärenden. Med hjälp av specifikationen, t.ex. kundnumret, kan bokförarna se i MinSkatt endast uppgifterna om de kunder vars ärenden de sköter.

Vanliga frågor

Om du är en privat intressebevakare kan du tills vidare inte sköta ärenden i MinSkatt eller i andra Skatteförvaltningens e-tjänster på en annan persons vägnar om personen som du företräder inte har möjlighet att identifiera sig elektroniskt och bevilja fullmakter. 

Du får i Suomi.fi mer information om de situationer i vilka man kan och inte kan sköta ärenden på någon annans vägnar