Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

23. Harmoniserade punktskattepliktiga produkter: bokföring, informationsskyldighet och granskningar

Av den godkända upplagshavarens bokföring ska framgå kvantiteterna av produkter som tillverkats, bearbetats, lagrats, tagits för eget bruk och mottagits, helt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade i ett skatteupplag samt de kvantiteter av produkter som avsänts och frisläppts för konsumtion från upplaget, de kvantiteter av produkter som tagits emot vid direkt leverans samt övriga uppgifter som behövs för fastställande av punktskatt och för övervakningen av  beskattningen.

En godkänd upplagshavare ska i kronologisk ordning förvara sådana dokument som följt med produkter som tagits emot under ett uppskovsförfarande och som inte har registrerats i EMCS-tjänsten. När ett elektroniskt administrativt dokument (a-AD) har upprättats i tjänsten, ska dokumentets administrativa referenskod, dvs. ARC-koden, införas i bokföringen. Koden kan finnas i ett kommersiellt dokument som ska arkiveras (t.ex. i en faktura eller fraktsedel som gäller försändelsen). Övriga skattskyldiga och distansförsäljare ska föra sådan bokföring varav framgår kvantiteterna av produkter som tagits emot, innehafts, flyttats och sålts samt övriga nödvändiga uppgifter.

Registrerade mottagare och tillfälligt registrerade mottagare ska i kronologisk ordning förvara sådana dokument som följt med produkter som tagits emot under ett uppskovsförfarande och som inte har registrerats i EMCS-tjänsten. När ett a-AD har inkommit till tjänsten, ska dokumentets administrativa referenskod, dvs. ARC-koden, införas i bokföringen. Koden kan finnas i ett kommersiellt dokument som gäller försändelsen (t.ex. i en faktura eller fraktsedel). Om ett elektroniskt bokföringssystem används, ska ARC-koden finnas sparad där.

En registrerad avsändare ska föra sådan bokföring varav framgår kvantiteterna av produkter som avsänts under ett uppskovsförfarande samt andra uppgifter som behövs för fastställandet av punktskatten och övervakningen av beskattningen. När ett a-AD har upprättats i EMCS-systemet, ska dokumentets administrativa referenskod, dvs. ARC-koden, införas i bokföringen. Koden kan finnas i ett kommersiellt dokument som gäller försändelsen (t.ex. i en faktura eller fraktsedel).

Av bokföringen ska också framgå kvantiteterna av skattefritt förvärvade produkter, produkternas användning och lagerkvantiteterna.

Bokföringsmaterialet, vilket inkluderar såväl verifikat som ledsagar- och säkerhetsdokument med bilagor, ska förvaras i fyra år. Om materialet finns både i läsbar skriftlig form och i maskinläsbart datamedium ska det förvaras i båda formerna under den tid som föreskrivs ovan.

Myndigheterna får granska den skattskyldiges bokföring, korrespondens och lager. Detta gäller också för de skattskyldiga som förvärvat produkter skattefritt. Var och en ska på begäran ge uppgifter om inköp och försäljningar. Myndigheterna har också rätt att stoppa och granska fordon.

Bokföringsmaterialet ska företes myndigheten för granskning i begärd form. Granskningen av bokföringen utförs antingen som en traditionell manuell granskning eller som en adb-granskning. För punktskattegranskningen ska företaget förvara de transaktionsspecifika filerna och uppgifterna i datasystemen för bl.a. ekonomiförvaltningen samt kostnads- och lagerbokföringen i en sådan allmänt läsbar form som inte är bunden till ett visst dataprogram eller viss datautrustning.

Den som förvärvat produkter skattefritt ska vid en granskning kunna påvisa att produkterna har levererats eller använts för skattefritt ändamål. I annat fall ska punktskatt betalas på produkterna. Den som har levererat eller förvärvat produkter för proviantering ska, på det sätt som veroviranomaiselle fastställt, ge Skatteförvaltningen uppgifter om förvärv och användning av produkterna, lagerkvantiteter och leveranser samt andra omständigheter som behövs för övervakning av beskattningen.


EMCS-stöd

Tel. 029 497 155 (må–fr kl. 8–16.15, juli 9–15)
E-post emcs(a)vero.fi

Tullens elektroniska servicecentral SPAKE (utanför  Skatteförvaltningens tjänstetid)

Tel. 029 552 07